Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova blant annet på følgende områder:

 • Behov for spesialundervisning
 • Utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
 • Behov for tilrettelegging i undervisning, og ved prøver og eksamen

I tillegg kan vi tilby veiledning i andre saker som omfatter din skolesituasjon, som psykososiale vansker, lære- og fagvansker og læringsmiljø. Vi utreder også behov for punktskriftopplæring for elever med synshemming og behov for opplæring i og på tegnspråk for elever med hørselshemming. Vi har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

Ved siden av å bistå skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, driver vi også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere.

Les mer om hva PP-tjenesten gjør hos Utdanningsdirektoratet.

Henvisning til PP-tjenesten

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat må det foreligge en formell henvisning. Forespørsel om bistand kan komme fra eleven/lærlingen/lærlingkandidaten selv eller fra rådgiver, klassestyrer, helsesøster, foresatte eller andre som har med eleven å gjøre. Elever over 15 år må gi skriftlig samtykke til at henvisning sendes PPT.

Skjema som kun gjelder elever i grunnskolen i Østfold 

Her henvender du deg

 • Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen din, som hjelper deg med å kontakte oss.
 • Du og dine foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.
 • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke fra/tillatelse fra foresatte.
 • Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften.
 • Friskoler eller elever ved friskoler må ta kontakt med PPT i det området eleven er folkeregistrert.

Kontakt PPT

PP-tjenesten Asker og Bærum

Asker (Røyken, Hurum) og Bærum

Follo

Nordre Follo (Ski, Oppegård), Vestby, Ås, Frogn, Nesodden

Romerike

Aurskog-Høland (Rømskog), Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm (Sørum, Skedsmo, Fet), Nittedal, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Lunner.

PPOT Nedre Buskerud

(Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Modum)

 • Besøksadresse: Dronninggata 15, 3019 Drammen
 • Postadresse: Viken fylkeskommune, v/PPOT nedre Buskerud, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Tlf: 32 80 86 50
 • E-post: post@viken.no

PPOT Ringerike og Hole

(Ringerike, Hole, Krødsherad og Jevnaker)

 • Besøksadresse: Osloveien 17, 3511 Hønefoss
 • Postadresse: Viken fylkeskommune v/PPOT Ringerike og Hole, postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Tlf: 32 80 89 20
 • E-post: PPOT_RingerikeHole@viken.no

PPOT Kongsberg og Numedal

PPOT Hallingdal 

(Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol)

 • Besøksadresse: Skysstasjon, Sentrumsvn. 93 (inngang bakside), Gol
 • Postadresse: Postboks 93, 3551 Gol
 • Tlf: 32 02 95 20
 • E-post: ppt@gol.kommune.no
 • Nettside: www.pptogot.no

PP-tjenesten, region Indre Østfold

Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Skiptvedt, Rakkestad

PP-tjenesten, region Moss

Moss, Rygge, Råde, Våler

PP-tjenesten, region Nedre Glomma

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Sarpsborg

Se også informasjon om spesialundervisning

Til toppen