Plan- og styringssystemet

Det helhetlige plan- og styringssystemet skal bidra til at Viken fylkeskommune ivaretar vårt samfunnsoppdrag og at vi utøver våre tre roller som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør og myndighetsutøver på en god måte.

Regionreformen la opp til å styrke samfunnsutviklerrollen gjennom disse tre sentrale dimensjonene:

  1. gi strategisk retning til samfunnsutviklingen
  2. mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn
  3. samordne, koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for utvikling og drift av Viken fylkeskommune. For å skape et bærekraftig og trygt velferdssamfunn innenfor planetens tålegrense, er det nødvendig med en offensiv klima- og miljøpolitikk, forsvarlig ressursforvaltning og utjevning av sosiale ulikheter. Fylkeskommunen skal arbeide for gode lokalsamfunn, næringsutvikling, kulturmiljøer, naturmangfold, friluftsområder, god folkehelse og reduserte klimautslipp.

Vikens helhetlige plan- og styringssystem skal sikre reell sammenheng mellom politikkens langsiktige målsetninger (strategisk planlegging), prioritering av virkemidler gjennom økonomiplan (taktisk planlegging) og virksomhetsplanlegging (operativ planlegging).

I det helhetlige plan- og styringssystemet benyttes det flere ulike styringsdokumenter for de ulike nivåene. Det viktigste skillet går mellom rammeverket som legges til grunn for fylkeskommunens samfunnsoppdrag, regional planstrategi og regionale planer som gjelder for hele vikensamfunnet, og de interne strategier og planer for Viken fylkeskommune. Det skilles mellom Samfunnsutvikling Viken som alle samarbeidsaktører skal bidra til å nå, og hva fylkeskommunen selv forplikter seg til gjennom egne styringsdokumenter.

Se figur over plan- og styringssystemet der disse nivåene er tydeliggjort. Nedenfor følger en kort beskrivelse av de enkelte elementene i plan- og styringssystemet.

Regional planstrategi

Regional planstrategi, «Veien til et bærekraftig Viken», ble vedtatt av Viken fylkesting i desember 2020.

Regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode. Den redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktig utvikling og tar stilling til hvilke regionale planer som skal utarbeides. Regional planstrategi skal også følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Utarbeidelse, medvirkning og gjennomføring av regional planstrategi følger plan- og bygningsloven kapittel 7. 

Les mer om arbeidet med regional planstrategi.

Kunnskapsgrunnlaget «Vi i Viken», som ble behandlet av fellesnemnda høsten 2019, ligger til grunn for den vedtatte regional planstrategien «Veien til et bærekraftig Viken».  Kunnskapsgrunnlaget viser status og statistikk for en rekke områder som kobles mot FNs bærekraftsmål.

Regionale planer

I vedtatt regional planstrategi - «Veien til et bærekraftig Viken» er det satt mål og prioriteringer for videreutvikling og omstilling til et bærekraftig Vikensamfunn. Det krever et felles forpliktende samarbeid mellom ulike samfunnsaktører for å løse sammensatte utfordringer med en helhetlig og tverrfaglig tilnærming og bred involvering.

Regionale planer utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. En regional plan kan gjelde for hele fylket, for deler av fylket, på tvers av fylker eller gjelde for et avgrenset tema.

De regionale planene skal ha et handlingsprogram som redegjør for hvilke virkemidler og tiltak som skal benyttes for å nå samfunnsmålene. De tiltak fylkeskommunen selv skal iverksette for å gjennomføre planene skal gå fram av handlingsprogrammene og kobles mot realistiske økonomiske rammer i økonomiplanen.

Det forventes at de tre nye regionale planene, med handlingsprogram, vedtas i juni 2023.

Fram til fylkestinget har vedtatt nye regionale planer for Vikensamfunnet, skal eksisterende planer og virkemidler fra de tre tidligere fylkeskommunene videreføres.

Se oversikt over gjeldende regionale planer

Temastrategier og andre strategidokumenter

Temastrategier med eventuelle handlingsplaner benyttes i tillegg som fylkeskommunens egne verktøy for å nå de langsiktige utviklingsmålene.

Temastrategier gjelder for fylkeskommunens egne tjenesteområder, og skal ta utgangspunkt i regional planstrategi og regionale planer. Temastrategiene legger langsiktige føringer for hvordan fylkeskommunen skal løse sine oppgaver, med aktuelle virkemidler som kan brukes for å nå målene.

Temastrategiene består alltid av strategisk del, og flere inkluderer også handlingsplan. Den strategiske delen har en langsiktig horisont på minst 4 år, men kan vurderes revidert oftere. Handlingsplanene har opp mot 4 års tidshorisont, men vurderes revidert årlig.

Temastrategiene har to ulike aspekter:

  • Temastrategier som tar for seg aktivitet med innbyggerne og samarbeidspartnere, slik som for eksempel samferdselsstrategien. Den setter rammer for hvordan vi skal vi jobbe mot konkrete mål innen et fag/sektor/tema der vi har virkemidlene
  • Temastrategier som har et mer innadrettet fokus om hvordan vi skal jobbe og organisere oss. De legger føringer for hvilke systemer, organisering og samhandling vi trenger for å nå virksomhetsmålene, men de vil også ha overføringsverdier til samfunnet som helhet.

Også vedtatte temastrategier skal være gjeldende inntil ny regional planstrategi med tilhørende planer og prioriteringer er vedtatt av Viken fylkeskommune. 

Se oversikt over temastrategier og strategidokumenter

Årsbudsjett og økonomiplan

Økonomiplanlegging er et verktøy for utforming av politiske prioriteringer og fordeling av økonomiske ressurser, innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Økonomiplanen gjelder for en fireårsperiode, men skal rulleres årlig. Fylkeskommunen skal gjennom økonomiplanleggingen sørge for at begrensede ressurser blir anvendt så effektivt som mulig. God økonomiplanlegging bidrar til økt politisk handlingsrom, og styrker muligheten for å utøve politikk og foreta prioriteringer i fylkeskommunen. God økonomiplanlegging innebærer god oversikt over økonomiske og demografiske forhold mv. som påvirker fylkeskommunen. Det vises til kapitlene om befolkningsutvikling, klimabudsjett og utviklingen i økonomiske størrelser.

Årsbudsjettet viser første året i økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året. Alle rådsområdene skal vise hvordan de bidrar til å nå fylkeskommunens prioriterte delmål for relevante innsatsområder gjennom utforming av målbare resultatkrav. Resultatkravene skal utformes med utgangspunkt i de tiltak og virkemidler som planlegges gjennomført for å oppfylle resultatkravet. Tiltak og virkemiddelbruk skal tilpasses den økonomiske rammen.

Se gjeldende årsbudsjett og økonomiplan

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyringen skal operasjonalisere målene, strategiene og resultatkravene fra regional planstrategi, regionale planer, handlingsprogram og temastrategier slik de kommer til uttrykk i årsbudsjett og økonomiplanen for perioden slik illustrasjonen nedenfor viser. Årsbudsjett og økonomiplan skal sikre god sammenheng mellom de langsiktige utviklingsmålene og den operative gjennomføringen, gjennom økonomiplanens fireårshorisont og det fylkeskommunen forplikter seg til for neste år. Virksomhetsstyring skal sikre at fylkeskommunen følger opp rammer og mål fastsatt i årsbudsjett og økonomiplan gjennom prosessene planlegging, oppfølging, evaluering og rapportering slik illustrasjonen nedenfor viser.

Illustrasjon som viser operasjonalisering av målene i virksomhetsstyringen i fylkeskommunen - Klikk for stort bildeOperasjonalisering av målene    

Virksomhetsstyringen omfatter ulike styringsformer som linjestyring, eierstyring, styring av prosjekter og av partnerskap, samarbeid og samskapning. Viken fylkeskommune har definert fem prinsipper for virksomhetsstyring:

  • Sikre at politiske vedtak blir gjennomført
  • Identifisere målbare mål og resultatkrav som grunnlag for oppfølging og rapportering
  • Sørge for at vi etterlever lover og forskrifter, inkludert interne retningslinjer
  • Aktiv bruk av risikostyring som grunnlag for effektiv forvaltning og kontinuerlig forbedring
  • Evaluere egen aktivitet for læring, fornying og innovasjon

Se informasjonsbrosjyre om virksomhetsstyring i Viken fylkeskommune