Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Buskerud

Gjeldende fra august 2011.

Videregående skole

Elever i den videregående skole har som regel rett til fri skyss hvis de bor mer enn 6 km fra skolen. Med hjemmel i opplæringsloven § 7.2 har imidlertid fylkesmannen gitt dispensasjon fra kravet i enkelte kommuner. I de kommunene det er gitt dispensasjon anser fylkesmannen skyss ansvaret dekket ved at man kan få kjøpt ungdomskort som kan benyttes både til/fra skole og på fritiden. Elever som bor i kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå, Krødsherad, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og i deler av Modum og Kongsberg, kan få innvilget fri skoleskyss.

Elevene får fri skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn seks kilometer (en vei). Søknadsskjema for dette gis ut fra skolen ved skolestart. Søknaden skal sendes Brakar AS. Fylkeskommunen har gitt Brakar AS i oppdrag å organisere arbeidet med skoleskyssen i fylket.

Mer om retten til gratis skoleskyss i Viken fylkeskommune

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Hvem har rett til skyss
  1. 1.1 Hvem omfattes av ordningen
  2. 1.2 Økonomisk ansvar
  3. 1.3 Skoleskyss mellom hjem og skole
  4. 1.4 Skoleskyss med båt
  5. 1.5 Skyss av elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom
  6. 1.6 Skyssgrenser
  7. 1.7 Avstandsmåling dør til dør
  8. 1.8 Akseptabel gangavstand
  9. 1.9 Akseptabel reisetid
  10. 1.10 Elever på videregående skole i annet fylke (gjesteelev/landslinjer/statlige vg skoler)
  11. 1.11 Videregående skoler godkjent etter privatskoleloven
  12. 1.12 Utplassering og praksis som del av undervisningen
  13. 1.13 Skyss ved alternativ opplæring/oppfølgingstjenesten
  14. 1.14 Reise til og fra kortvarig utredning ved kompetansesentra
  15. 1.15 Elever som bor flere steder i løpet av skoleåret
  16. 1.16 Skoleskyss ved delt bosted
  17. 1.17 Elever i avlastningshjem
  18. 1.18 Elev i fosterhjem
  19. 1.19 Elever bosatt i institusjon
  20. 1.20 Tilskudd til helgehjemreiser for funksjonshemmede internatelever
  21. 1.21 Hospitanter i videregående skole
  22. 1.22 Voksne med rett til videregående opplæring
  23. 1.23 Lærlinger
  24. 1.24 Lærekandidater
  25. 1.25 Fagskoler
  26. 1.26 Bruk av privat skyssmiddel
 2. 2 Hvordan søke
  1. 2.1 Planlegging av skysstilbud
  2. 2.2 Søknadsfrister
 3. 3 Hvordan klage
  1. 3.1 Enkeltvedtak
  2. 3.2 Klageadgang
 4. 4 Skysstandard
  1. 4.1 Reisebevis
  2. 4.2 Skysstandard
  3. 4.3 Samordning
  4. 4.4 Utstyr
  5. 4.5 Reisefølge/ledsager og tilsyn
 5. 5 Annet
  1. 5.1 Organisering av skoleskyssen
  2. 5.2 Innlosjering
  3. 5.3 Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider
  4. 5.4 Midlertidig helt eller delvis stengt skole
  5. 5.5 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
  6. 5.6 Midlertidig bosted
  7. 5.7 Dispensasjon fra kravet om fri skyss
  8. 5.8 Skader forårsaket av elev
  9. 5.9 Inndragelse av retten til fri skyss
  10. 5.10 Streik
Til toppen