Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Østfold

 1. 1 Retningslinjens virkeområde
  1. 1.1 Hensikten med retningslinjen
  2. 1.2 Omfanget av det som reguleres
  3. 1.3 Hjemmel og gyldighet
  4. 1.4 Hvem retningslinjen gjelder for
  5. 1.5 Enkeltvedtak
  6. 1.6 Klagerett
 2. 2 Begrensninger
  1. 2.1 Begrensninger av skoleskyssen
 3. 3 Definisjoner
 4. 4 Søknad og dokumentasjon
  1. 4.1 Hvordan søke skoleskyss
  2. 4.2 Skoleskyss med buss -Skolekort/skyssbevis
  3. 4.3 Tap av skolekort eller skyssbevis
  4. 4.4 Søknad og dokumentasjon for tilrettelagt transport
  5. 4.5 Frister
 5. 5 Retningslinjer for skoleskyss
  1. 5.1 Ansvar for skoleskyssen
  2. 5.2 Akseptabel gangavstand til skole og utplasseringssted
  3. 5.3 Akseptabel gangavstand til skyssmidlet
  4. 5.4 Akseptabel reisetid
  5. 5.5 Skyss ved funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom
  6. 5.6 Organisering av tilrettelagt skoleskyss
  7. 5.7 Reisefølge og tilsyn
  8. 5.8 Annen type skyss
  9. 5.9 Hybelgodtgjørelse
  10. 5.10 Internatelever
 6. 6 Andre bosteder enn hjemmet
  1. 6.1 Avlastning
  2. 6.2 Barnevern
  3. 6.3 Fosterhjem
  4. 6.4 Delt omsorgsansvar
  5. 6.5 Midlertidig bosted
 7. 7 Alternative undervisningssteder
  1. 7.1 Elever på videregående skoler utenfor Østfold
  2. 7.2 Midlertidig undervisning i andre lokaler
  3. 7.3 Alternativ opplæring/undervisning flere stede
  4. 7.4 Utplassering, praksis mm som en del av undervisningen
 8. 8 Andre forhold ved skyssen
  1. 8.1 Bruk av privat skyssmiddel
  2. 8.2 Streik
 9. 9 Utfyllende opplysninger om skyss og rett til videregående opplæring
  1. 9.1 Organisering og samarbeid om skoleskyssen
  2. 9.2 Retten til videregående opplæring
  3. 9.3 Voksne med rett til videregående opplæring
  4. 9.4 Private videregående skoler
  5. 9.5 Omfanget av den videregående opplæringen

5 Retningslinjer for skoleskyss

5.1 Ansvar for skoleskyssen

Østfold fylkeskommune har ansvar for å organisere og finansiere skyss for elever i den videregående skolen som har rett på skoleskyss. Elevene har rett til gratis båtskyss uten hensyn til reiselengden når dette er nødvendig. Innlosjering er et alternativ til skoleskyss i særlige tilfeller. Elever som bor mindre enn 6 kilometer fra skolen må organisere og finansiere skyssen selv.

Kilde: Oppll §§ 7-2, 13-4, Udir-3-2009, Ot.prp. 46 (1997-98)

5.2 Akseptabel gangavstand til skole og utplasseringssted

Ved beregning av gangavstand skal korteste gangbare vei mellom hjem og skole/utplasseringssted, regnet fra dør til dør, legges til grunn. Avstanden beregnes på Østfold fylkeskommune sitt elektroniske kart, levert av Statens kartverk.

5.3 Akseptabel gangavstand til skyssmidlet

Eleven kan vanligvis ikke kreve skyss helt fra hjemmet. Det må kunne kreves at eleven går en rimelig distanse fram til en oppsamlingsplass. For videregående elever i Østfold fylke er rimelig distanse satt til 6 kilometer. Avstanden beregnes på Østfold fylkeskommune sitt eget elektroniske kart, levert av Statens kartverk.

Kilde: oppll § 7-2, udir-3-2009, merknader Ot prp nr 46 (1997-98)

5.4 Akseptabel reisetid

5.5 Skyss ved funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom

Elever som har varig eller midlertidig skade eller funksjonsnedsettelse, har rett til skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted.

Elever som har en midlertidig funksjonsnedsettelse får etter en vurdering skoleskyss kun deler av skoleåret. Ny og oppdatert attest/helseerklæring skal beskrive elevens funksjonsnedsettelse og muligheten til å ta seg frem på skoleveien med buss eller annet transportmiddel.

Elevens rett til skyss er ikke basert på at eleven får spesialundervisning, jf Opplæringslovens kapittel 5, men oppstår på grunnlag av elevens funksjonsnedsettelse, enten denne er midlertidig eller varig. Årsaken til skyssbehovet må i en slik sammenheng være nedsatt funksjonsevne og være beskrevet i attest/helseerklæring fra lege eller behandlende psykolog/psykiater.

Kilde: oppll kapittel 5, oppll § 7-3, udir-3-2009, merknader fra Ot prp nr 46 (1997-98) til oppll § 7-3

5.6 Organisering av tilrettelagt skoleskyss

Elever som har en funksjonsnedsettelse, men som antas å kunne benytte skolebuss, privat skyssmiddel, eller tog, tilbys slik skyss uavhengig av avstand.

Skyss med drosje etableres kun dersom Østfold fylkeskommune vurderer at attest/helseerklæring som foreligger tilsier at skyssbehovet bare kan dekkes med drosje.

Transportørs ansvar er begrenset til skyss fra dør til dør. Elever som har behov for hjelp til klargjøring før eller etter skyss (på- og avkledning eller hjelp i trapper, oppgang eller gårdsplass) må få slik hjelp av skolen, foresatte eller ansatte ved institusjon eller elevens bopel.

Behov for spesialutstyr som er tilpasset den enkelte elev i forbindelse med skoleskyss må fremskaffes av foresatte og gjøres tilgjengelig for transportør.

Krav eller ønske om bruk av en eller noen få faste biler eller faste sjåfører må rettes direkte til det aktuelle transportselskap og vil ikke bli behandlet av Østfold fylkeskommune. Transportselskapet skal i størst mulig grad tilstrebe at man bruker faste sjåfører og biler for elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom.

Kilde: oppll 7-3, udir 3-2009, vedtak FT 21.06.2017

5.7 Reisefølge og tilsyn

Elevene har rett til nødvendig reisefølge, og rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningen starter og etter at undervisningstiden er avsluttet.

Den enkelte videregående skole er ansvarlig for tilsyn med elevene før og etter skoletid. I tilfeller hvor elever ikke kan reise alene, har skolen ansvaret for å organisere reisefølge.

Dersom foresatte/søsken/medelev eller andre ønsker å reise sammen med eleven for å drive «bussopplæring» en kortere periode, kan Østfold fylkeskommune kontaktes.

Kilde: oppll § 7-4

5.8 Annen type skyss

Annen type skyssmiddel kan godkjennes dersom:

 • eleven har nedsatt funksjonsevne med behov for tilrettelagt skoleskyss
 • det ikke er rutetilbud på strekningen
 • gangavstand mellom hjem og holdeplass overstiger 6 km

Kilde: oppll § 7-2

5.9 Hybelgodtgjørelse

For elever som bor på hybel, kan hybelgodtgjørelse gis i stedet for transport mellom hjem og skole. Hybelgodtgjørelse er for første skoleår satt til et fast beløp på kr.1000,- for høstsemesteret og kr 1500,- for vårsemesteret. Satsene indeksreguleres deretter for år 2 og år 3 i januar etter KPI. Ordningen gjelder kun for elever som er folkeregistret i Østfold.

Kilde: Vedtak PS sak 20/2016, fylkestinget 21.04.2016

5.10 Internatelever

Østfold fylkeskommune dekker inntil 12 hjemreiser pr skoleår for elever fra Østfold som bor på internat i andre fylker. Med hjemreise menes reise tur og retur, til sammen 24 reiser.

Kilde: oppll § 7-2

Til toppen