Hva kan ombudet gjøre for deg som er elev

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal bidra til at barn og unges rett til utdanning, og et trygt og godt læringsmiljø ivaretas.

Jobber for elevers rettigheter

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø." (Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9A).

Regelverk

Vi jobber ut fra følgende regelverk:

  • barnekonvensjonen
  • opplæringsloven

Les mer om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø på www.nullmobbing.no

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt ombudet