Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 1. 1 Forord
 2. 2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar
  1. 2.1 Hvorfor har vi en fraværsgrense
  2. 2.2 Hvem fraværsgrensen gjelder for
  3. 2.3 Hva fraværsgrensen gjelder
  4. 2.4 Skolens ansvar
  5. 2.5 Elevens ansvar
  6. 2.6 Foresattes ansvar
 3. 3 Fraværsreglene
  1. 3.1 Hovedregel
  2. 3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven
  3. 3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift
  4. 3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena
  5. 3.5 Organisert studiearbeid
  6. 3.6 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll
  7. 3.7 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabellen over
  8. 3.8 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon
  9. 3.9 Fraværsføring når eleven kommer for sent
 4. 4 Saksbehandlingsregler
  1. 4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis
  2. 4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen
  3. 4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis
  4. 4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett
  5. 4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær
  6. 4.6 Forfalskning av legeerklæringer
  7. 4.7 Frist for innlevering av dokumentasjon
  8. 4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær
  9. 4.9 Fravær når karakter er satt i fag
  10. 4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
  11. 4.11 Forhåndsvurdering av fravær
  12. 4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen
  13. 4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær
 5. 5 Varsler
 6. 6 De spesielle tilfellene
 7. 7 Ofte stilte spørsmål om fraværsgrensen
 8. 8 Vedlegg
  1. 8.1 Mer om legeattester og erklæringer

3 Fraværsreglene

3.1 Hovedregel

Alt fravær skal i utgangspunktet registreres og telle med. Forskrift til opplæringsloven § 3-45 nevner imidlertid noen fraværsgrunner som, når de er dokumentert, ikke skal telle med i 10 prosenten. I tillegg inneholder forskrift til opplæringslovens § 3-9 bestemmelser om fravær som også er inkludert i tabellen under. 

3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven

Dokumentert fravær
Fraværsårsak  Dokumentasjonskrav 
Helse- og velferdsgrunner Helsegrunner skal dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig f.eks. fysioterapeut, tannlege psykolog – kan ikke dokumenteres med kun egenmelding eller melding fra foreldre eller myndige elever  Velferdsgrunner, bør dokumenteres av person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken, for eksempel prest/forstander i menighet. Ved begravelse er egenerklæring god nok dokumentasjon. Velferdsgrunner gjelder også omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn. Denne type fravær kan dokumenteres ved erklæring fra foreldre eller myndige elever.  
Arbeid som tillitsvalgt Dokumenteres av organisasjon 
Politisk arbeid Dokumenteres av politiske organisasjoner 
Hjelpearbeid Dokumenteres av hjelpeorganisasjoner 
Lovpålagt oppmøte Dokumenteres ved innkalling til f.eks. rettssak 
Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur Dokumentasjon fra leder/lag/organisasjon 
Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke Dokumentasjon fra religiøs leder/menighet 
Sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av sikkerhetskurs på vei i forbindelse med obligatorisk trafikkopplæring til førerkort klasse B Dokumentasjon fra kjøreskole eller det organet/den organisasjonen som er ansvarlig for sikkerhetshetskurset 

3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift

Hvis en elev er borte fra skolen på grunn av en rettighet som er gitt i opplæringsloven, for eksempel rådgivning, møte med PP-tjenesten, organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer eller rektor i forkant, elevrådsarbeid som er godkjent av skolen eller avtalt med rektor eller andre ansatte, er dette ikke fravær.  

Elever vil heller ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som faller bort, for eksempel på grunn av utløsning av brannalarm, mangel på vikar eller liknende.  

3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena

Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller liknende er en del av den ordinære opplæringen, og regnes derfor ikke som fravær. Timer som skolen har planlagt på alternativ opplæringsarena er ikke fravær. Dersom eleven ikke tar del i opplæringen på den alternative opplæringsarenaen, skal dette registreres som fravær på vanlig måte. 

Når eleven er pålagt karantene, for eksempel når det oppstår fare for at eleven kan smitte andre med sykdom, må eleven få hjemmeundervisning. I tilfeller med pålegg om karantene må skolen sørge for at eleven får opplæringen digitalt, for eksempel gjennom overføring fra klasserommet via Microsoft teams. Dette er ikke fravær og skal heller ikke registreres slik. 

3.5 Organisert studiearbeid

Organisert studiearbeid skal realisere mål fra læreplaner i fag. Dersom skolen vurderer at grunnen til at eleven er borte fra skolen gir større nytte for den enkelte elev, og i neste omgang for opplæringsgruppen, enn at eleven er til stede på skolen etter timeplanen, kan skolen legge til rette for organisert studiearbeid i hele eller deler av perioden eleven er borte fra skolen. I vurderingen av om en slik avtale kan inngås, skal skolen legge vekt på hvordan eleven har vist seg i stand til å ta ansvar for læringen sin, hvor stort samlet fravær vedkommende har, om eleven holder avtaler med skolen, og elevens faglige ståsted. Det er ikke anledning til å avtale organisert studiearbeid for å skaffe eleven fri til å reise bort eller delta i sammenhenger som ikke nevnes i tabell 3.2 eller anses som faglig relevante. 

3.6 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikk, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær. 

3.7 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabellen over

Når eleven er borte av årsaker nevnt i forskrift til opplæringslovens § 3-45 (se tabell 3.2 over), og fraværet er dokumentert, er det ikke satt noe øvre tak på hvor lenge eleven kan være borte.  Læreren må imidlertid ha et vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter i faget. Se forskrift til opplæringsloven § 3-3.  

3.8 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10,0 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent. Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Rektor må vurdere elevens situasjon og hvorfor vedkommende ikke har møtt opp i timene. Det er altså årsaken til fraværet som er avgjørende for om rektor kan bruke dette unntaket.  

Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag. 

Skolen skal holde oversikt over hvor mange elever de har som har fått utvidet fraværsgrensen fra 10.0 til 15.0 prosent. Retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet sier at dette er en unntaksbestemmelse som skal gjelde svært få elever. Skolen bør vurdere å rutinefeste behandlingen av disse unntakstilfellene slik at de behandles likt og etter loven. Skolen bør ha systemer som gir oversikt over hvor mange elever på skolen som går inn under dette unntaket. 

3.9 Fraværsføring når eleven kommer for sent

Når eleven kommer 15 minutter for sent til en opplæringsøkt, vil den manglende tilstedeværelsen bli registrert som 45 minutter i VIS uansett lengen på opplæringsøkta over 45 minutter. Unntaket er økter som er kortere enn 45 minutter. Her vil den reelle lengden på økta i minutter bli det som registreres som fravær.

Til toppen