Elevmedvirkning, demokrati og foreldresamarbeid

Som elev i videregående skole skal du delta i alle beslutninger som gjelder din egen faglige og sosiale læring. Du har medansvar og rett til medvirkning i alle spørsmål som gjelder deg og din skolehverdag.

Skolen skal være et sted der du som elev opplever demokrati i praksis og får forståelse for demokratiets spilleregler.

Rett til å involvere deg i skolemiljøet

I arbeidet med å skape og opprettholde en god skolekultur, er det viktig å involvere alle som har tilknytning til skolen. Dette skal blant annet skje gjennom gode skoledemokratier som gir elever og ansatte mulighet til å uttale seg og ta aktivt del i alle spørsmål som handler om skolen og skolemiljøet. Du skal erfare at du har reell innflytelse, og at du kan påvirke det som angår deg.

Fremme trivsel og læring

I tillegg til medbestemmelse om egen læring, skal du medvirke og ta medansvar for å fremme helse, trivsel og læring på skolen, og for å forebygge mobbing og krenkelser.

Skolen skal legge til rette for at du skal kunne være med og planlegge, gjennomføre og vurdere forskjellige aktiviteter og tiltak som har med skolen og skolemiljøet å gjøre.

Elevmedvirkning er forankret i opplæringsloven og skal prege all praksis på skolen.

Les mer om skolens råd og utvalg

Foreldresamarbeid

Skolen skal sørge for samarbeid med foreldre og foresatte til elever under 18 år. Foreldresamarbeidet kan fortsette etter at eleven har fylt 18 år, hvis eleven gir samtykke til det. Den enkelte skole administrerer dette samtykket.

Foreldresamarbeid skal bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er også viktig for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljøer.

Du som forelder har rett til

  • ett foreldremøte på Vg1 og Vg2 i starten av opplæringsåret
  • én planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer første halvår på Vg1 og Vg2
  • informasjon om elevens fravær
  • varsel om fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel
  • varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden og oppførsel
  • informasjon om elevers og foresattes rettigheter etter opplæringsloven og forskrifter
  • annen viktig informasjon om eleven som ikke er underlagt taushetsplikt

Elevene har rett til å være med i samtaler.

Les mer

Til toppen