Skoleskyss

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

Slik søker du om skoleskyss

Hvor du bor og hvilken klasse du går i avgjør om du får utdelt busskort på skolen eller må søke om skoleskyss hos kollektivselskapet ditt.

Hvilken klasse går eleven i?


Endre svaret
Hvor langt er det mellom hjemmet og skolen?
Det er korteste gangavstand fra folkeregistrert adresse som gjelder.

Endre svaret
Hvor langt er det mellom hjemmet og skolen?
Det er korteste gangavstand fra folkeregistrert adresse som gjelder.

Endre svaret
Hvor langt er det mellom hjemmet og skolen?
Det er korteste gangavstand fra folkeregistrert adresse som gjelder.

Endre svaret
Eleven har ikke rett til skoleskyss etter kilometerregelen (2 kilometer)
Eleven har likevel rett på skoleskyss dersom den faller inn under noen av kategoriene nedenfor:Endre svaret
Eleven har ikke rett til skoleskyss etter kilometerregelen (4 kilometer)
Eleven har likevel rett på skoleskyss dersom den faller inn under noen av kategoriene nedenfor:Endre svaret
Du har ikke rett til skoleskyss etter kilometerregelen (6 kilometer)
Eleven har likevel rett på skoleskyss dersom den faller inn under noen av kategoriene nedenfor:


Endre svaret
Eleven har rett til gratis skoleskyss

Foresatte trenger ikke å søke om busskort til eleven. Skolen søker for deg.

Eleven har ikke rett til gratis skoleskyss

Ved spesielle behov kan du søke om unntak, men da må du kontakte skolen. Skolen søker da direkte til kollektivselskapet for eleven.

Du har ikke rett til gratis skoleskyss

Ved spesielle behov kan du søke om unntak. 

Skolen søker for deg ved spesielle behov

Elever må kontakte skolen, som søker direkte til kollektivselskapet for deg.

Du har ikke rett til gratis skoleskyss

Grunnen til dette er at området ditt er unntatt fra regelen om gratis skoleskyss.

Kjøp ungdomskort fra ditt kollektivselskap

Du må selv kjøpe et ungdomskort fra Brakar.no

Unntak fra retten til gratis skoleskyss på videregående skole

Etter loven har du krav på gratis skoleskyss hvis skoleveien er over 6 kilometer. Fylkeskommunen kan likevel søke om dispensasjon, altså unntak fra regelen om gratis skoleskyss, dersom kollektivtilbudet er godt utviklet i et område.

Årsaken til at det ikke er gratis skoleskyss i området du bor i, er at det er utviklet et godt kollektivtilbud med jevnlige avganger både på dagtid, kveldstid og i helgene. I tillegg tilbyr kollektivselskapene ungdomskort som er rabattert med 50 prosent eller mer, sammenliknet med voksenbillett.

Men du kan søke ditt kollektivselskap om gratis skoleskyss dersom du mener at kollektivtilbudet er for dårlig, slik at dispensasjonen virker urimelig.

Du har ikke rett til skoleskyss

Grunnen til dette er at området ditt er unntatt fra regelen om gratis skoleskyss.

Kjøp ungdomskort fra ditt kollektivselskap

Du må selv kjøpe et ungdomskort fra Ruter.no

Unntak fra retten til gratis skoleskyss på videregående skole 

Etter loven har man krav på gratis skoleskyss hvis skoleveien er over 6 kilometer. Fylkeskommunen kan likevel søke om dispensasjon, altså unntak fra regelen om gratis skoleskyss, dersom kollektivtilbudet er godt utviklet i et område.

Årsaken til at det ikke er gratis skoleskyss i området du bor i, er at det er utviklet et godt kollektivtilbud med jevnlige avganger både på dagtid, kveldstid og i helgene. I tillegg er tilbyr kollektivselskapene ungdomskort som er rabattert med 50 prosent eller mer, sammenliknet med voksenbillett.

Skolen søker for deg ved nedsatt funksjonsevne eller skade/sykdom

Ved nedsatt funksjonsevne eller ved midlertidig skade eller sykdom, kan du søke om gratis skoleskyss. Kontakt skolen din.

Søk direkte til Ruter ved andre behov

Hvis du skal søke av andre årsaker må du søke om gratis skoleskyss direkte til Ruter selv.

Du har rett til gratis skoleskyss

Elever som får tildelt reisekort uten å søke

Elever som bor på følgende steder trenger ikke å søke om skoleskyss hos Ruter.no, men får utdelt reisekort på skolen:

  • Tidligere Akershus, inkludert Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog

Unntak: Elever fra tidligere Akershus som får skoleplass i regionene Østfold og Buskerud må søke Ruter særskilt om skoleskyss/kort.

Elever som må søke om gratis skoleskyss hos sitt kollektivselskap

Elever som bor på følgende steder må søke om skoleskyss direkte hos sitt kollektivselskap:

Hvor bor du?Endre svaret
Kontakt fylket du bor i

Går du på skole i Viken, men bor i et annet fylke, må du kontakte hjemfylket for å sjekke om du har rett

Hvor går du på skole?


Endre svaret
Eleven har rett til gratis skoleskyss nå én av de foresatte bor lengre unna

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Bor eleven to steder, har eleven krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende. 

Les mer om definisjonen av delt bosted på udir.no

Ta kontakt med din skole 

Foresatte trenger ikke å søke om busskort til eleven. Skolen søker for deg.

Du har rett til gratis skoleskyss nå én av de foresatte bor lengre unna

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Bor eleven to steder, har eleven krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

Les mer om definisjonen av delt bosted på udir.no

Søk om skoleskyss hos ditt kollektivselskap

Eleven har rett til gratis skoleskyss når skoleveien er trafikkfarlig

Elever i grunnskolen med «særlig farlig eller vanskelig skolevei» har rett til skyss uansett avstand til skolen eller til transportmiddelet.

Les mer om hva som defineres som en særlig farlig eller vanskelig skolevei på udir.no

Ta kontakt med din skole

Foresatte gir selv beskjed til skolen om at de mener skoleveien er farlig. Skolen vurderer saken videre.

Eleven har rett til gratis skoleskyss ved nedsatt funksjonsevne eller ved midlertidig skade eller sykdom

Elever med varig eller midlertidig skade eller sykdom har rett til skyss uansett avstand til skolen eller til transportmiddelet. Det gjelder også elever som går på skolefritidsordning i grunnskolen.

Ta kontakt med din skole

Foresatte gir selv beskjed til skolen, som vurderer saken videre.

Eleven har rett til gratis skoleskyss ved nedsatt funksjonsevne eller ved midlertidig skade eller sykdom

Elever med varig eller midlertidig skade eller sykdom har rett til skyss uansett avstand til skolen eller til transportmiddelet. 

Ta kontakt med din skole

Foresatte gir selv beskjed til skolen, som vurderer saken videre.

Velg et av alternativene ovenfor

Rutetider

Informasjon om busstider finner du på:

Husk å velge en skolehverdag når du sjekker busstidene.

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skoleskyss skal du alltid kontakte kollektivselskapet.

Viken fylkeskommune har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Viken, men det er kollektivselskapene Ruter AS, Brakar og Østfold kollektivtransport som på vegne av fylkeskommunen planlegger og organiserer skoletransporten. Der det er mulig, samordnes skoleskyssen med det ordinære kollektivtilbudet. 

Klage på skoleskyss

Alle klager på skoleskyss skal sendes til kollektivselskapet. 

Du må sende klagen til kollektivselskapet som kjører der du bor.

Hvis klagen gjelder et vedtak, og kollektivselskapet ikke gir klager medhold, sender kollektivselskapet saken til neste instans. For grunnskoleelever går den til Statsforvalteren i Oslo og Viken, mens for videregående elever går den til fylkeskommunens klagenemnd.

Retningslinjer og lover for skoleskyss

Til toppen