Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 1. 1 Forord
 2. 2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar
  1. 2.1 Hvorfor har vi en fraværsgrense
  2. 2.2 Hvem fraværsgrensen gjelder for
  3. 2.3 Hva fraværsgrensen gjelder
  4. 2.4 Skolens ansvar
  5. 2.5 Elevens ansvar
  6. 2.6 Foresattes ansvar
 3. 3 Fraværsreglene
  1. 3.1 Hovedregel
  2. 3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven
  3. 3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift
  4. 3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena
  5. 3.5 Organisert studiearbeid
  6. 3.6 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll
  7. 3.7 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabellen over
  8. 3.8 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon
  9. 3.9 Fraværsføring når eleven kommer for sent
 4. 4 Saksbehandlingsregler
  1. 4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis
  2. 4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen
  3. 4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis
  4. 4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett
  5. 4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær
  6. 4.6 Forfalskning av legeerklæringer
  7. 4.7 Frist for innlevering av dokumentasjon
  8. 4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær
  9. 4.9 Fravær når karakter er satt i fag
  10. 4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
  11. 4.11 Forhåndsvurdering av fravær
  12. 4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen
  13. 4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær
 5. 5 Varsler
 6. 6 De spesielle tilfellene
 7. 7 Ofte stilte spørsmål om fraværsgrensen
 8. 8 Vedlegg
  1. 8.1 Mer om legeattester og erklæringer

8 Vedlegg

8.1 Mer om legeattester og erklæringer

1.1.1 Digitale helsetjenester 

Det er oppdaget falske legeattester i forbindelse med fraværsdokumentasjon. Det er særlig fokusert på digitale helsetjenester i denne sammenhengen.  

Eksempler på digitale helsetjenester: 

Tjenesten skolesyk.no skriver på sin nettside at de ikke skriver ut legeattester i forbindelse med heldagsprøve/eksamen – da henvises elevene til legevakt/fastlege. Samme nettsted ber også om rapporter dersom skolen mistenker at det er gjort endringer (forfalskning) av rapporter fra dem. 

1.1.2 Utdanningsdirektoratet om konsultasjoner over nett

Utdanningsdirektoratet uttaler at legen vanligvis trenger å møte pasienten for å dokumentere sykdom. Direktoratet uttaler om legeattest/erklæring over nett at det vil være vanskelig å vurdere helsetilstanden hvis legen ikke har møtt pasienten før.

Se spørsmål og svar om fraværsgrensen til elever på udir.no

1.1.3 Råd fra legeforeningen om utforming av erklæringer og attester i forbindelse med fravær i videregående skole 

Se nye regler for fravær på videregående på udir.no

"Å utforme legeerklæring for å attestere sykdom er definert i lovverket som en legeoppgave og som hovedregel må legen treffe pasienten. Legen er å regne som sakkyndig i denne rollen og legeerklæringen skal bygge på et faktisk og medisinsk opplyst grunnlag. Det skal være innhentet tilstrekkelig informasjon og være foretatt så omfattende undersøkelser som formålet med erklæringen tilsier. Legene må også iaktta etiske regler i sitt attestarbeid. Det skal ikke avgis erklæring dersom legen mener at det ikke er saklig grunnlag for det. 

Krav til attester og erklæringer følger av helsepersonelloven, forskrift om krav til helsepersonellets attester, erklæringer o.l. (18.12. 2008 nr. 1486)  og av Legeforeningens etiske regler for leger." 

Konsultasjon over nettet en likevel en godkjent konsultasjonsform, slik at erklæringer ikke kan underkjennes fordi konsultasjonen har foregått nettbasert. Både legeforeningen og Udir. understreker imidlertid at legen som hovedregel må møte pasienten – det fremgår ikke om dette må være et fysisk møte. Udir. påpeker videre at legen bør ha møtt pasienten tidligere for å ta stilling til en oppstått sykdomstilstand. 

1.1.4 Veileder for ulike typer attestasjoner fra legeforeningen 

Legeforeningen har også utarbeidet en veileder for attestasjon som også omhandler attester for elever ved fravær fra vgs. (underkapittel 7.3 – Spesielt om skoleattester). I denne sammenhengen sies følgende:  

«Ofte vil legen ikke vite sikkert hvilken instans som er mottaker, og om mottagende instans har form- eller innholdskrav som kan være førende for hvilke rettigheter en attest utløser. Ofte vet ikke engang legen om det vil være noen reell interesse for, eller vurdering av rettigheter som følge av en erklæring, og det oppleves sjelden hensiktsmessig å bruke tid for å finne det ut.  

En grei tilnærming er å ansvarliggjøre pasienten som ber om en slik attest ved å kreve at pasienten selv må fremskaffe informasjon:  

 • Hva er formålet  
 • Hvem er mottaker med nøyaktig kontaktinformasjon  
 • La pasienten undersøke om det er form- eller innholdskrav som mottaker ønsker» 

Gjennom pasienten (eleven) kan altså skolen ha innflytelse på kravene til erklæringen - altså hva attesten/erklæringen skal inneholde. 

Last ned pdf-en "En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

Også Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet krav til attester og helseerklæringer i form av et rundskriv. Her er det kun selve attesten/erklæringen som er omtalt, ikke konsultasjonen som leder opp til erklæringen. Likevel refereres det til møtet med pasienten i erklæringen. Rundskrivet er fra 2006. 

Rundskriv IS-9/2006 fra Sosial- og helsedirektoratet: Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 

1.1.5 Svar på spørsmål rettet til Fylkesmannen i Buskerud om krav til attester/erklæringer fra leger (okt. 2017) 

“Fylkeskommunen skriver at de videregående skolene i Buskerud opplever varierende kvalitet på legeerklæringer i forbindelse med fravær, og at dere ønsker å utarbeide noen kriterier sentralt når det gjelder erklæringer som gjelder fravær fra opplæringen. I denne sammenheng vil dere gjerne ha belyst hvilke krav Fylkesmannen i Buskerud vil stille til legeerklæringer i forbindelse med fravær. 

I forskrift til opplæringslova §3-47 står det:

«For at fravær som skyldast helsegrunner etter bokstav a ikke skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge frem ei legeerklæring som dokumenterer dette.» 

Fylkesmannen i Buskerud har i vår saksbehandling ikke erfaring med å måtte vurdere kvaliteten på innholdet i en legeerklæring. Såfremt fravær er dokumentert av lege, vil vi som et klart utgangspunkt legge til grunn at vilkåret er oppfylt, uten å vurdere dette nærmere. Skulle spørsmålet om kvaliteten/gyldigheten av innholdet i legeerklæringen komme på spissen, vil dette være en vurdering vi evt. må gjøre i den konkrete saken.”

 

Til toppen