Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Buskerud

 1. 1 Hvem har rett til skyss
  1. 1.1 Hvem omfattes av ordningen
  2. 1.2 Økonomisk ansvar
  3. 1.3 Skoleskyss mellom hjem og skole
  4. 1.4 Skoleskyss med båt
  5. 1.5 Skyss av elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom
  6. 1.6 Skyssgrenser
  7. 1.7 Avstandsmåling dør til dør
  8. 1.8 Akseptabel gangavstand
  9. 1.9 Akseptabel reisetid
  10. 1.10 Elever på videregående skole i annet fylke (gjesteelev/landslinjer/statlige vg skoler)
  11. 1.11 Videregående skoler godkjent etter privatskoleloven
  12. 1.12 Utplassering og praksis som del av undervisningen
  13. 1.13 Skyss ved alternativ opplæring/oppfølgingstjenesten
  14. 1.14 Reise til og fra kortvarig utredning ved kompetansesentra
  15. 1.15 Elever som bor flere steder i løpet av skoleåret
  16. 1.16 Skoleskyss ved delt bosted
  17. 1.17 Elever i avlastningshjem
  18. 1.18 Elev i fosterhjem
  19. 1.19 Elever bosatt i institusjon
  20. 1.20 Tilskudd til helgehjemreiser for funksjonshemmede internatelever
  21. 1.21 Hospitanter i videregående skole
  22. 1.22 Voksne med rett til videregående opplæring
  23. 1.23 Lærlinger
  24. 1.24 Lærekandidater
  25. 1.25 Fagskoler
  26. 1.26 Bruk av privat skyssmiddel
 2. 2 Hvordan søke
  1. 2.1 Planlegging av skysstilbud
  2. 2.2 Søknadsfrister
 3. 3 Hvordan klage
  1. 3.1 Enkeltvedtak
  2. 3.2 Klageadgang
 4. 4 Skysstandard
  1. 4.1 Reisebevis
  2. 4.2 Skysstandard
  3. 4.3 Samordning
  4. 4.4 Utstyr
  5. 4.5 Reisefølge/ledsager og tilsyn
 5. 5 Annet
  1. 5.1 Organisering av skoleskyssen
  2. 5.2 Innlosjering
  3. 5.3 Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider
  4. 5.4 Midlertidig helt eller delvis stengt skole
  5. 5.5 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
  6. 5.6 Midlertidig bosted
  7. 5.7 Dispensasjon fra kravet om fri skyss
  8. 5.8 Skader forårsaket av elev
  9. 5.9 Inndragelse av retten til fri skyss
  10. 5.10 Streik

3 Hvordan klage

3.1 Enkeltvedtak

Kilde: Fvl §§ 2 pkt b, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29

 • Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak i henhold til fvl bestemmelser og vedtas av fylkeskommunen.
 • Enkeltvedtak gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte (navngitte og identifiserbare) personer, jf fvl § 2 pkt b.
 • Vedtaket bygger på opplysninger gitt av skole, foresatte eller elev. Dersom elever har fått tilbud om skoleskyss på feil grunnlag, kan fylkeskommunen omgjøre vedtaket og inndra skyssretten.
 • I henhold til fvl kapittel IV skal elevene ha hatt anledning til å uttale seg og bidra med opplysninger en mener bør inngå i beslutningsgrunnlaget. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf fvl § 17. Fvl har bestemmelser om forhåndsvarsling til parten før vedtak fattes, jf fvl § 16. Søknad om skoleskyss regnes som uttalelse, og krav om forhåndsvarsling bortfaller.
 • Enkeltvedtak skal som hovedregel være skriftlig og grunngis, jf fvl §§ 23 og 24 (krav om grunngiving er ufravikelig ved vedtak som er negativt for mottaker).
 • Underretning om vedtak i henhold til fvl § 27 skal blant annet inneholde opplysning om klageadgang (§ 28), klagefrist (§ 29), klageinstans (§ 28) og retten til innsyn i sakens dokumenter (§§ 18 og 19).
 • Det er alltid klagerett på enkeltvedtak, jf fvl § 28. Klageinstansen kan:
  • oppheve vedtaket med tilbakesending for ny behandling
  • oppheve vedtaket og fatte nytt vedtak eller
  • avvise klagen

3.2 Klageadgang

Kilde: Fvl §§ 28, 29

I henhold til fvl § 28 kan enkeltvedtak påklages til klageinstansen av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. For elever i videregående skole vil klageinstansen være fylkeskommunens klagenemnd.

Klagen skal sendes til det forvaltningsorgan eller underinstans som har truffet vedtaket. Forvaltningsorganet/underinstansen skal sørge for å legge saken frem for klageinstansen.

Fvl § 29 fastsetter fristen for å klage til 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Klagegangen kan illustreres som nedenfor:

Ved søknad angående elever i videregående skole

 1. Fylkeskommunen mottar og behandler søknaden fra søker. Søknad sendes via skolen.
 2. Fylkeskommunen underretter søkeren. Iverksettelse ved positivt vedtak. Begrunnelse ved negativt vedtak samt opplysninger om klageadgang m.m.
 3. Fylkeskommunen mottar og behandler klagen. Rett til å omgjøre skyssvedtak reguleres av forvaltningsloven §35 og er en ulovfestet rett. Oversendelse til fylkeskommunens klagenemnd ved negativt vedtak og underretning til søker.
 4. Fylkeskommunens klagenemnd fatter endelig vedtak som ikke kan påklages. Krav til fylkeskommunen om iverksettelse ved positivt vedtak. Underretning til søker og fylkeskommunen ved negativt vedtak.
Til toppen