Retningslinjer skoleskyss for elever i videregående skoler i Viken fylkeskommune for skoleåret 2022–2023

 1. 1 Overordnet målsetting for skoleskyssen
 2. 2 Ansvar for skoleskyss
  1. 2.1 Planlegging og organisering
  2. 2.2 Kollektivselskapenes administrative områder
  3. 2.3 Økonomisk ansvar
 3. 3 Rett til skoleskyss
  1. 3.1 Hvem skyssordningen omfatter
  2. 3.2 Dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss
  3. 3.3 Skoleskyss mellom bosted og skole
  4. 3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted
   1. 3.4.1 Gangavstand
  5. 3.5 Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom
  6. 3.6 Midlertidig skade eller sykdom
  7. 3.7 Voksne med rett til videregående opplæring
  8. 3.8 Voksne med rett til videregående opplæring
  9. 3.9 Skyss til friskoler
  10. 3.10 Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler
 4. 4 Skyssgodtgjørelse
  1. 4.1 Full skyssgodtgjørelse
 5. 5 Elevens bosted
  1. 5.1 Folkeregistrert adresse/hybeladresse
  2. 5.2 Delt bopel
  3. 5.3 Elev i fosterhjem/avlastning
  4. 5.4 Midlertidig bosted
  5. 5.5 Institusjon
  6. 5.6 Hjemreise hybel/internat
 6. 6 Elevens opplæringssted
  1. 6.1 Opplæring i andre fylker
  2. 6.2 Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen
  3. 6.3 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
 7. 7 Andre opplysninger
  1. 7.1 Skysstandard
  2. 7.2 Reisefølge og tilsyn
  3. 7.3 Sikker skoleskyss
  4. 7.4 Reisetid
 8. 8 Søknad og klageadgang
  1. 8.1 Rutiner – søknad om skoleskyss
  2. 8.2 Vedtak om skoleskyss
  3. 8.3 Klageadgang
 9. 9 Skyssbevis
  1. 9.1 Elektronisk skyssbevis
  2. 9.2 Mistet skyssbevis
  3. 9.3 Feil grunnlag
  4. 9.4 Kontroll og sanksjoner
 10. 10 Samordning
 11. 11 Endringer i retningslinjer
 12. 12 Vedtak i fylkestinget 24.11.2021

5 Elevens bosted

5.1 Folkeregistrert adresse/hybeladresse

Elevens bosted er vanligvis elevens adresse registret i folkeregisteret i henhold til lov om folkeregister. Dersom eleven bor på hybel eller internat blir dette regnet som elevens bosted hvis den ligger nærmere skolen enn folkeregistrert adresse. Elever som bor midlertidig andre steder, f.eks. hos familie eller venner, har ikke skyssrett. Dette gjelder selv om oppholdet skyldes sykdom eller lignende hos foresatte.

5.2 Delt bopel

Ved delt bopel vurderes skyssbehovet fra hver bopel for seg. Det gis skyss til begge bosteder når det er et fast og forutsigbart opplegg, og daglig skyss vurderes som forsvarlig.

5.3 Elev i fosterhjem/avlastning

Skyss for elever med fast plass i fosterhjem og elever i avlastningshjem, dekkes på samme måte som mellom ordinært bosted og opplæringssted.

Ref.: Rundskriv Udir-2-2019 pkt. 7.3

5.4 Midlertidig bosted

For barn og unge som er midlertidig under barnevernets omsorg, er det barnevernet som har det økonomiske og praktiske ansvaret for skyssen. Det kommer frem av rundskriv Udir-2-2019 pkt. 4 at retten til skyss ikke vil gjelde private ordninger som ikke kommer av offentlig vedtak.

Ref.: Rundskriv Udir-2-2019 pkt. 4 og 7.3

5.5 Institusjon

Ved opphold på behandlingsinstitusjoner dekkes nødvendig skoleskyss av fylkeskommunen der institusjonen ligger.

Ref.: Opplæringslova § 13-3a

5.6 Hjemreise hybel/internat

Elever som bor på hybel/internat får ikke dekket utgifter i forbindelse med hjemreiser. Internatelever med funksjonsnedsettelser kan søke om hjemreiser utover de hjemreiser som skolen dekker.

Ref.: Opplæringslova § 7-2