Regional planstrategi

Forslaget til regional planstrategi er på offentlig høring fram til 25. september 2020. Den viser hvilken retning Viken skal utvikles mot 2030. Vi oppfordrer alle interesserte til å komme med innspill.

Digitalt høringsmøte om regional planstrategi

Viken fylkeskommune gjennomgikk høringsutkastet til regional planstrategi 2020-2024 på et webinar 19. august.

Se opptak av det digitale høringsmøtet

Høringsutkastet ligger ute til offentlig ettersyn og høring fram til 25. september 2020. 

Hva er en regional planstrategi?

Regional planstrategi er den sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier for vikensamfunnet og Viken fylkeskommune.

Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen, og den bestemmer hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Høringsdokument

Forslaget til regional planstrategi er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Høringsfrist 25. september 2020.

Se høringsutkastet til regional planstrategi 2020-2024, Veien til et bærekraftig Viken.

FNs bærekraftsmål

Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for arbeidet med bærekraftsmålene i Viken.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Involvering og medvirkning

Utviklingen av en regional planstrategi for Viken er et arbeid som gjøres i tett samspill med vikensamfunnet. Prosessen legger til rette for at mange aktører kan møtes for å drøfte utfordringer og gjensidige forventninger.

Veien videre

Når høringsperioden avsluttes 25. september 2020, vil alle innspill og høringssvar bearbeides. Deretter skal regional planstrategi behandles og vedtas av Viken fylkesting, etter planen i desember 2020.

Arbeidet med regional planstrategi er delt inn i tre faser.

  • Fase 1: Innspill (januar-mars 2020)
  • Fase 2: Prioritering (april-mai 2020)
  • Fase 3: Høring og konkludering (juni-desember 2020)
Til toppen