Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 1. 1 Forord
 2. 2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar
  1. 2.1 Hvorfor har vi en fraværsgrense
  2. 2.2 Hvem fraværsgrensen gjelder for
  3. 2.3 Hva fraværsgrensen gjelder
  4. 2.4 Skolens ansvar
  5. 2.5 Elevens ansvar
  6. 2.6 Foresattes ansvar
 3. 3 Fraværsreglene
  1. 3.1 Hovedregel
  2. 3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven
  3. 3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift
  4. 3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena
  5. 3.5 Organisert studiearbeid
  6. 3.6 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll
  7. 3.7 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabellen over
  8. 3.8 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon
  9. 3.9 Fraværsføring når eleven kommer for sent
 4. 4 Saksbehandlingsregler
  1. 4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis
  2. 4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen
  3. 4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis
  4. 4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett
  5. 4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær
  6. 4.6 Forfalskning av legeerklæringer
  7. 4.7 Frist for innlevering av dokumentasjon
  8. 4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær
  9. 4.9 Fravær når karakter er satt i fag
  10. 4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
  11. 4.11 Forhåndsvurdering av fravær
  12. 4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen
  13. 4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær
 5. 5 Varsler
 6. 6 De spesielle tilfellene
 7. 7 Ofte stilte spørsmål om fraværsgrensen
 8. 8 Vedlegg
  1. 8.1 Mer om legeattester og erklæringer

5 Varsler

 • En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunkt i et fag uten å ha blitt varslet på forhånd. 
 • Hensikten med varslet er at eleven skal være klar over situasjonen og handle opplyst, det vil si sørge for oppmøte eller dokumentasjon slik at karakter sikres. 
 • Eleven skal ha skriftlig varsel når det udokumenterte fraværet i et fag er rundt 6%, når eleven er under 18 år skal foresatte ha skriftlig varsel. Varsel skal sendes uten ugrunnet opphold. 
 • Det skal varsles om at eleven står i fare for å miste halvårsvurdering med karakter eller standpunkt dersom det udokumenterte fraværet går over 10,0% av årstimetallet i faget. 
 • Dersom skolen ikke har varslet elev/foresatt, skal det gis halvårsvurdering med karakter eller standpunkt selv om fraværet til eleven er høyere enn 10.0%. 
 • Selv om elev/foresatt fikk varsel i forbindelse med halvårskarakteren, skal det sendes nytt varsel dersom det er fare for at det ikke kan gis standpunktkarakter i fag. 
 • Det skal sendes ut varsel før halvårsvurdering til sommeren selv om det også er sendt varsel før halvårsvurdering til jul dersom det er fare for manglende vurderingsgrunnlag og at eleven kan få IV. 

Fortolkning fra Statsforvalteren i Viken datert 23.02.21 
“Forskriftens § 3-12 omhandler gjeldende bestemmelser for halvårsvurdering i fag. I denne bestemmelsen heter det blant annet: «Vurderinga skal givast midt i opplæringsperioden, og ved slutten av opplæringsåret for fag som ikkje blir avslutta.». I forskriftens § 3-8 punkt a heter det at det skal gis skriftlig varsel dersom eleven ikke kan få karakter ved halvårsvurdering med karakter i et fag. (…) Når faget er gjennomgående skal  det gis halvårsvurdering med karakter både midt i opplæringsperioden og ved slutten av opplæringsåret fordi faget ikke avsluttes. Det betyr at dersom det er fare for at faglærer ikke har et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å sette en karakter, skal det sendes skriftlig varsel om dette i forkant av hver halvårsvurdering. Varselet må sendes så tidlig at eleven får mulighet til å få karakter i faget. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen. Selv om en elev har fått varsel om fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag til halvårsvurderingen ved juletider, er det ingen automatikk i at det også er fare for dette til sommeren.”  

Til toppen