Hva kan ombudet gjøre for deg som er lærling og lærekandidat

Ombudet er et lavterskeltilbud som kan gi råd og veiledning til deg som er i lære.

Du kan ta kontakt om spørsmål rundt din arbeidshverdag, opplæring og arbeidsmiljø.

«Lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten og kandidaten for fagbrev på jobb er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at kontrakten kan hevast etter § 4-5 tredje leddet og § 4-6 siste leddet.»

Regelverk

Vi jobber ut fra følgende regelverk:

  • barnekonvensjonen frem til du er 18 år
  • opplæringsloven for videregående opplæring i bedrift
  • arbeidsmiljøloven

Les mer om hva det innebærer å være lærling

Les mer om rettigheter og ansvar som ung arbeidstaker i arbeidsmiljøloven

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt ombudet