Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 1. 1 Forord
 2. 2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar
  1. 2.1 Hvorfor vi har en fraværsgrense
  2. 2.2 Hvem gjelder fraværsgrensen for
  3. 2.3 Hva fraværsgrensen gjelder
  4. 2.4 Skolens ansvar
  5. 2.5 Elevens ansvar
  6. 2.6 Foresattes ansvar
 3. 3 Fraværsreglene
  1. 3.1 Hovedregel
  2. 3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven
  3. 3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift
  4. 3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena
  5. 3.5 Organisert studiearbeid
  6. 3.6 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll
  7. 3.7 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabell 3.2 over
  8. 3.8 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon
  9. 3.9 Fraværsføring når eleven kommer for sent
 4. 4 Saksbehandlingsregler
  1. 4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis
  2. 4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen
  3. 4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis
  4. 4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett
  5. 4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær
  6. 4.6 Forfalskning av legeerklæringer
  7. 4.7 Innlevering av dokumentasjon
  8. 4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær
  9. 4.9 Fravær når karakter er satt i fag
  10. 4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
  11. 4.11 Forhåndsvurdering av fravær
  12. 4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen
  13. 4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær
 5. 5 Varsler
 6. 6 De spesielle tilfellene
 7. 7 Lenker til dokumenter som regulerer fravær
 8. 8 Ofte stilte spørsmål om fraværsgrensen
 9. 9 Vedlegg

3 Fraværsreglene

3.1 Hovedregel

Alt fravær skal i utgangspunktet registreres og telle med. Forskrift til opplæringsloven § 3-45 nevner imidlertid noen fraværsgrunner som, når de er dokumentert, ikke skal telle med i 10-prosenten. I tillegg inneholder forskrift til opplæringslovens § 3-9 bestemmelser om fravær som også er inkludert i tabellen under. 

3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven

Dokumentert fravær
Fraværsårsak  Dokumentasjonskrav 
Helse- og velferdsgrunner Helsegrunner skal dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog, helsesykepleier. Fravær av helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding eller melding fra foreldre eller myndige elever. Velferdsgrunner skal dokumenteres av person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken, for eksempel prest/forstander i menighet. Ved begravelse er egenerklæring god nok dokumentasjon. Velferdsgrunner gjelder også omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn. Denne type fravær kan dokumenteres ved erklæring fra foreldre eller myndige elever.
Arbeid som tillitsvalgt Dokumenteres av den aktuelle organisasjonen
Politisk arbeid Dokumenteres av den aktuelle politiske organisasjonen
Hjelpearbeid Dokumenteres av den aktuelle hjelpeorganisasjonen
Lovpålagt oppmøte, for eksempel sesjon eller innkalling som vitne i rettssak Dokumenteres ved innkallingen til for eksempel rettssak (fra instansen som pålegger oppmøte)
Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel innenfor idrett eller kultur Dokumentasjon fra leder/lag/organisasjon
Religiøse høytider for elever som er medlem av annet trossamfunn enn Den norske kirke Dokumentasjon fra religiøs leder/menighet 
Sikkerhetskurs på bane, og andre og tredje del av sikkerhetskurs på vei i forbindelse med obligatorisk trafikkopplæring til førerkort klasse B Dokumentasjon fra kjøreskole eller det organet/den organisasjonen som er ansvarlig for sikkerhetshetskurset

3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift

Hvis en elev er borte fra skolen på grunn av en rettighet som er gitt i opplæringsloven, for eksempel rådgivning, møte med PP-tjenesten, organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer eller rektor i forkant, elevrådsarbeid som er godkjent av skolen eller avtalt med rektor eller andre ansatte, er dette ikke fravær. Når det gjelder elevrådsarbeid eller arbeid i andre medbestemmelsesorganer, føres det ikke fravær når eleven møter i kraft av sitt verv eller sin rolle, og på møter som vedkommende er innkalt eller invitert til. Eleven må avtale slike møter med skolen på forhånd.

Elever vil heller ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som faller bort, for eksempel på grunn av utløsning av brannalarm, mangel på vikar eller liknende. 

3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena

Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller liknende er en del av den ordinære opplæringen, og regnes derfor ikke som fravær. Timer som skolen har planlagt på alternativ opplæringsarena er ikke fravær. Dersom eleven ikke tar del i opplæringen på den alternative opplæringsarenaen, skal dette registreres som fravær på vanlig måte. 

I tilfeller med pålegg om karantene, må skolen sørge for at eleven får opplæringen digitalt, for eksempel gjennom overføring fra klasserommet via Microsoft Teams. I slike tilfeller må opplæringen ha elevaktive deler, slik at lærer kan vite at eleven er til stede.  Digital deltakelse er tilstedeværelse, og skal registreres slik.

3.5 Organisert studiearbeid

Organisert studiearbeid skal realisere mål fra læreplaner i fag, og er ikke fravær. Dersom skolen vurderer at grunnen til at eleven er borte fra skolen gir større nytte for den enkelte elev, og i neste omgang for opplæringsgruppen, enn at eleven er til stede på skolen etter timeplanen, kan skolen legge til rette for organisert studiearbeid i hele eller deler av perioden eleven er borte fra skolen. I vurderingen av om en slik avtale kan inngås, skal skolen legge vekt på hvordan eleven har vist seg i stand til å ta ansvar for læringen sin, hvor stort samlet fravær vedkommende har, om eleven holder avtaler med skolen og elevens faglige ståsted. Det er ikke anledning til å avtale organisert studiearbeid for å skaffe eleven fri til å reise bort eller delta i sammenhenger som ikke nevnes i tabell 3.2, eller anses som faglig relevante. 

3.6 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikk, kan rektor avgjøre at det likevel ikke skal føres fravær. 

3.7 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabell 3.2 over

Når eleven er borte av årsaker nevnt i forskrift til opplæringslovens § 3-45 (se tabell 3.2 over), og fraværet er dokumentert, er det ikke satt noe øvre tak på hvor lenge eleven kan være borte. Læreren må imidlertid ha et vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter i faget, se forskrift til opplæringsloven § 3-3.

3.8 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10,0 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent. Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Rektor må vurdere elevens situasjon og hvorfor vedkommende ikke har møtt opp i timene. Det er altså årsaken til fraværet som er avgjørende for om rektor kan bruke dette unntaket. Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag. 

Skolen skal holde oversikt over hvor mange elever de har som har fått utvidet fraværsgrensen fra 10,0 til 15,0 prosent. Retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet sier at dette er en unntaksbestemmelse som skal gjelde svært få elever. Skolen bør vurdere å rutinefeste behandlingen av disse unntakstilfellene slik at de behandles likt og etter loven. Skolen bør ha systemer som gir oversikt over hvor mange elever på skolen som går inn under dette unntaket. 

3.9 Fraværsføring når eleven kommer for sent

Når eleven kommer 15 minutter for sent til en opplæringsøkt, vil den manglende tilstedeværelsen bli registrert med fravær lik opplæringsøktas lengde i VIS.