Retningslinjer skoleskyss for elever i videregående skoler i Viken fylkeskommune for skoleåret 2022–2023

 1. 1 Overordnet målsetting for skoleskyssen
 2. 2 Ansvar for skoleskyss
  1. 2.1 Planlegging og organisering
  2. 2.2 Kollektivselskapenes administrative områder
  3. 2.3 Økonomisk ansvar
 3. 3 Rett til skoleskyss
  1. 3.1 Hvem skyssordningen omfatter
  2. 3.2 Dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss
  3. 3.3 Skoleskyss mellom bosted og skole
  4. 3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted
   1. 3.4.1 Gangavstand
  5. 3.5 Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom
  6. 3.6 Midlertidig skade eller sykdom
  7. 3.7 Voksne med rett til videregående opplæring
  8. 3.8 Voksne med rett til videregående opplæring
  9. 3.9 Skyss til friskoler
  10. 3.10 Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler
 4. 4 Skyssgodtgjørelse
  1. 4.1 Full skyssgodtgjørelse
 5. 5 Elevens bosted
  1. 5.1 Folkeregistrert adresse/hybeladresse
  2. 5.2 Delt bopel
  3. 5.3 Elev i fosterhjem/avlastning
  4. 5.4 Midlertidig bosted
  5. 5.5 Institusjon
  6. 5.6 Hjemreise hybel/internat
 6. 6 Elevens opplæringssted
  1. 6.1 Opplæring i andre fylker
  2. 6.2 Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen
  3. 6.3 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
 7. 7 Andre opplysninger
  1. 7.1 Skysstandard
  2. 7.2 Reisefølge og tilsyn
  3. 7.3 Sikker skoleskyss
  4. 7.4 Reisetid
 8. 8 Søknad og klageadgang
  1. 8.1 Rutiner – søknad om skoleskyss
  2. 8.2 Vedtak om skoleskyss
  3. 8.3 Klageadgang
 9. 9 Skyssbevis
  1. 9.1 Elektronisk skyssbevis
  2. 9.2 Mistet skyssbevis
  3. 9.3 Feil grunnlag
  4. 9.4 Kontroll og sanksjoner
 10. 10 Samordning
 11. 11 Endringer i retningslinjer
 12. 12 Vedtak i fylkestinget 24.11.2021

3.1 Hvem skyssordningen omfatter

Skyssordningen omfatter elever som ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse i og er bosatt i Viken. Skyss eller skyssgodtgjørelse gis ikke til elever hjemmehørende i andre fylker.

Elever som hører hjemme i Viken og går på offentlig skole i andre fylker, kommer inn under ordningen. Elever som går på skole godkjent etter privatskoleloven i andre fylker har skyssrett til fylkesgrensa.

Ref.: Forskrift til opplæringslova § 10-1

3.2 Dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss

Fylkeskommunen kan søke om dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss. Eleven må da selv kjøpe ungdomskort. Se nærmere informasjon på fylkeskommunens nettside om kommuner/områder som er innvilget dispensasjon.

Ref. forskrift til opplæringsloven § 10-3

3.3 Skoleskyss mellom bosted og skole

Skoleskyss er daglig skyss mellom bosted og skole. Skolens ordinære start- og sluttider er førende for når skyssen tilbys. Skoleskyssen organiseres med offentlig betalt transport, ut fra hensyn til miljø, god transportøkonomi og akseptabel reisetid for eleven. 3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted.

Ref.: Opplæringslova § 7-2 og merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997–1998) til § 13-4

3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted

Elever som har mer enn 6 km mellom bosted og opplæringssted en veg, har rett til fri skyss.

Bor eleven på hybel eller internat regnes dette som elevens bosted i de tilfeller dette ligger nærmere skolen enn folkeregistrert bosted.

Avstand skal regnes langs korteste farbare veg, og gjelder fra inngangsdøren hvor eleven bor til skolens hovedinngang. Hvis skolen har flere inngangsdører skal skolevegen måles til inngangen som er lengst borte fra elevens bosted. Det avgjørende er om vegen fremstår som åpen for allmenn ferdsel. Også private veger og stier som er i allment bruk, kan betraktes som skoleveg.

Oppmåling skjer ved bruk av kollektivselskapenes elektroniske kartsystemer. Privat oppmåling godtas ikke. Det legges inn en fast feilmargin når det foretas oppmåling.

Ref.: Opplæringslova § 7-2

3.4.1 Gangavstand

Det kan kreves at elever går en rimelig distanse frem til en oppsamlingsplass. Hva som anses rimelig må avgjøres etter en konkret vurdering, der elevens alder, trafikksikkerhet og fremkommelighet må vektlegges. Dessuten skal man ta hensyn til den totale reisetiden, gange og kollektiv, når man vurderer hva som er rimelig gangavstand. Avstanden fram til oppsamlingsstedet/transportmiddelet kan uansett ikke være like lang som avstanden som gir rett til skoleskyss (6 km), og skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen mellom hjem og skole.

Ref.: Rundskriv Udir-2-2019 pkt. 3

3.5 Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom

Elever med varig funksjonshemming eller sykdom har rett til fri daglig skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Det er funksjonshemmelsen, skaden eller sykdommen tilsier at eleven har et reelt behov for skyss. Dette skal dokumenteres med attest fra sakkyndige.

Det er den som søker om slik skyss som er ansvarlig for at erklæring om skyssbehov og forutsetninger foreligger. Søknaden eller erklæringen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til å kunne vurdere hensiktsmessig skyssmiddel.

Ref.: Opplæringslova § 7-3 med merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997-1998)

3.6 Midlertidig skade eller sykdom

Elever med midlertidig skade eller sykdom har rett til fri daglig skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Midlertidig skoleskyss benyttes når eleven har en skade eller en sykdom, og det er nødvendig med transport i en kortere periode.

Behov for midlertidig skoleskyss skal dokumenteres med attest fra sakkyndige. Det er den som søker om slik skyss som er ansvarlig for at erklæring om skyssbehov og forutsetninger foreligger. Søknaden eller erklæringen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til å kunne vurdere hensiktsmessig skyssmiddel og varigheten av behovet.

Elever har ikke krav på skyss til/fra lege, tannlege, fysioterapeut eller annen medisinsk/psykologisk behandling.

Ref.: Opplæringslova § 7-3 med merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997-1998), rundskriv Udir-2-2019 pkt. 2.4

3.7 Voksne med rett til videregående opplæring

Voksne som er tatt inn med voksenrett i ordinær videregående opplæring har skyssrett på lik linje med elever med ungdomsrett.

Deltakere som tar videregående opplæring spesielt tilrettelagt for voksne, jf. opplæringslova § 4A-3, har ikke rett på gratis skyss.

Ref.: Opplæringslova §§ 3-1, 4-3A, rundskriv Udir-2-2008, rundskriv Udir-2-2019 pkt. 11

3.8 Voksne med rett til videregående opplæring

Voksne som er tatt inn med voksenrett i ordinær videregående opplæring har skyssrett på lik linje med elever med ungdomsrett. Deltakere som tar videregående opplæring spesielt tilrettelagt for voksne, jf. opplæringslova § 4A-3, har ikke rett på gratis skyss.

Ref.: Opplæringslova §§ 3-1, 4-3A, rundskriv Udir-2-2008, rundskriv Udir-2-2019 pkt. 11

3.9 Skyss til friskoler

Elever ved videregående privatskoler med statsstøtte, har rett til skyss etter reglene som gjelder for offentlige skoler. Retten til skyss, reisefølge og tilsyn gjelder bare innenfor fylkesgrensen i det fylket der eleven bor. Dette gjelder også for elever med funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom. Privatskoler uten statsstøtte omfattes ikke av retten til skoleskyss.

Ref.: Opplæringslova §§ 3-11, 7-2, 7-3, 7-4 og privatskolelova § 3-7

3.10 Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler

Retningslinjene gjelder ikke for lærlinger eller lærekandidater. Lærlinger og lærekandidater defineres ikke som elever og har derfor ikke rett til skyss etter opplæringslovas bestemmelser.

Elever som får sluttopplæring på skole, ikke i bedrift, fremstiller seg til fag- eller svenneprøve som elever, og har derfor rett til skoleskyss etter samme kriterier som andre elever.

Studenter ved fagskoler omfattes ikke av opplæringslovas bestemmelser og har dermed ikke rett til skyss eller skyssgodtgjørelse.

Ref.: Opplæringslovas §§ 4-1, 7-2 og fagskoleloven