Retningslinjer skoleskyss for elever i videregående skoler i Viken fylkeskommune for skoleåret 2022–2023

 1. 1 Overordnet målsetting for skoleskyssen
 2. 2 Ansvar for skoleskyss
  1. 2.1 Planlegging og organisering
  2. 2.2 Kollektivselskapenes administrative områder
  3. 2.3 Økonomisk ansvar
 3. 3 Rett til skoleskyss
  1. 3.1 Hvem skyssordningen omfatter
  2. 3.2 Dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss
  3. 3.3 Skoleskyss mellom bosted og skole
  4. 3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted
   1. 3.4.1 Gangavstand
  5. 3.5 Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom
  6. 3.6 Midlertidig skade eller sykdom
  7. 3.7 Voksne med rett til videregående opplæring
  8. 3.8 Voksne med rett til videregående opplæring
  9. 3.9 Skyss til friskoler
  10. 3.10 Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler
 4. 4 Skyssgodtgjørelse
  1. 4.1 Full skyssgodtgjørelse
 5. 5 Elevens bosted
  1. 5.1 Folkeregistrert adresse/hybeladresse
  2. 5.2 Delt bopel
  3. 5.3 Elev i fosterhjem/avlastning
  4. 5.4 Midlertidig bosted
  5. 5.5 Institusjon
  6. 5.6 Hjemreise hybel/internat
 6. 6 Elevens opplæringssted
  1. 6.1 Opplæring i andre fylker
  2. 6.2 Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen
  3. 6.3 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
 7. 7 Andre opplysninger
  1. 7.1 Skysstandard
  2. 7.2 Reisefølge og tilsyn
  3. 7.3 Sikker skoleskyss
  4. 7.4 Reisetid
 8. 8 Søknad og klageadgang
  1. 8.1 Rutiner – søknad om skoleskyss
  2. 8.2 Vedtak om skoleskyss
  3. 8.3 Klageadgang
 9. 9 Skyssbevis
  1. 9.1 Elektronisk skyssbevis
  2. 9.2 Mistet skyssbevis
  3. 9.3 Feil grunnlag
  4. 9.4 Kontroll og sanksjoner
 10. 10 Samordning
 11. 11 Endringer i retningslinjer
 12. 12 Vedtak i fylkestinget 24.11.2021

4 Skyssgodtgjørelse

4.1 Full skyssgodtgjørelse

Eleven har rett til full skyssgodtgjørelse i de tilfeller fylkeskommunen ikke gir tilbud om gratis skyss.

Det er fylkeskommunen som kan velge om eleven skal få gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse. Fylkeskommunen vurderer hvert enkelt tilfelle, og skyssopplegg skal godkjennes på forhånd.

Dette gjelder også ved manglende skysstilbud for strekningen bosted–nærmeste holdeplass når denne er over 6 km en veg.

Ved bruk av privat bil blir skysskostnadene dekket etter satsene i forskrift til opplæringslova § 10-2.

Eventuelle nødvendige kostnader som er større enn det satsen dekker, som bompenger e.l., må dokumenteres gjennom kvittering. Parkeringsavgift e.l. dekkes ikke. Godtgjørelse utbetales etterskuddsvis. For at reiseutgifter skal bli refundert må det fremlegges egen søknad. Kostnadene skal dokumenteres. Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående skole er nærmere beskrevet i Udir 3-2011.

Ref.: Forskrift til opplæringslova § § 10-1 og 10-2, rundskriv Udir 3-2011