Retningslinjer skoleskyss for elever i videregående skoler i Viken fylkeskommune for skoleåret 2022–2023

 1. 1 Overordnet målsetting for skoleskyssen
 2. 2 Ansvar for skoleskyss
  1. 2.1 Planlegging og organisering
  2. 2.2 Kollektivselskapenes administrative områder
  3. 2.3 Økonomisk ansvar
 3. 3 Rett til skoleskyss
  1. 3.1 Hvem skyssordningen omfatter
  2. 3.2 Dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss
  3. 3.3 Skoleskyss mellom bosted og skole
  4. 3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted
   1. 3.4.1 Gangavstand
  5. 3.5 Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom
  6. 3.6 Midlertidig skade eller sykdom
  7. 3.7 Voksne med rett til videregående opplæring
  8. 3.8 Voksne med rett til videregående opplæring
  9. 3.9 Skyss til friskoler
  10. 3.10 Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler
 4. 4 Skyssgodtgjørelse
  1. 4.1 Full skyssgodtgjørelse
 5. 5 Elevens bosted
  1. 5.1 Folkeregistrert adresse/hybeladresse
  2. 5.2 Delt bopel
  3. 5.3 Elev i fosterhjem/avlastning
  4. 5.4 Midlertidig bosted
  5. 5.5 Institusjon
  6. 5.6 Hjemreise hybel/internat
 6. 6 Elevens opplæringssted
  1. 6.1 Opplæring i andre fylker
  2. 6.2 Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen
  3. 6.3 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
 7. 7 Andre opplysninger
  1. 7.1 Skysstandard
  2. 7.2 Reisefølge og tilsyn
  3. 7.3 Sikker skoleskyss
  4. 7.4 Reisetid
 8. 8 Søknad og klageadgang
  1. 8.1 Rutiner – søknad om skoleskyss
  2. 8.2 Vedtak om skoleskyss
  3. 8.3 Klageadgang
 9. 9 Skyssbevis
  1. 9.1 Elektronisk skyssbevis
  2. 9.2 Mistet skyssbevis
  3. 9.3 Feil grunnlag
  4. 9.4 Kontroll og sanksjoner
 10. 10 Samordning
 11. 11 Endringer i retningslinjer
 12. 12 Vedtak i fylkestinget 24.11.2021

2 Ansvar for skoleskyss

2.1 Planlegging og organisering

Fylkeskommunen ved selskapene Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk administrerer og organiserer skoleskyssen etter disse retningslinjer i samarbeid med de videregående skolene, videregående opplæring og transportørene.

Skoleskyssen tilrettelegges i henhold til vedtatt skolerute. Kollektivselskapene kan fastsette egne arbeidsrutiner for organisering av skoleskyss i tråd med fylkeskommunens retningslinjer.

Det er der eleven til enhver tid bor som avgjør hvilket selskap som har skyssansvar.

Ref.: Opplæringslova §13-4

2.2 Kollektivselskapenes administrative områder

Elevens bostedskommune er avgjørende for hvilket kollektivselskap som forvalter skoleskyssen.

Brakar

 • Drammen
 • Flesberg
 • Flå
 • Gol
 • Hemsedal
 • Hol
 • Hole
 • Jevnaker
 • Kongsberg
 • Krødsherad
 • Lier
 • Modum
 • Nesbyen
 • Nore og Uvdal
 • Ringerike
 • Rollag
 • Sigdal
 • Øvre Eiker
 • Ål

Ruter:

 • Asker
 • Aurskog-Høland
 • Bærum
 • Eidsvoll
 • Enebakk
 • Frogn
 • Gjerdrum
 • Hurdal
 • Lillestrøm
 • Lunner
 • Lørenskog
 • Nannestad
 • Nes
 • Nesodden
 • Nittedal
 • Nordre Follo
 • Rælingen
 • Ullensaker
 • Vestby
 • Ås

Østfold kollektivtrafikk:

 • Aremark
 • Fredrikstad
 • Halden
 • Hvaler
 • Indre Østfold
 • Marker
 • Moss
 • Rakkestad
 • Råde
 • Sarpsborg
 • Skiptvet
 • Våler

2.3 Økonomisk ansvar

Fylkeskommunen skal finansiere skyss til videregående opplæring i samsvar med Opplæringslovas § 7-2, 7-3 og 7-4 med tilhørende forskrifter.