Oppfølgende arbeid med Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Norefjell-Reinsjøfjell er et regionalt villreinområde og regional plan var et ønske fra kommunene. Viken fylkeskommune koordinerer arbeidet. Partene i Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er verdiskaping og attraksjonskraft og en felles sti- og løypeplan.

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell 

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell som består av: 

  • en politiker (ordføreren) fra hver kommune 
  • en fylkespolitikere  
  • en representant fra Statsforvalteren 
  • leder av Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell 

I tillegg har fylkesråd for næring og tannhelse i fylkeskommunen møte og talerett på møtene. 

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell sine oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen. 

Medlemmer av Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell (2019-2023)

Årsrapport for arbeidet 2021 (PDF, 411 kB)

Referat fra møtene kan du få ved å ta kontakt med Rådet for Norefjell-Reinsjøfjells sekretær, Lise-Berith Lian på e-post: liseberitl@viken.no.

Verdiskaping og attraksjonskraft

Den regionale planen skal ikke bare ivareta villreinstammen, men også lokal nærings- og samfunnsutvikling. For å få belyst dette, ble utredningen Verdiskaping og attraksjonskraft Norefjell-Reinsjøfjell utarbeidet av Høgskolen i Innlandet. Dette feltet er så komplekst og viktig at det er behov for videre oppfølgende arbeid.

Prosjektet setter søkelys på hvordan videre utvikling best kan styrke fjellområdets attraksjonskraft og dermed effekt på det langsiktige verdiskapingspotensialet i området. Det er oppnevnt en egen arbeidsgruppe som består av representanter fra kommunene og næringer knyttet til fjellområdet. Arbeidsgruppa jobber ut fra fire strategier foreslått i rapporten Bærekraftig arealutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell som er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag for Viken fylkeskommune, og skal komme fram til konkrete tiltak som kommunene skal jobbe sammen om. Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell er styringsgruppe i prosjektet.

Felles sti- og løypeplan for Norefjell-Reinsjøfjell

Arbeidet med felles sti- og løypeplan for Norefjell-Reinsjøfjell startet opp våren 2021 og har som mål å avsluttes i løpet av 2023. Følg prosessen med felles sti- og løypeplan her. 

Kommunal planlegging og oppfølging

I plan- og bygningsloven heter det at "Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen" (§8-2). Det betyr at gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner (på det tidspunktet da regional plan ble vedtatt), fortatt gjelder. Andre gjeldende regionale planer i Buskerud gjelder sideordnet med Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Vernede arealer innenfor planområdet har egne bestemmelser i henhold til naturmangfoldloven som gjelder foran den regionale planen. Det regionale plankartet og retningslinjene er retningsgivende for kommunene når de skal utforme rettslig bindende arealbruk gjennom kommunal arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

For at retningslinjene skal forstås på omtrent samme måte på tvers av myndighetsnivå og geografiske grenser, har administrasjonene løpende kontakt med hverandre for å tolke hvordan plankart og retningslinjer best ivaretas i kommunale planer. Arbeidet med en veileder basert på erfaringer i samarbeidet, er under utforming. Kunnskap og utredninger som lå til grunn for arbeidet under utarbeidelsen av planen, er viktige grunnlag i dette arbeidet (omtalt i kapittel 8 i planen (PDF, 7 MB)).