Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Buskerud

 1. 1 Hvem har rett til skyss
  1. 1.1 Hvem omfattes av ordningen
  2. 1.2 Økonomisk ansvar
  3. 1.3 Skoleskyss mellom hjem og skole
  4. 1.4 Skoleskyss med båt
  5. 1.5 Skyss av elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom
  6. 1.6 Skyssgrenser
  7. 1.7 Avstandsmåling dør til dør
  8. 1.8 Akseptabel gangavstand
  9. 1.9 Akseptabel reisetid
  10. 1.10 Elever på videregående skole i annet fylke (gjesteelev/landslinjer/statlige vg skoler)
  11. 1.11 Videregående skoler godkjent etter privatskoleloven
  12. 1.12 Utplassering og praksis som del av undervisningen
  13. 1.13 Skyss ved alternativ opplæring/oppfølgingstjenesten
  14. 1.14 Reise til og fra kortvarig utredning ved kompetansesentra
  15. 1.15 Elever som bor flere steder i løpet av skoleåret
  16. 1.16 Skoleskyss ved delt bosted
  17. 1.17 Elever i avlastningshjem
  18. 1.18 Elev i fosterhjem
  19. 1.19 Elever bosatt i institusjon
  20. 1.20 Tilskudd til helgehjemreiser for funksjonshemmede internatelever
  21. 1.21 Hospitanter i videregående skole
  22. 1.22 Voksne med rett til videregående opplæring
  23. 1.23 Lærlinger
  24. 1.24 Lærekandidater
  25. 1.25 Fagskoler
  26. 1.26 Bruk av privat skyssmiddel
 2. 2 Hvordan søke
  1. 2.1 Planlegging av skysstilbud
  2. 2.2 Søknadsfrister
 3. 3 Hvordan klage
  1. 3.1 Enkeltvedtak
  2. 3.2 Klageadgang
 4. 4 Skysstandard
  1. 4.1 Reisebevis
  2. 4.2 Skysstandard
  3. 4.3 Samordning
  4. 4.4 Utstyr
  5. 4.5 Reisefølge/ledsager og tilsyn
 5. 5 Annet
  1. 5.1 Organisering av skoleskyssen
  2. 5.2 Innlosjering
  3. 5.3 Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider
  4. 5.4 Midlertidig helt eller delvis stengt skole
  5. 5.5 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
  6. 5.6 Midlertidig bosted
  7. 5.7 Dispensasjon fra kravet om fri skyss
  8. 5.8 Skader forårsaket av elev
  9. 5.9 Inndragelse av retten til fri skyss
  10. 5.10 Streik

4 Skysstandard

4.1 Reisebevis

Kilde: Befordringsvedtektene, Udir-3-2009 pkt 11 og vanlig praksis

Reisebevis/skolekort:

Elever med rett til fri skyss blir utstyrt med reisebevis/skolekort. Reisebeviset/skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

 • skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog
 • er gyldig for en tilkjøring og en frakjøring mellom hjem og skole, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet
 • gjelder ikke i skolens ferie- og fridager
 • tapt eller ødelagt reisebevis/skolekort skal straks meddeles skolen, som bestiller nytt
 • ved tap av reisebevis/skolekort må eleven/foresatte regne med å betale et duplikatgebyr/bussbilletter inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt

Ungdomskort:

Elever som er bosatt i dispensasjonsområder kan kjøpe ungdomskort. Ungdomskortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

 • skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog
 • tapt elektronisk ungdomskort skal straks meddeles utsalgssted

4.2 Skysstandard

Kilde: Vtrl, befordringsvedtektene og vanlig praksis

Fylkeskommunen skal organisere og tilrettelegge et skyssopplegg som er rasjonelt og økonomisk forsvarlig.

Skoleskyssen utføres ihht. Vegtrafikklovens bestemmelser med tilhørende forskrifter.

Hovedregelen er at alle ruter defineres som lokalt rutesamband og er åpne for alle reiseformål. Det betyr at det i prinsippet ikke skilles mellom egne skoleruter og ordinære ruter. Befordringsvedtektene gjelder for alle reisende.

4.3 Samordning

Kilde: Oppll § 13-4

Det legges opp til felles skyssordning for grunnskole og videregående skole. Det vil derfor være av stor betydning at start- og sluttider, ferie, fridager og planleggingsdager samordnes. Fylkeskommunen har ansvar for å organisere skoleskyssen og kan avgjøre at flere elever må benytte samme skyssmiddel.

4.4 Utstyr

Kilde: Befordringsvedtektene

Ekstra utstyr som ski, akebrett, sykler etc. kan i enkelte tilfeller medbringes etter forhåndsavtale med transportør. Det betinger at det er forsvarlig, og at kjøretøyet har kapasitet. Ekstra kostnader dekkes ikke av fylkeskommunen/Brakar.

4.5 Reisefølge/ledsager og tilsyn

Kilde: Oppll §§ 7-4, 9a-3, og merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998) til § 7-4, Udir-3-2009 pkt 11

Elevene har rett til nødvendig reisefølge/ledsager. I tilfeller hvor elever ikke kan reise alene, og hvor det er påkrevd med reisefølge/ledsager, har skoleeier ansvaret for å skaffe, organisere og finansiere slikt reisefølge. Finansieringen skal dekke skysskostnader og andre utgifter knyttet til reisefølget/ledsageren.

Elever som har behov for hjelp til klargjøring før eller etter skyss (på- og avkledning, hjelp i trapper, oppgang eller gårdsplass), må få dette av foresatte eller ansatte ved institusjon/elevens bopel/skole.

Elever som kan ha behov for medisinering underveis i transporten må ha med ledsager.

Elevene har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningen starter og etter at undervisningstiden er avsluttet. Skoleeier er ansvarlig for tilsyn med elevene før og etter skoletid.

Tilsynsplikten for skoleeier omfatter i første rekke elever som venter inne på skoleområdet før og etter skoletid. Plikten omfatter også tilsyn i forbindelse med bytte av transportmiddel underveis.

Skoleeier vil også ha tilsynsplikt med funksjonshemmede elever i transportmiddelet dersom dette er nødvendig. Elevenes rett til et godt psykososialt miljø gjelder også på skoleveien, og dermed også under skoleskyssen.

Elevene skal således slippe å oppleve krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Et tiltak for å hindre for eksempel mobbing, kan være at skoleeier må sette inn tilsyn på skyssen.

Til toppen