Retningslinjer skoleskyss for elever i videregående skoler i Viken fylkeskommune for skoleåret 2022–2023

 1. 1 Overordnet målsetting for skoleskyssen
 2. 2 Ansvar for skoleskyss
  1. 2.1 Planlegging og organisering
  2. 2.2 Kollektivselskapenes administrative områder
  3. 2.3 Økonomisk ansvar
 3. 3 Rett til skoleskyss
  1. 3.1 Hvem skyssordningen omfatter
  2. 3.2 Dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss
  3. 3.3 Skoleskyss mellom bosted og skole
  4. 3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted
   1. 3.4.1 Gangavstand
  5. 3.5 Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom
  6. 3.6 Midlertidig skade eller sykdom
  7. 3.7 Voksne med rett til videregående opplæring
  8. 3.8 Voksne med rett til videregående opplæring
  9. 3.9 Skyss til friskoler
  10. 3.10 Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler
 4. 4 Skyssgodtgjørelse
  1. 4.1 Full skyssgodtgjørelse
 5. 5 Elevens bosted
  1. 5.1 Folkeregistrert adresse/hybeladresse
  2. 5.2 Delt bopel
  3. 5.3 Elev i fosterhjem/avlastning
  4. 5.4 Midlertidig bosted
  5. 5.5 Institusjon
  6. 5.6 Hjemreise hybel/internat
 6. 6 Elevens opplæringssted
  1. 6.1 Opplæring i andre fylker
  2. 6.2 Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen
  3. 6.3 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
 7. 7 Andre opplysninger
  1. 7.1 Skysstandard
  2. 7.2 Reisefølge og tilsyn
  3. 7.3 Sikker skoleskyss
  4. 7.4 Reisetid
 8. 8 Søknad og klageadgang
  1. 8.1 Rutiner – søknad om skoleskyss
  2. 8.2 Vedtak om skoleskyss
  3. 8.3 Klageadgang
 9. 9 Skyssbevis
  1. 9.1 Elektronisk skyssbevis
  2. 9.2 Mistet skyssbevis
  3. 9.3 Feil grunnlag
  4. 9.4 Kontroll og sanksjoner
 10. 10 Samordning
 11. 11 Endringer i retningslinjer
 12. 12 Vedtak i fylkestinget 24.11.2021

7 Andre opplysninger

7.1 Skysstandard

Standarden i skoleskyssen skal ivareta elevenes sikkerhet samt at den skal være mest mulig rasjonell, miljøvennlig og økonomisk forsvarlig. Vurderingen av hva som er et akseptabelt skysstilbud bygger på en avveining mellom individuelle hensyn til eleven, og forhold knyttet til denne på den ene siden, og en effektiv og rasjonell organisering av skoleskyssen på den andre siden. Samfunnsøkonomiske hensyn er også relevante. Fylkeskommunens kollektivselskap Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk planlegger skyssopplegget, og hvilke skyssmiddel som den enkelte elev skal benytte. Skoleskyssen organiseres ut fra hensyn til miljø og god transportøkonomi.

Ref.: Rundskriv Udir-2-2019 pkt. 5 S

7.2 Reisefølge og tilsyn

Eleven har rett til nødvendig reisefølge/ledsager. I tilfeller hvor eleven ikke kan reise alene, og hvor det er påkrevd med reisefølge/ledsager, har skolen ansvaret for å skaffe, organisere og finansiere slik reisefølge.

Ref.: Opplæringslova §§ 7-4, 9a-3, og merknader fra Ot.prp. 46 (1997-1998) til § 7-4, rundskriv Udir 2-2019, pkt. 6

7.3 Sikker skoleskyss

Skysstilbudet skal dimensjoneres slik at elever med rett til skyss skal ha tilgang til sitteplass med bilbelte fastmontert. Dette gjelder ikke for bybusser (klasse 1). Det kan ikke regnes med sitteplass hvis elever velger å reise med avgang utenom skolens ordinære start- og sluttid og når skoleskyssen utføres med ordinær rutebuss.

Ref. forskrift om sikring av skoleelever i buss §§ 2 og 3

7.4 Reisetid

Eleven skal ha en akseptabel reisetid. I vurderingen av hva som er akseptabel reisetid må gangtid og tid med transportmiddel sees i sammenheng. Det må tas med i vurderingen hvor lang ventetid eleven har før og etter skolen. Det kan også tas hensyn til andre forhold, slik som antall overganger, elevens forutsetninger mv.

Elevens samledes reise- og ventetid bør ikke overstige 20 timer per uke (2 timer hver vei). Dersom reisetiden blir for lang, må innlosjering vurderes av elev/foresatte. Kravet til samordning av skoletransporten er beskrevet i pkt. 10

Ref.: Opplæringslova § 7-2