Retningslinjer skoleskyss for elever i videregående skoler i Viken fylkeskommune for skoleåret 2022–2023

 1. 1 Overordnet målsetting for skoleskyssen
 2. 2 Ansvar for skoleskyss
  1. 2.1 Planlegging og organisering
  2. 2.2 Kollektivselskapenes administrative områder
  3. 2.3 Økonomisk ansvar
 3. 3 Rett til skoleskyss
  1. 3.1 Hvem skyssordningen omfatter
  2. 3.2 Dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss
  3. 3.3 Skoleskyss mellom bosted og skole
  4. 3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted
   1. 3.4.1 Gangavstand
  5. 3.5 Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom
  6. 3.6 Midlertidig skade eller sykdom
  7. 3.7 Voksne med rett til videregående opplæring
  8. 3.8 Voksne med rett til videregående opplæring
  9. 3.9 Skyss til friskoler
  10. 3.10 Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler
 4. 4 Skyssgodtgjørelse
  1. 4.1 Full skyssgodtgjørelse
 5. 5 Elevens bosted
  1. 5.1 Folkeregistrert adresse/hybeladresse
  2. 5.2 Delt bopel
  3. 5.3 Elev i fosterhjem/avlastning
  4. 5.4 Midlertidig bosted
  5. 5.5 Institusjon
  6. 5.6 Hjemreise hybel/internat
 6. 6 Elevens opplæringssted
  1. 6.1 Opplæring i andre fylker
  2. 6.2 Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen
  3. 6.3 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
 7. 7 Andre opplysninger
  1. 7.1 Skysstandard
  2. 7.2 Reisefølge og tilsyn
  3. 7.3 Sikker skoleskyss
  4. 7.4 Reisetid
 8. 8 Søknad og klageadgang
  1. 8.1 Rutiner – søknad om skoleskyss
  2. 8.2 Vedtak om skoleskyss
  3. 8.3 Klageadgang
 9. 9 Skyssbevis
  1. 9.1 Elektronisk skyssbevis
  2. 9.2 Mistet skyssbevis
  3. 9.3 Feil grunnlag
  4. 9.4 Kontroll og sanksjoner
 10. 10 Samordning
 11. 11 Endringer i retningslinjer
 12. 12 Vedtak i fylkestinget 24.11.2021

6 Elevens opplæringssted

6.1 Opplæring i andre fylker

Elever som er gjesteelever i andre fylker har rett til skyss på like vilkår som øvrige elever. Skoleskyssen blir ikke organisert på en særskilt måte for å legge til rette for at elevene skal kunne reise til og fra skoler i andre fylker.

Elever som hører hjemme i Viken som går på private videregående skoler godkjent etter privatskoleloven eller statlige videregående skoler, har rett til skyss på like vilkår som øvrige elever. Denne skyssretten gjelder til fylkesgrensa.

Skoleskyssen organiseres med offentlig betalt transport, ut fra hensyn til miljø, god transportøkonomi og akseptabel reisetid for eleven.

Skyss for disse elevene gjelder den daglige reise mellom bosted/hybel og skole. Reise mellom bosted og hybel/internat dekkes ikke.

Ref.: Opplæringslova § 13-3, med merknader fra Prop. 72 L (2015–2016), privatskolelova § 3-7

6.2 Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen

Elever som har yrkesfaglig fordypning i arbeidslivet i henhold til godkjent opplæringsplan, har rett til skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglig skoleskyss. Reise mellom hjem og hybel dekkes ikke. Skyssretten kan avgrenses dersom utplasseringsstedet ligger uforholdsmessig langt fra hjemmet. Elever som må ha utplassering så langt fra hjem/skole at daglig skyss ikke er forsvarlig får dekket skyss for daglig reise mellom hybel og arbeidssted dersom vilkårene ellers er oppfylt.

Ref.: Opplæringslova § 7-2 og merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997–1998) til § 7-2

6.3 Alternativ opplæring/undervisning flere steder

Skolen har det økonomiske ansvar for skyss dersom undervisningen en eller flere dager i uka er lagt utenfor skolens geografiske område. Dette gjelder også skyss til aktiviteter utenfor skolen i skoletiden

Ref.: Opplæringslova § 7-2