Universell utforming

Vi har en viktig oppgave i å sikre likeverdig tilgjengelighet og samfunnsdeltakelse for alle innbyggere uavhengig av funksjonsevne.Kvinne triller barnevogn langs et fjell - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud   

Har du tenkt over at omgivelsene vi lever i kan ha mange barrierer, og at dette har betydning for menneskers liv? At for eksempel en trapp eller en tung dør kan være til hinder for at mennesker kan bevege seg dit de vil og skal.

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. 

En slik utforming av omgivelsene er nødvendig for noen, men bra for alle. En trapp og en tung dør kan være et hinder for flere, for barn, eldre, mennesker med barnevogn, krykker eller andre hjelpemidler.

Universell utforming som fylkeskommunal oppgave

Fylkeskommunen har ansvar for tjenester som er viktige for innbyggerne. Universell utforming er en relevant strategi for alle våre tjenester og ansvarsområder, og en oppgave vi må løse i fellesskap. I en fylkeskommunal sammenheng er det særlig viktig å sikre likeverdig tilgjengelighet til kollektivtransport, videregående utdanning, kultur- og kulturminner, friluftsliv, tannklinikker og fylkesveier. 

Universell utforming fra start til slutt

Kravet om universell utforming forplikter til en helhetlig tilrettelegging av de ulike sidene ved den aktuelle virksomhet. For eksempel vil tilrettelegging av et museum ikke bare omfatte bygningsmessige konstruksjoner, men også informasjonsformidlingen.

Universell utforming i kollektivtransporten handler for eksempel om å sikre likeverdig tilgang ved hele reisen - til billettkjøp og reiseinformasjon, på veien frem til holdeplassen, på holdeplassen, inn i bussen, ut av bussen, ved bytte av transportmidler og ved veien frem til destinasjon.

Dette stiller krav til at universell utforming er påtenkt fra start til slutt, blant annet ved planlegging av infrastruktur, innkjøp av transportmidler, utforming av billett- og informasjonstjenester og opplæring av sjåfører.

Her finnes det også mange ulike aktører som har ansvar, både internt og eksternt. For å lykkes kreves det tydelig oversikt over ansvar, over overlapp av ansvar, og et godt og kontinuerlig samarbeid. Reel brukermedvirkning, hvor brukernes erfaring løftes inn i tjenestene, er en suksessfaktor i dette arbeidet.

En viktig prioritet for Viken

Det er viktig at fylkeskommunen er en pådriver for at hele Viken-samfunnet prioriterer universell utforming. I regional planstrategi er det bestemt at universell utforming skal ligge til grunn for den regionale planleggingen i Viken.

Et viktig prinsipp i FNs bærekraftsmål er at ingen skal etterlates på veien i gjennomføringen av det grønne skifte. Universell utforming er også en viktig strategi for å gjøre Viken til et likeverdig tilgjengelig og bærekraftig samfunn. Les mer om hvordan fylkeskommunen jobber med universell utforming i et bærekraftperspektiv.

Politikk, lovgiving og brukerråd

Universell utforming er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene etter flere lovverk, de mest sentrale er likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven. Les mer om universell utforming, definisjoner, politiske og juridiske føringer og metoder for systematisk arbeid med universell utforming på bufdir.no.

Det er et nasjonalt politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. I august 2021 lanserte Regjeringen en ny handlingsplan som gjelder for perioden 2021-2023: «Bærekraft og like muligheter- et universelt utformet Norge»

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser i Viken skal fremme interessene som angår denne gruppen i fylkeskommunens virksomhet. De har en rådgivende rolle, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Til toppen