Utviklingsplan for skolebibliotekene

1 Om utviklingsplanen for skolebiblioteket

Skolebiblioteket skal være en integrert del av skolens pedagogiske virksomhet.

Bruk av skolebibliotek er lite beskrevet i det offentlige planverket og i den pedagogiske litteraturen. Det blir opp til den enkelte skoleledelse og den enkelte skolebibliotekar å utvikle denne rollen. Planen skal medvirke til likeverdighet og en prioritert bibliotektjeneste på den enkelte skole med kompetente ansatte og synlige ambisjoner i skolens planverk. Uavhengig av skolebibliotekets størrelse, plassering i skolebygget og stillingsressurser, viser denne planen muligheter for utvikling.

I Rammeverket for læring og ledelse i Viken heter det at «å bidra positivt til elevers læring og utvikling, er et omfattende og sammensatt oppdrag» og at «deltakelse i profesjonsfellesskap, og støtten det gir, er derfor en avgjørende faktor for å mestre oppdraget». Planen legger stor vekt på at skolebibliotekaren deltar i profesjonsfellesskap i skolen. 

Planen er ikke en totalbeskrivelse av skolebibliotektjenesten og skolebibliotekarens oppgaver, men en utviklingsplan som legger vekt på den pedagogiske gevinsten som satsing på skolebibliotek gir.

Fire utviklingsområder

Denne planen består av fem deler. Den første er denne siden som forklarer bakgrunn og oppbygging og som viser vei til fire valgte utviklingsområder. De favner vidt – fra det konkrete bibliotekrommet, via lesing til læringsaktivitet i samarbeid med lærere. I sentrum står alltid elevene: Skolebibliotekets virksomhet skal støtte opp under elevenes læring.

Hvert utviklingsområde har en innledende tekst og målformuleringer. Tekst og mål er forankret i forskning og faglitteratur. Det er en verktøykasse knyttet til hvert utviklingsområde som gir skolene ideer til hvordan utvikling kan settes i gang.  

De fire utviklingsområdene er: 

Bakgrunn og litteraturliste

Bakgrunn

Utviklingsplanen skal ifølge mandatet forsterke skolebibliotekene som pedagogisk læringsarena i skolene og utvikle bibliotekarrollen mot elevenes læring og utvikling. Skolene skal ha likeverdige bibliotektjenester for alle elever i fylket.

Planen viser hvilket ambisjonsnivå fylkeskommunen har for skolebibliotekenes utvikling og pedagogiske rolle i skolen. Ambisjonene må avstemmes med den enkelte skoles ressurser, og planen er et arbeidsverktøy for skolene og skoleeier. Planen videreføres i de nye fylkene etter oppløsning av Viken fylkeskommune.

Kilder

Temastrategi - Viken fylkesbibliotek