Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova blant annet på følgende områder:

 • Behov for spesialundervisning
 • Utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
 • Behov for tilrettelegging i undervisning, og ved prøver og eksamen

I tillegg kan vi tilby veiledning i andre saker som omfatter din skolesituasjon, som psykososiale vansker, lære- og fagvansker og læringsmiljø. Vi utreder også behov for punktskriftopplæring for elever med synshemming, og behov for opplæring i og på tegnspråk for elever med hørselshemming. Vi har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

Ved siden av å bistå skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, driver vi også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere.

Les mer om hva PP-tjenesten gjør hos Utdanningsdirektoratet. 

Henvisning til PPT

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev må det foreligge en formell henvisning. Forespørsel om bistand kan komme fra eleven selv eller fra rådgiver, klassestyrer, helsesøster, foresatte eller andre som har med eleven å gjøre. Elever over 15 år må gi skriftlig samtykke til at henvisning sendes PPT.

 • Skjema for henvisning til PPT (lenke)
 • Mal for pedagogisk rapport (lenke)

Her henvender du deg

 • Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen din, som hjelper deg med å kontakte oss.
 • Du og dine foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.
 • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke fra/tillatelse fra foresatte.
 • Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften.

Kontakt PPT

PP-tjenesten Asker og Bærum

Asker (Røyken, Hurum) og Bærum

PP-tjenesten Follo

Nordre Follo (Ski, Oppegård), Vestby, Ås, Frogn, Nesodden

PP-tjenesten Romerike

Aurskog-Høland (Rømskog), Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm (Sørum, Skedsmo, Fet), Nittedal, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Lunner.

PP-tjenesten Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Modum

 • Besøksadresse: Dronninggata 15, 3019 Drammen 
 • Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
 • Tlf: 32 80 86 50
 • E-post: post@viken.no

PP-tjenesten Ringerike, Hole, Krødsherad og Jevnaker

 • Besøksadresse: Osloveien 17, 3511 Hønefoss
 • Postadresse: Postboks 3092, 3501 Hønefoss
 • Tlf: 32 80 89 20
 • E-post: ppot.rh@bfk.no

PP-tjenesten Kongsberg og Numedal

 • Besøksadresse Kirkegaten 1, 3616 Kongsberg
 • Postadresse: Postboks 115, 3602 Kongsberg
 • Tlf: 94 19 41 99 
 • E-post: post@ppt-ot.no
 • Nettside: www.ppt-ot.no

PP-tjenesten Hallingdal 

(Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol)

 • Besøksadresse: Skysstasjon, Sentrumsvn 93 (inngang bakside), Gol. 
 • Postadresse: Postboks 93, 3551 Gol 
 • Tlf: 32 02 95 20 
 • E-post: ppt@gol.kommune.no
 • Nettside: www.pptogot.no 

  PP-tjenesten, region Indre Østfold

  Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Skiptvedt, Rakkestad.

  • Besøksadresse: Rådhusgata 18, Askim
  • Postadresse: PPT, region Indre Østfold, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
  • Telefon: 69 11 78 00
  • E-post: post@viken.no

  PP-tjenesten, region Moss

  Moss, Rygge, Råde, Våler

  • Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
  • Postadresse: PPT, region Moss, Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
  • Telefon: 69 11 78 00
  • E-post: post@viken.no

  PP-tjenesten, region Nedre Glomma

  Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Sarpsborg

  • Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
  • Postadresse: PPT, region Nedre Glomma, Viken fylkeskommune, Postboks 220,
  • 1702 Sarpsborg
  • Telefon: 69 11 78 00
  • E-post: post@viken.no
  Til toppen