Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Buskerud

 1. 1 Hvem har rett til skyss
  1. 1.1 Hvem omfattes av ordningen
  2. 1.2 Økonomisk ansvar
  3. 1.3 Skoleskyss mellom hjem og skole
  4. 1.4 Skoleskyss med båt
  5. 1.5 Skyss av elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom
  6. 1.6 Skyssgrenser
  7. 1.7 Avstandsmåling dør til dør
  8. 1.8 Akseptabel gangavstand
  9. 1.9 Akseptabel reisetid
  10. 1.10 Elever på videregående skole i annet fylke (gjesteelev/landslinjer/statlige vg skoler)
  11. 1.11 Videregående skoler godkjent etter privatskoleloven
  12. 1.12 Utplassering og praksis som del av undervisningen
  13. 1.13 Skyss ved alternativ opplæring/oppfølgingstjenesten
  14. 1.14 Reise til og fra kortvarig utredning ved kompetansesentra
  15. 1.15 Elever som bor flere steder i løpet av skoleåret
  16. 1.16 Skoleskyss ved delt bosted
  17. 1.17 Elever i avlastningshjem
  18. 1.18 Elev i fosterhjem
  19. 1.19 Elever bosatt i institusjon
  20. 1.20 Tilskudd til helgehjemreiser for funksjonshemmede internatelever
  21. 1.21 Hospitanter i videregående skole
  22. 1.22 Voksne med rett til videregående opplæring
  23. 1.23 Lærlinger
  24. 1.24 Lærekandidater
  25. 1.25 Fagskoler
  26. 1.26 Bruk av privat skyssmiddel
 2. 2 Hvordan søke
  1. 2.1 Planlegging av skysstilbud
  2. 2.2 Søknadsfrister
 3. 3 Hvordan klage
  1. 3.1 Enkeltvedtak
  2. 3.2 Klageadgang
 4. 4 Skysstandard
  1. 4.1 Reisebevis
  2. 4.2 Skysstandard
  3. 4.3 Samordning
  4. 4.4 Utstyr
  5. 4.5 Reisefølge/ledsager og tilsyn
 5. 5 Annet
  1. 5.1 Organisering av skoleskyssen
  2. 5.2 Innlosjering
  3. 5.3 Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider
  4. 5.4 Midlertidig helt eller delvis stengt skole
  5. 5.5 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
  6. 5.6 Midlertidig bosted
  7. 5.7 Dispensasjon fra kravet om fri skyss
  8. 5.8 Skader forårsaket av elev
  9. 5.9 Inndragelse av retten til fri skyss
  10. 5.10 Streik

5 Annet

5.1 Organisering av skoleskyssen

Kilde: Oppll § 13-4, merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998) til § 13-4 og Udir-3-2009 pkt 7

BK organiserer skoleskyssen i samarbeid med skolene/opplæringsavdelingen i fylkeskommunen.

Skyssorganiseringen skal tas med i vurderingene når skolerute og skolens maksimale start- og sluttider fastsettes.

5.2 Innlosjering

Kilde: Oppll § 7-2, Udir-3-2009 pkt 3

Innlosjering er et alternativ til skyss i særlige tilfeller. Skoleeier skal hjelpe til med å skaffe losji for elever i videregående skole som bor slik til, eller som har så lang vei at de ikke kan benytte daglig skyss til skolen.

5.3 Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider

Kilde: Merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998) til oppll §§ 7-2 og 13-4

Eleven har ikke rett til skyss til avvikende start- og sluttider som for eksempel ved heldagsprøver, tentamen, eksamen, skoleavslutning, forskyvninger i skoletiden, fleksibel skoletid og at elevene jobber med lekser på skolen. Ekskursjoner i skolens regi må dekkes av den enkelte skole. Skoleeier er økonomisk ansvarlig for denne skyssen. 

5.4 Midlertidig helt eller delvis stengt skole

Kilde: Udir-3-2009 pkt 7

I forbindelse med rehabilitering av skolebygg, som medfører at alle elevene en periode må flyttes til annet undervisningssted, gjelder ansvarsreglene for skyss på vanlig måte etter oppll § 13-4.

Dersom det kun er noen elever som må flyttes til annet undervisningssted, og dette medfører ekstra skysskostnader i forhold til opprinnelig skolested, skal skoleeier dekke kostnadene ved dette.

5.5 Alternativ opplæring/undervisning flere steder

Kilde: Oppll § 7-2 og Udir-3-2009

Skoleeier har det økonomiske ansvaret for skyss dersom undervisningen en eller flere dager i uka er lagt utenfor skolens geografiske område.

I tillegg til skyss mellom hjem og skole, kan elevene ha behov for skyss i skoletiden. Det er ikke gitt spesielle regler for slik skyss, men siden den videregående opplæringen skal være gratis, jf § 3-1, 9. ledd, må skoleeier dekke kostnader for skyss i de tilfeller hvor deler av undervisningen gis i lokaler utenfor skolens geografiske område. Slike skyssbehov kan for eksempel omfatte skyss til bibliotek, svømmeundervisning, gymnastikk, musikkundervisning eller dansetimer etc.

5.6 Midlertidig bosted

Kilde: Udir-3-2009 pkt 5

Barn som blir tatt hånd om av barnevernet kan få midlertidig bosted på en korttidsinstitusjon eller liknende. Skyssen i denne perioden er tett knyttet til tiltaket det kommunale eller statlige barnevernet har gjort etter barnevernloven. Det er barnevernet som har det økonomiske og praktiske ansvaret for skyssen.

5.7 Dispensasjon fra kravet om fri skyss

Kilde: Oppll § 7-2, Oppll forskrift § 10-3

Fylkeskommunen er gitt dispensasjon fra plikten til å sørge for fri skoleskyss etter oppll § 7-2 i følgende kommuner:

 • Drammen
 • Hole
 • Hurum
 • deler av Kongsberg
 • Lier
 • deler av Modum
 • Nedre Eiker
 • Øvre Eiker

Dispensasjon gis for ett år om gangen. Dersom ordningen med rabattkort faller uheldig ut for enkeltelever innenfor dispensasjonsområdet, kan eleven søke om å få fri skoleskyss.

5.8 Skader forårsaket av elev

Kilde: Vanlig praksis

Skadeverk forårsaket av elev i forbindelse med skyssen, dekkes ikke av fylkeskommunen/Brakar.

5.9 Inndragelse av retten til fri skyss

Kilde: Befordringsvedtektene, Udir-3-2009 pkt 11

Dersom elever har fått tilbud om skoleskyss på feil grunnlag, kan kommunen eller fylkeskommunen omgjøre vedtaket og inndra skyssretten, for eksempel ved feil avstandsmåling etc. Retten til fri skyss kan inndras i kortere perioder hvis eleven misbruker eller forsøker å misbruke skoleskyssordningen.

5.10 Streik

Kilde: Brev datert 11.11.96 fra Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet

Fylkeskommunen/Brakar har ikke praktisk eller økonomisk ansvar for alternativ skyss ved streik blant lærere eller transportører

Til toppen