Spesialundervisning, særskilt språkopplæring og utvidet tid for elever i friskoler

Friskoler (private videregående skoler med rett til statstilskudd) er skoler som er godkjent etter friskoleloven. Elever i friskolene har samme rettigheter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring som elever i offentlige skoler. De omfattes også av retten til inntil to år ekstra (utvidet tid) etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd.

Dersom eleven har folkeregistrert adresse i Viken, er det Viken fylkeskommune som fatter vedtak om dette. PP-tjenesten i det området der eleven har folkeregistert adresse har ansvar for at det utarbeides sakkyndig vurderinger der dette er påkrevet, og henvisninger om dette skal rettes dit.

Spesialundervisning

Særskilt språkopplæring

Utvidet tid

Retten til utvidet tid i videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd gjelder i all hovedsak også for elever i friskoler.

For elever med rett til spesialundervisning kreves det sakkyndig vurdering av behovet for utvidet tid, og det henvises til PP-tjeneste på samme måte som for spesialundervisning.

  • Forespørsel om vedtak om utvidet tid for elever med spesialundervisning meldes på tilsvarende måte som vedtak om spesialundervisning, i portalen: Melding om behov for vedtak om spesialundervisning i friskole.
  • Det skal vedlegges en plan for hvordan den ekstra tiden er planlagt disponert, som en plan over hvilke fag som tas hvilket år, i tråd med den sakkyndige vurderingen.
  • Under innlegging av fag under overskriften «Spesialundervisning som sakkyndig vurdering tilråder» fylles feltene for fagkode og fag ut etter denne planen. Under feltet Organisering og personalkompetanse settes «Dette skoleår» eller «Neste skoleår» eller lignende, i henhold til planen.
  • Oppgi gjerne utfyllende opplysninger i feltet for dette.

Utvidet tid ved rett til særskilt språkopplæring: Se Saksgang når en elev har behov for særskilt språkopplæring i friskole og Melding om behov for vedtak om særskilt språkopplæring i friskole.

Ved spørsmål om utvidet tid ved rett til opplæring i og på tegnspråk og utvidet tid ved rett til opplæring i punktskrift, og øvrige spørsmål knyttet til spesialundervisning: Ta kontakt med KOMP Skoleforvaltning i Viken fylkeskommune, e-post: friskole.kompetanse@viken.no.

Refusjonsgaranti og refusjonskrav

Spesialundervisning

Viken fylkeskommune gir refusjon for spesialundervisning i videregående friskoler for elever som fylkeskommunen fatter enkeltvedtak for. Les mer om refusjon for spesialundervisning i friskoler.

Særskilt språkopplæring

Informasjon om refusjonsgaranti sendes ut sammen med vedtaket. Den enkelte friskole sender refusjonskrav til Viken fylkeskommune ved seksjon voksenopplæring og karriereveiledning når eleven har fått opplæringen i henhold til vedtaket. Les mer om refusjon i Saksgang når en elev har behov for særskilt språkopplæring i friskole.

Til toppen