Retningslinjer vedrørende skoleskyss for grunnskolen, Akershus fylkeskommune

Hjemmel: Fastsatt av Akershus Fylkesting 30. oktober 2017 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)§ 13-4 og lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)§ 3-7. 

Mer om skoleskyss i Viken og rett til gratis skoleskyss

Til toppen