Retningslinjer skoleskyss for elever i videregående skoler i Viken fylkeskommune for skoleåret 2022–2023

 1. 1 Overordnet målsetting for skoleskyssen
 2. 2 Ansvar for skoleskyss
  1. 2.1 Planlegging og organisering
  2. 2.2 Kollektivselskapenes administrative områder
  3. 2.3 Økonomisk ansvar
 3. 3 Rett til skoleskyss
  1. 3.1 Hvem skyssordningen omfatter
  2. 3.2 Dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss
  3. 3.3 Skoleskyss mellom bosted og skole
  4. 3.4 Avstand mellom bosted og opplæringssted
   1. 3.4.1 Gangavstand
  5. 3.5 Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom
  6. 3.6 Midlertidig skade eller sykdom
  7. 3.7 Voksne med rett til videregående opplæring
  8. 3.8 Voksne med rett til videregående opplæring
  9. 3.9 Skyss til friskoler
  10. 3.10 Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler
 4. 4 Skyssgodtgjørelse
  1. 4.1 Full skyssgodtgjørelse
 5. 5 Elevens bosted
  1. 5.1 Folkeregistrert adresse/hybeladresse
  2. 5.2 Delt bopel
  3. 5.3 Elev i fosterhjem/avlastning
  4. 5.4 Midlertidig bosted
  5. 5.5 Institusjon
  6. 5.6 Hjemreise hybel/internat
 6. 6 Elevens opplæringssted
  1. 6.1 Opplæring i andre fylker
  2. 6.2 Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen
  3. 6.3 Alternativ opplæring/undervisning flere steder
 7. 7 Andre opplysninger
  1. 7.1 Skysstandard
  2. 7.2 Reisefølge og tilsyn
  3. 7.3 Sikker skoleskyss
  4. 7.4 Reisetid
 8. 8 Søknad og klageadgang
  1. 8.1 Rutiner – søknad om skoleskyss
  2. 8.2 Vedtak om skoleskyss
  3. 8.3 Klageadgang
 9. 9 Skyssbevis
  1. 9.1 Elektronisk skyssbevis
  2. 9.2 Mistet skyssbevis
  3. 9.3 Feil grunnlag
  4. 9.4 Kontroll og sanksjoner
 10. 10 Samordning
 11. 11 Endringer i retningslinjer
 12. 12 Vedtak i fylkestinget 24.11.2021

12 Vedtak i fylkestinget 24.11.2021

Retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skole i Viken vedtas.

På bakgrunn av vedtatte felles retningslinjer vil det i tillegg bli utarbeidet veiledere med oppdaterte regeltolkninger, rutinebeskrivelser, årshjul mv. av de enkelte kollektivselskapene Brakar, Ruter og Østfold Kollektivtrafikk.

Det er en klar målsetning å sikre likebehandling i Viken også på dette nivået. Selskapene behandler søknader og organiserer skoletransporten, og veilederne vil i større grad beskrive reglenes innhold og rutiner, også basert på det enkelte selskaps organisering av transporten. Det er en forutsetning at elever som allerede har fått innvilget en rettighet etter tidligere retningslinjer, ikke mister denne rettigheten på grunn av de nye retningslinjene.

Veilederne vil kunne gå mer i detalj og forklare rettigheter og plikter nærmere både for saksbehandlerne i kollektivselskapene og elever og foresatte. I Viken har Akershus, Buskerud og Østfold hatt hver sine retningslinjer for skoleskyss i videregående skole.

Det fremmes nå forslag til felles retningslinjer for skoleskyss for elever i videregående skole i Viken, med ikrafttredelse fra og med skoleåret 2022-23. Retningslinjene er basert på opplæringsloven og privatskoleloven, med tilhørende forarbeider, forskrifter og rundskriv. Retningslinjene bør gjennomgås hver fylkestingsperiode.

Merknad i komité for samferdsel (støttes i fylkestinget av Ragnar Dahl (Pp)):

Komiteens medlemmer vil understreke viktigheten av at skoleskyssen er så sømløs som mulig, og at der skoleskyssen krysser kommunegrenser der ulike kollektivselskap har ansvar for skoleskyssen, skal ikke dette føre til at elevene får et dårligere skoleskysstilbud. Dette medlem legger til grunn at fylkesrådet påser at elever som har skoleskyss som krysser tidligere fylkesgrenser skal ha et like gode skoleskysstilbud som andre elever i videregående skole. Skoleskysstilbudet må sørge for en reell mulighet til å velge skole i eget fylke, også for elever i kommuner der det er avtaler med andre fylker om skoleplasser.