Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Akershus

Retningslinjer vedrørende skoleskyss for videregående skole, Akershus fylkeskommune 

Hjemmel: Fastsatt av Akershus fylkesting 30. oktober 2017 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-4 og lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) § 3-7. 

Mer om skoleskyss i Viken og rett til gratis skoleskyss

Til toppen