Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Buskerud

 1. 1 Hvem har rett til skyss
  1. 1.1 Hvem omfattes av ordningen
  2. 1.2 Økonomisk ansvar
  3. 1.3 Skoleskyss mellom hjem og skole
  4. 1.4 Skoleskyss med båt
  5. 1.5 Skyss av elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom
  6. 1.6 Skyssgrenser
  7. 1.7 Avstandsmåling dør til dør
  8. 1.8 Akseptabel gangavstand
  9. 1.9 Akseptabel reisetid
  10. 1.10 Elever på videregående skole i annet fylke (gjesteelev/landslinjer/statlige vg skoler)
  11. 1.11 Videregående skoler godkjent etter privatskoleloven
  12. 1.12 Utplassering og praksis som del av undervisningen
  13. 1.13 Skyss ved alternativ opplæring/oppfølgingstjenesten
  14. 1.14 Reise til og fra kortvarig utredning ved kompetansesentra
  15. 1.15 Elever som bor flere steder i løpet av skoleåret
  16. 1.16 Skoleskyss ved delt bosted
  17. 1.17 Elever i avlastningshjem
  18. 1.18 Elev i fosterhjem
  19. 1.19 Elever bosatt i institusjon
  20. 1.20 Tilskudd til helgehjemreiser for funksjonshemmede internatelever
  21. 1.21 Hospitanter i videregående skole
  22. 1.22 Voksne med rett til videregående opplæring
  23. 1.23 Lærlinger
  24. 1.24 Lærekandidater
  25. 1.25 Fagskoler
  26. 1.26 Bruk av privat skyssmiddel
 2. 2 Hvordan søke
  1. 2.1 Planlegging av skysstilbud
  2. 2.2 Søknadsfrister
 3. 3 Hvordan klage
  1. 3.1 Enkeltvedtak
  2. 3.2 Klageadgang
 4. 4 Skysstandard
  1. 4.1 Reisebevis
  2. 4.2 Skysstandard
  3. 4.3 Samordning
  4. 4.4 Utstyr
  5. 4.5 Reisefølge/ledsager og tilsyn
 5. 5 Annet
  1. 5.1 Organisering av skoleskyssen
  2. 5.2 Innlosjering
  3. 5.3 Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider
  4. 5.4 Midlertidig helt eller delvis stengt skole
  5. 5.5 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
  6. 5.6 Midlertidig bosted
  7. 5.7 Dispensasjon fra kravet om fri skyss
  8. 5.8 Skader forårsaket av elev
  9. 5.9 Inndragelse av retten til fri skyss
  10. 5.10 Streik

1 Hvem har rett til skyss

1.1 Hvem omfattes av ordningen

Skyssordningen omfatter elever som er tatt inn til tre års heltids videregående opplæring etter opplæringsloven og privatskoleloven og elever med lovfestet rett i inntil to år ekstra spesialundervisning. Elever som bor på hybel/internat under skolegangen mister rett til skyss hjem i helgene.

Kilde: Oppll §§ 3-1, 13-4, Udir 4-2009

1.2 Økonomisk ansvar

Fylkeskommunen skal finansiere skyss til videregående opplæring i samsvar med oppll §§§ 7-2, 7-3 og 7-4 med tilhørende forskrifter.

Kilde: Oppll § 13-4

1.3 Skoleskyss mellom hjem og skole

Skoleskyss er daglig skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære maksimale start- og sluttider. Skoleskyssen organiseres fortrinnsvis med kollektivtransport.

Kilde: Oppll § 7-2 og merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998) til § 13-4

1.4 Skoleskyss med båt

Når det er nødvendig, har elever rett til fri skyss med båt uten hensyn til avstanden mellom hjem og skole.

Kilde: Oppll § 7-2

1.5 Skyss av elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom

Elever som har varig eller midlertidig funksjonshemming/skade, og som etter legeerklæring/sakkyndig uttalelse har behov for skyss, har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Retten til skoleskyss gjelder til skolens maksimale start- og sluttider.

Skyssretten er ikke knyttet til om eleven får spesialundervisning eller ikke, men til om funksjonshemmingen eller midlertidig skade/sykdom gjør det nødvendig med skoleskyss.

Skoleskyssen organiseres fortrinnsvis med kollektivtransport.

En legeerklæring/sakkyndig uttalelse skal entydig beskrive behovet for skyss, samt angi nødvendig skyss periode. Dersom eleven ikke kan benytte kollektivtransport, må dette klart fremkomme.

Legeerklæring/sakkyndig uttalelse skal foreligge før søknaden behandles. Mangelfull dokumentasjon på skyssbehov kan føre til at skyss ikke iverksettes.

Kilde: Oppll § 7-3 med merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998)

1.6 Skyssgrenser

Kilde: Oppll § 7-2

Elever som har mer enn 6 km mellom hjem og skole en vei har rett til fri skyss. Fylkeskommunen er med hjemmel i opplæringsloven §7.2 gitt dispensasjon fra reglene om fri skyss. Opplysninger om hvilke områder som har dispensasjon fra reglene om fri skyss finnes på websiden til Brakar AS (www.brakar.no).

1.7 Avstandsmåling dør til dør

Kilde: Oppll § 7-2, brev datert 22.1.2001 fra Utdannings- og forskningsdep. og Udir-3-2009 pkt 2

Korteste gangbare vei mellom hjem og skole regnet fra dør til dør skal legges til grunn ved beregning av skoleveien. Dersom skolebygningen har flere inngangsdører skal det måles til den døren som eleven til daglig bruker ved skolestart og skoleslutt. Dersom det er flere aktuelle inngangsdører, bør avstanden måles til den inngangsdøren som gir størst avstand.

Når det oppstår tvil om avstand, foretas oppmåling. Målinger foretatt med digitale verktøy er å anse som korrekte målinger, gitt at det ikke er et betydelig avvik mellom digital måling og måling foretatt med annet måleredskap. Ved bruk av digitalt måleverktøy skal det gis et ekstra tillegg tilsvarende 50 meter for å korrigere for eventuell beregningsfeil.

1.8 Akseptabel gangavstand

Kilde: merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998)) til § 7-1, Udir-3-2009 pkt 2

Elevene kan ikke kreve skyss helt fra hjemmet/skolen. Når skyssretten på 6 km er utløst, forventes det at elevene går en rimelig distanse fram til en oppsamlingsplass/holdeplass. Hva som er rimelig distanse må avgjøres etter en konkret vurdering. Dette gjelder uavhengig av valgt transportmiddel.

I vurderingen av akseptabel gangavstand kan det ikke legges til grunn at avstanden frem til oppsamlingsplass/holdeplass kan være 6 km. Denne skyssgrensen utløser skyssretten. Skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen.

1.9 Akseptabel reisetid

Kilde: Oppll § 7-2, Udir-3-2009 pkt 3

Skoleskyssen må organiseres på en slik måte at elevene får en akseptabel reisetid. Dersom reisetiden blir for lang, må innlosjering vurderes.

1.10 Elever på videregående skole i annet fylke (gjesteelev/landslinjer/statlige vg skoler)

Kilde: Oppll § 7-2, Oppll forskrift §§ 10-1, 19-2

Dersom fylkeskommunen kjøper elevplass i annet fylke, gis eleven rett til skyss når avstand mellom hybel og skole overstiger 6 km én vei. Om nødvendig skal fylkeskommunen hjelpe til med å skaffe hybel. Elever som bor på hybel/internat under skolegangen mister rett til skyss hjem i helgene.

I oppll forskrift § 19-2 er gjesteelev definert som elev som er tatt inn til et videregående skoletilbud i et fylke hvor eleven ikke er folkeregistrert per 1. januar det året kurset starter.

All flytting i skoletiden må dokumenteres ved innsendelse av kopi av flyttemelding.

Refusjon av reiseutgifter betales etter billigste reisemåte med kollektivt transportmiddel og må avklares med hjemfylket snarest mulig etter skolestart.

Fylkeskommunen har ikke ansvar for skyss når eleven selv velger et annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkeskommunen gir.

1.11 Videregående skoler godkjent etter privatskoleloven

Kilde: Oppll §§ 3-11,7-2, 7-3, 7-4, prskol § 3-7

Iht. Oppll § 3-11 må private videregående skoler ha godkjenning fra departementet.

Elever ved privatskoler som mottar statsstøtte har rett til skyss etter reglene i oppll § 7-2, § 7-3 om skyss for funksjonshemmede og midlertidig funksjonshemmede, skadde og syke, og § 7-4 om reisefølge og tilsyn.

Retten til skyss, reisefølge og tilsyn for elever i private videregående skoler gjelder bare innenfor fylkesgrensen i det fylket der eleven bor.

Når eleven reiser ut av fylket, har fylkeskommunen ansvar for skyss frem til fylkesgrensen.

Elever ved privatskoler uten statstilskudd er ikke omfattet av retten til skoleskyss i oppll kapittel 7.

1.12 Utplassering og praksis som del av undervisningen

Kilde: Oppll § 7-2 og merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998)til § 7-2

Dersom praksis eller utplassering av elever er en obligatorisk del av undervisningen i faget, dekkes skyss mellom hjem og opplæringssted etter vanlige regler for daglig skyss mellom hjem og skole innenfor skolens maksimale start- og sluttider. Skyss dekkes ikke i skolens ferie/fridager.

Elevene skal benytte kollektivtransport og i utgangspunktet benytte sitt ordinære reisebevis eks. Ungdomskort/periodekort. Der dette ikke finnes, kan privatskyss vurderes.

Utgifter blir refundert etter rimeligste reisemåte. Kun dokumenterte utgifter refunderes. 

Dersom det ikke er mulig å få praksis eller utplasseringssted i eget fylke, gis refusjon av skyssutgifter etter rimeligste reisemåte for reiser til og fra nabofylker. Det utbetales ikke stønad til boutgifter eller kostutlegg i hjemfylket.

Skyss ifm. utplassering og praksis skal godkjennes av skyssansvarlig/Brakar på forhånd.

Skolebevis utstedes ved behov av den enkelte skole for elever som vil få rabatt på reiser til og fra utplasseringssted.

1.13 Skyss ved alternativ opplæring/oppfølgingstjenesten

Kilde: Oppll §§ 3-1, 3-6

Oppll slår fast at fylkeskommunen skal ha en oppfølgingstjeneste for ungdom i alderen 16–21 år som omfattes av den lovfestede retten til videregående opplæring etter § 3-1, og som:

 • ikke har søkt eller tatt imot plass i videregående opplæring
 • avbryter videregående opplæring
 • ikke er i varig arbeid

Skyssrettigheter for elever som er tilknyttet oppfølgingstjenesten tilsvarer ordinære elever etter §§ 7-2 og 13-4.

1.14 Reise til og fra kortvarig utredning ved kompetansesentra

Kilde: Vanlig praksis

Utredning eller undervisning i forbindelse med for eksempel lese- og skrivevansker gis ved ulike kompetansesentra. Ved ventetid på nærmeste senter, kan eleven bli sendt til ledig plass i annet fylke. I enkelte tilfeller kan foresatt(e) pålegges å følge med eleven. Reisemåte skal avklares på forhånd, og originalkvitteringer fra reisen skal vedlegges søknad om refusjon av reiseutgifter. Utgifter til kost og overnatting dekkes ikke, siden det forutsettes at kompetansesenteret stiller overnattingsplass til disposisjon.

Reiseutgifter i forbindelse med utredninger vurderes og dekkes av opplæringsavdelingen i fylkeskommunen.

1.15 Elever som bor flere steder i løpet av skoleåret

Kilde: Vanlig praksis

Fylkeskommunen/Brakar har ansvaret for å organisere skyss for elever som har flere faste bosteder i løpet av skoleåret dersom vilkårene for skyss ellers er til stede, for eksempel turistbedrift som har sesongdrift eller tradisjonell stølsdrift hvor driften krever daglig stell og ettersyn. I de tilfeller hvor bostedet kun har funksjon som sommer- eller fritidsbolig, har eleven ikke krav på skyss.

1.16 Skoleskyss ved delt bosted

Kilde: Udir-3-2009 pkt 4

Elev der foreldrene ikke bor sammen har rett til skyss til/fra skolen til/fra begge foreldres hjemmeadresser når foreldrene har delt daglig omsorg. Det forutsettes at eleven fyller skysskravet til den adressen det søkes skyss til/fra.

Med begrepet delt daglig omsorg forutsettes at eleven bor tilnærmet like mye hos begge foreldre. Likeledes må det være forutsigbarhet i hvor eleven bor, slik at det er mulig å planlegge en skyss, eksempelvis annenhver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene.

En dag per måned, en dag per uke og/eller annenhver helg (ordinær samværsrett etter barneloven) betraktes ikke som delt daglig omsorg og gir ikke skyssrett.

Skyssen skal organiseres med kollektivtransport. Eventuell annen reisemåte må avklares på forhånd.

Det er den fylkeskommunen der eleven er folkeregistrert som er ansvarlig for å oppfylle retten til videregående opplæring og skyss. Den samme fylkeskommunen har det økonomiske ansvaret for skyss til/fra begge foresattes bosteder etter vanlige skyssregler.

Det er likevel viktig å merke seg at vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid vil kunne avgrense rett til skyss til/fra begge bostedene.

1.17 Elever i avlastningshjem

Kilde: Soltj § 4-2 Udir-3-2009

Funksjonshemmede elever har rett til skyss mellom hjem og opplæringssted uavhengig av avstand, jf oppll § 7-3. Funksjonshemmede elever som har fått innvilget/godkjent avlastningshjem fra kommunen, har rett til nødvendig skoleskyss også når de i perioder oppholder seg i avlastningshjemmet.

Det er fylkeskommunen/Brakar som har ansvaret for å organisere skyss i slike tilfeller. Det må likevel, etter en konkret vurdering, trekkes en grense for hvor langt unna avlastningshjemmet kan ligge fra skolen.

Dersom plassering i avlastningshjem medfører vesentlige merkostnader for fylkeskommunen, må kommunen dekke merkostnadene for skyssen.

1.18 Elev i fosterhjem

Kilde: Oppll § 13-3 og Udir-3-2009 pkt 5

Skyss mellom fosterhjem og skole dekkes som mellom ordinært bosted og skole. Det formelle og økonomiske ansvaret for skoleplass og skoleskyss er lagt til den kommunen/det fylket der vedtaket om omsorgsovertakelse ble fattet. Hjemkommunen/hjemfylket må dekke kostnadene for skoleskyss.

1.19 Elever bosatt i institusjon

Kilde: Oppll §§ 13-2, 13-3a, Udir-3-2009 pkt 5 og Udir-10-2009 pkt 2

Når det blir gjort vedtak om plassering av elever i institusjon etter bvl, er det den fylkeskommunen hvor institusjonen ligger som har ansvaret for å oppfylle retten til videregående opplæring, spesialpedagogisk hjelp og skoleskyss.

All skyss mellom institusjon og opplæringssted skal avtales med fylkeskommunen før oppstart.

Dersom eleven kommer fra et annet fylke, har fylkeskommunen der institusjonen ligger rett til refusjon av utgifter til opplæring og skoleskyss fra hjemfylket.

1.20 Tilskudd til helgehjemreiser for funksjonshemmede internatelever

Kilde: Oppll § 7-2, Ot prp nr 57 (2004-2005), St mld nr 14 (2003-2004)

Departementet har så langt ikke gitt forskrift for hjemreiser for elever med funksjonshemming som bor på internat, men noen skoler dekker inntil 7 hjemreiser. Dette gjelder i hovedsak statlige skoler og statlig finansierte skoler med opplæringstilbud for hørselshemma elever. Ofte disponeres 1 reise av foresatte og 6 reiser av eleven.

Funksjonshemmede internatelever kan søke om hjemreiser utover de hjemreiser som skolen dekker. Vedtak om hjemreiser fattes av fylkeskommunen/Brakar. Det er naturlig at den instans som fatter vedtak om hjemreiser også dekker kostnadene.

Reisemåte skal avklares med fylkeskommunen/Brakar på forhånd.

1.21 Hospitanter i videregående skole

Kilde: Vanlig praksis

Skyss til hospitering dekkes ikke av fylkeskommunen/Brakar.

1.22 Voksne med rett til videregående opplæring

Kilde: Oppll § 4A-3, Udir-2-2008, Udir-4-2009

Voksne som har fylt 25 år og med fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til slik opplæring. Fylkeskommunen kan tilby plass i ordinær videregående opplæring under samme vilkår som øvrige elever.

Søkere som får tilbud om opplæring som er spesielt organisert og tilrettelagt for voksne i henhold til § 4A-3, har ikke rett til fri skoleskyss.

Voksne som får vanlig videregående opplæring etter oppll § 3-1 (ordinært inntak) har skyssrett på lik linje med andre elever, jf § 7-2.

1.23 Lærlinger

Kilde: Oppll § 4-1, Merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998) til oppll § 7-2

Lærlinger defineres ikke som elever, og har derfor ikke rett til skyss etter oppll bestemmelser.

Elever som får sluttopplæring på skole og ikke i bedrift, fremstiller seg til fag- eller svenneprøve som elever, og har derfor rett til skoleskyss som andre elever jf § 7-2.

Lærlinger som får komprimert teoriundervisning over kortere tidsrom ved nærmeste videregående skole, og hvor fagopplæring bekrefter at reisen til og fra undervisningen ikke dekkes av andre, kan på forhånd søke om skyssgodtgjørelse eller skoleskyss for den tiden undervisningen pågår.

1.24 Lærekandidater

Kilde: Oppll § 4-1

Lærekandidater defineres ikke som elever, og har derfor ikke rett til skyss etter oppll bestemmelser. Likevel kan den enkelte fylkeskommune bestemme at de vil dekke skysskostnadene for lærekandidater.

1.25 Fagskoler

Kilde: Fagskoleloven

Elever ved fagskoler omfattes ikke av oppll bestemmelser og har dermed ikke rett til skyss eller skyssgodtgjørelse.

1.26 Bruk av privat skyssmiddel

Kilde: Oppll forskrift § 10-2

Eleven/foresatte kan søke om å utføre skyssen selv. Søknaden skal behandles før skyssen iverksettes. Elever/ Foresatte som velger å kjøre selv til skolen uten avtale med fylkeskommunen får ikke refusjon for reiseutgifter.

Det inngås ikke avtale om privatskyss dersom eleven kan følge et kollektivtilbud.

Privatskyss dekkes etter avtale, for eksempel km-godtgjørelse. Kostnader til fergebillett eller bomavgifter skal dokumenteres. Refusjon av reiseutgifter utbetales etterskuddsvis 2 ganger årlig. I spesielle tilfeller kan det avtales at reiseutgifter refunderes oftere enn 2 ganger årlig.

For at reiseutgifter skal bli refundert, må foresatte fylle ut eget skjema.

For vår-semesteret skal skjema sendes inn til BK innen 1/9 samme år, og for høst-semesteret skal skjema sendes inn til BK innen 1/3 påfølgende år. Fraværsliste fra skolen skal vedlegges skjema. Hvis fristene ikke overholdes, kan kravet gå tapt

Til toppen