Regional planstrategi

Regional planstrategi viser hvilken retning Viken skal utvikles mot 2030.

Hva er en regional planstrategi?

Regional planstrategi er den sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier for vikensamfunnet og Viken fylkeskommune.

Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen, og den bestemmer hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Involvering og medvirkning

Utviklingen av en regional planstrategi for Viken er et arbeid som gjøres i tett samspill med vikensamfunnet. Prosessen har forsøkt å legge til rette for at mange aktører kunne drøfte utfordringer og gjensidige forventninger.

Høringsutkastet til ny regional planstrategi lå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 25. juni - 25. september 2020. Viken fylkeskommune mottok 99 høringssvar.

Regional planstrategi 2020–2024 ble vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020. 

FNs bærekraftsmål

Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for arbeidet med bærekraftsmålene i Viken.

Les mer om FNs bærekraftsmål
 

Film fra medvirkningsfasen og høringsperioden, våren og sommeren 2020.