Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 1. 1 Forord
 2. 2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar
  1. 2.1 Hvorfor har vi en fraværsgrense
  2. 2.2 Hvem fraværsgrensen gjelder for
  3. 2.3 Hva fraværsgrensen gjelder
  4. 2.4 Skolens ansvar
  5. 2.5 Elevens ansvar
  6. 2.6 Foresattes ansvar
 3. 3 Fraværsreglene
  1. 3.1 Hovedregel
  2. 3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven
  3. 3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift
  4. 3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena
  5. 3.5 Organisert studiearbeid
  6. 3.6 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll
  7. 3.7 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabellen over
  8. 3.8 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon
  9. 3.9 Fraværsføring når eleven kommer for sent
 4. 4 Saksbehandlingsregler
  1. 4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis
  2. 4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen
  3. 4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis
  4. 4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett
  5. 4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær
  6. 4.6 Forfalskning av legeerklæringer
  7. 4.7 Frist for innlevering av dokumentasjon
  8. 4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær
  9. 4.9 Fravær når karakter er satt i fag
  10. 4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
  11. 4.11 Forhåndsvurdering av fravær
  12. 4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen
  13. 4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær
 5. 5 Varsler
 6. 6 De spesielle tilfellene
 7. 7 Ofte stilte spørsmål om fraværsgrensen
 8. 8 Vedlegg
  1. 8.1 Mer om legeattester og erklæringer

4 Saksbehandlingsregler

4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis

Eleven kan kreve å få inntil 10 fraværsdager som er dokumentert og er nevnt i forskrift til opplæringsloven § 3-45 (se tabell 3.2) trukket fra på vitnemål og kompetansebevis. Rektor avgjør slike søknader.  

Fravær ut over 10 hele dager blir ført på vitnemål/kompetansebevis selv om fraværet er nevnt som unntak i forskriften og er dokumentert. 

4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen

Fravær av helsegrunner som dokumenteres med attest fra sakkyndig, kan trekkes fra på vitnemål og kompetansebevis fra og med fjerde sykdomsdag.  Dersom fravær skyldes dokumentert funksjonshemning eller kronisk sykdom, kan fravær trekkes fra på vitnemålet fra første fraværsdag. Fravær av helsegrunner som er dokumentert, unntas fra 10- prosentregelen fra første fraværsdag. 
 
Når fravær av helsegrunner; legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjenesten er dokumentert, skal dette fraværet unntas fra 10- prosentregelen, men kan ikke unntas fra føring på vitnemålet eller kompetansebevis. 

Dersom fraværet skyldes sikkerhetskurs på bane og andre- og tredje del av sikkerhetskurs på vei som del av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, skal fraværet unntas fra 10- prosentregelen i fag når det er dokumentert. Fraværet skal ikke unntas føring på vitnemål eller kompetansebevis. 

4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis

Eleven kan kreve å få fraværsgrunn ført på vedlegg til vitnemål/kompetansebevis. Forutsetningen er at fraværet er dokumentert. 

4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett

Godkjenning av fravær og unntak fra føring på vitnemål

Det er rektor som avgjør om fravær kan godkjennes. Det skal da vurderes som årsaken til fraværet faller innenfor unntakene i forskrift til opplæringslovens § 3-45. Det er også rektor som avgjør om fraværet kan unntas føring på vitnemål. Alt fravær skal komme inn under grunnene som forskrift til opplæringsloven § 3-45 bestemmer, og det skal være dokumentert. Det er ikke klagerett på rektors vedtak. 

Dokumentasjon

Det er rektor som avgjør om dokumentasjon er egnet, eller om det er behov for annen dokumentasjon. For eksempel kan en foresatt som er lege ikke utstede dokumentasjon til eget barn. Dersom skolen mener at elevens dokumentasjon for fraværet ikke er god nok, skal det straks settes i gang tiltak for å innhente ny dokumentasjon, slik at saken er tilstrekkelig opplyst før beslutning treffes.  

Når det gjelder fravær etter bokstavene b til f i forskrift til opplæringsloven § 3-45 skal det leveres dokumentasjon som begrunner hvert tilfelle av fravær. Sammenhengende fravær som for eksempel fravær av velferds- eller sykdomsgrunner (bokstav a), kan dokumenteres en gang og representerer et unntak. 

Enkeltvedtak

Når det er klart at fraværet er over 10,0 prosent av årstimene i et fag uten dokumentasjon, slik at standpunktkarakterer ikke kan settes, skal rektor fatte et enkeltvedtak. Dette etter at eleven har fått varsel og anledning til å skaffe dokumentasjon eller rette opp fraværet. For at eleven skal kunne melde seg opp som privatist, avslutte faget eller annet, skal rektor fatte vedtak i saken uten opphold, og ikke vente til skoleårets slutt.  

Eleven har rett til å klage på skolens vedtak om ikke å sette standpunktkarakterer, jf. forskrift til opplæringslovens § 5-1. Klagen må settes frem innen 10 dager etter at vedtak om ikke å sette standpunkt er fattet, og den må inneholde en begrunnelse. 

4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær

Konsultasjon over nett er en godkjent konsultasjonsform, men Utdanningsdirektoratet skriver at legen bør møte pasienten og kjenne pasienten fra før for at denne konsultasjonsformen skal bli god nok.  Dette må anses som et deskriptiv heller enn en normativ uttalelse fra Utdanningsdirektoratet. Skolen kan ikke avvise legeerklæringer/attester fordi det er en mistanke om at legen ikke kjenner pasienten. 

Gjennom eleven (pasienten) kan skolen ha innflytelse på hva en attest/erklæring inneholder: 

Krav til attester og erklæringer i forbindelse med fravær i Viken fylkeskommune: 

 • Attesten/erklæringen skal være datert mens eleven har fravær 
 • Dokumentet må angi hvorvidt sykdommen medfører at eleven bør være borte fra skolen, eventuelt angi forventet fraværstid  
 • Attesten bør være underskrevet, gjerne med legenummer og offisielt brevhode

4.6 Forfalskning av legeerklæringer

Å forfalske en legeerklæring er straffbart etter straffeloven og bør meldes til politiet. Dokumentfalsk kan føre til bot eller i alvorlige tilfeller til fengselsstraff. 

I tillegg kan skolen sanksjonere en slik forfalskning med reaksjonene som er nevnt i ordensreglementet, for eksempel bortvisning. Bortvisning regnes som fravær, men virker ikke inn på fraværsgrensen. Det innebærer at eleven ikke mister karakterer i fag dersom læreren har godt nok vurderingsgrunnlag til tross for fraværet.

4.7 Frist for innlevering av dokumentasjon

Dokumentasjon for fravær skal normalt leveres skolen innen en uke etter fraværet dersom ikke annen avtale er inngått. 

Hvis skolen ikke mottar dokumentasjon for fraværet, regnes fraværet for ikke-dokumentert. Dersom dokumentasjonen ikke er levert innen fristen, vil dette kunne resultere i en ordensanmerkning. Hensikten med fristen er at skolen skal ha mulighet til å sende ut varsel så snart det er fare for at karakter ikke kan settes i et fag på grunn av høyt udokumentert fravær. Se forskrift til opplæringsloven § 3-9.

4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær

Dokumentasjon som eleven har med seg etter fravær, skal oppbevares i elevens mappe i fylkeskommunens skoleadministrative system og/eller i fylkeskommunens arkivsystem. Arkivering skal skje uten opphold. Den enkelte skole skaper rutiner som viser hva som skal arkiveres, og ansvarsfordeling i forbindelse med behandling av dokumentasjonen.

4.9 Fravær når karakter er satt i fag

Ettersom standpunktkarakter skal fastsettes senest dagen før lokalt gitt eksamen jf. forskrift til opplæringsloven § 3-15, vil standpunktkarakteren ofte fastsettes en stund før siste skoledag. Fravær som oppstår etter at standpunktkarakteren er fastsatt, men før skoleåret er omme, skal på vanlig måte registreres i skolens systemer og føres på elevens vitnemål. Skoleeier skal da ha oppfylt kravene som følger av opplæringsloven med forskrifter. 

Når karakterene er ført inn i skolens system er karakterene fastsatte, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-36 annet ledd, og kan ikke endres. Fravær som oppstår etter et standpunktkarakterene er ført inn og som fører til at fraværsgrensen blir overskredet, vil dermed ikke få konsekvenser for karakteren som er satt. 

4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret

Skoleeier/skole kan gi elevene adgang til å bytte skole eller fag underveis i opplæringsåret. Ved skolebytte eller fagbytte, skal eleven starte på null når det gjelder fravær i det nye faget, og i slike tilfeller skal ikke det opprinnelige faget telle inn på fraværet i det nye faget. Det innebærer at ved fag- eller skolebytte vil elevens totalfravær (dager og timer) videreføres, men fraværet fordeles ikke på de enkelte fagene. 

4.11 Forhåndsvurdering av fravær

Skolen kan ved henvendelse vurdere elevenes planlagte fravær, slik at elevene vet hva de har å forholde seg til. Skolen vurderer da om årsaken til fraværet faller innenfor unntakene i forskrift til opplæringslovens § 3-45 eller ikke. Noen ganger er dette klart, andre ganger ikke. Er fraværet omfattet, påvirker det ikke fraværsgrensen dersom tilstrekkelig dokumentasjon legges frem i etterkant. Det er ikke krav til enkeltvedtak ved forhåndsvurdering. 

4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen

Konsekvensen av å ha udokumentert fravær ut over 10,0 prosent (hovedregel) er at eleven ikke får karakter i faget.  

Alle elever har imidlertid rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Det vil si at eleven har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i fag. 

En lærer kan mangle grunnlag for vurdering selv om en elev ikke har overtrådt fraværsgrensen, for eksempel ved høyt dokumentert sykefravær. Konsekvensen blir manglende karakter i faget. 

Eleven kan få standpunkt selv om det ikke er gitt halvårsvurdering. Eleven må da kunne dokumentere alt fravær ut over 10,0 prosent av timetallet i faget. 

4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær

Skolen skal arbeide målrettet for at eleven skal delta aktivt i opplæringen, og fortsette i faget hele skoleåret. Skolen må også veilede elevene godt om rettigheter og plikter, slik at de tar opplyste valg. Konsekvenser av bestemmelsene knyttet til fravær kan være at elever med fullført opplæring kan ha mistet retten til standpunktvurdering med karakter, følgelig er ikke faget bestått. Det innebærer at eleven må melde seg som privatist i faget etter at opplæringen er fullført. En elev som vil melde seg opp som privatist i et fag, kan ikke samtidig være elev i faget. Eleven kan derfor, ut fra egne vurderinger, søke deltidsstatus i fag.  Rektor behandler søknaden. Det følger av forskrift at rektor skal vurdere tap av rett til å få halvårs- og standpunktvurdering med karakter, som en tungtveiende grunn for å innvilge søknad om deltidsstatus. Det er naturlig at skolen gir støtte til å gjennomføre videregående opplæring dersom en elev innvilges status som deltidselev. Det er skolen som ut fra sin ressurssituasjon og elevens behov avgjør hvilken støtte som kan gis. 

Til toppen