Midlertidig plan og styringssystem

Vikens midlertidige plan- og styringssystem skal være gjeldende for Viken fylkeskommune fram til en ny regional planstrategi er vedtatt.

Plan- og styringssystemet skal baseres på lover og forskrifter og retningslinjer fra sentrale myndigheter. Fellesnemnda for Viken har vedtatt at plan- og styringssystemet for Viken skal baseres på FNs bærekraftsmål.

Regional planstrategi

Regional planstrategi for Viken skal vedtas i desember 2020.

Regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode. Den redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktig utvikling og tar stilling til hvilke regionale planer som skal lages. Regional planstrategi skal også følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Utarbeidelse, medvirkning og gjennomføring av regional planstrategi følger plan- og bygningsloven kapittel 7. 

Les mer om arbeidet med regional planstrategi.

Kunnskapsgrunnlaget "Vi i Viken", fremlagt høsten 2019, ligger til grunn for ny regional planstrategi.  Kunnskapsgrunnlaget viser status og statistikk for en rekke områder som kobles mot FNs bærekraftsmål.

Regionale planer

Regionale planer utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. En regional plan kan gjelde for hele fylket, for deler av fylket, på tvers av fylker eller gjelde for et avgrenset tema.

Fram til fylkestinget har vedtatt nye planer for Viken, skal eksisterende planer og virkemidler videreføres.

Med bakgrunn prosessen som er vedtatt for regional planstrategi, vil midlertidigheten vare fram til økonomiplan 2022–25 som skal vedtas i desember 2021.

Se oversikt over gjeldende regionale planer.

Temastrategier og andre strategidokumenter

Temastrategier omfatter fylkeskommunens egen virksomhet f.eks. innen utdanning, og er i motsetning til regional planstrategi ikke lovpålagt, men utarbeides etter behov.

Også vedtatte temastrategier skal være gjeldende inntil ny regional planstrategi med tilhørende planer og prioriteringer er vedtatt av Viken fylkeskommune. Det innebærer at temastrategier i prinsippet ikke skal utarbeides eller fornyes før etter desember 2020. 

Se oversikt over temastrategier og strategidokumenter

Handlingsplaner/handlingsprogram

Både de regionale planene og sektor/temastrategier skal ha en handlingsplan som skal redegjøre for tiltak og ressurser. De tiltak fylkeskommunen selv skal iverksette for å gjennomføre planene skal fremgå av handlingsplanene og kobles mot realistiske økonomiske rammer i økonomiplanen.

Økonomiplan

Økonomiplanen skal vise fylkestingets prioriteringer og bevilgninger innenfor realistiske økonomiske rammer, og de målene og premissene som økonomiplanen bygger på. Økonomiplan for den kommende treårsperioden vedtas i desember hvert år. Planen rulleres årlig. 

Se gjeldende økonomiplan.

Virksomhetsplaner

Plan- og styringssystemet må sikre gjennomføring av fylkestingets vedtak gjennom effektiv virksomhetsstyring. Virksomhetsstyringen må omfatte linjestyring, eierstyring, styring av prosjekter og av partnerskap.

Til toppen