Skoleskyss

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

Slik søker du om skoleskyss

Hvor du bor og hvilken klasse du går i avgjør om du får utdelt busskort på skolen eller må søke om skoleskyss hos kollektivselskapet ditt.

Rutetider

Informasjon om busstider finner du på:

Husk å velge en skolehverdag når du sjekker busstidene.

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skoleskyss, skal du alltid kontakte kollektivselskapet.

Viken fylkeskommune har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Viken, men det er kollektivselskapene Ruter AS, Brakar og Østfold kollektivtransport som på vegne av fylkeskommunen planlegger og organiserer skoletransporten. Der det er mulig, samordnes skoleskyssen med det ordinære kollektivtilbudet. 

Klage på skoleskyss

Alle klager på skoleskyss skal sendes til kollektivselskapet. 

Du må sende klagen til kollektivselskapet som kjører der du bor.

Hvis klagen gjelder et vedtak, og kollektivselskapet ikke gir klager medhold, sender kollektivselskapet saken til neste instans. For grunnskoleelever går den til Statsforvalteren i Oslo og Viken, mens for videregående elever går den til fylkeskommunens klagenemnd.

Retningslinjer og lover for skoleskyss