Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Hva gjør PPT?

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova blant annet på følgende områder:

 • Behov for spesialundervisning
 • Utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
 • Behov for tilrettelegging i undervisning, og ved prøver og eksamen

I tillegg kan vi tilby veiledning i andre saker som omfatter din skolesituasjon, som:

 • psykososiale vansker
 • lære- og fagvansker
 • læringsmiljø

Syn- og hørselsvansker

Vi utreder behov for punktskriftopplæring for elever med synshemming og behov for opplæring i og på tegnspråk for elever med hørselshemming. Vi har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

Kompetanseheving for skoler, lærere og rådgivere

Ved siden av å bistå skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, driver vi også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere.

Henvisning til PP-tjenesten

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat må det foreligge en formell henvisning. Forespørsel om bistand kan komme fra eleven/lærlingen/lærlingkandidaten selv eller fra rådgiver, klassestyrer, helsesøster, foresatte eller andre som har med eleven å gjøre. Elever over 15 år må gi skriftlig samtykke til at henvisning sendes PPT.

Skjema som kun gjelder elever i grunnskolen i Østfold 

Her henvender du deg

 • Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen din, som hjelper deg med å kontakte oss.
 • Du og dine foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.
 • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke fra/tillatelse fra foresatte.
 • Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften.
 • Friskoler eller elever ved friskoler må ta kontakt med PPT i det området eleven er folkeregistrert.

Kontaktinformasjon til PPT i Viken

Velg sted for kontaktinformasjon
Endre svaret
PP-tjenesten Follo

Nordre Follo (Ski, Oppegård), Vestby, Ås, Frogn, Nesodden

PP-tjenesten Asker og Bærum
PP-tjenesten Romerike
PPOT Nedre Buskerud
PPOT Ringerike og Hole
PPOT Hallingdal
PP-tjenesten, region Indre Østfold
 • Område: Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Skiptvedt, Rakkestad
 • Besøksadresse: Rådhusgata 18, Askim
 • Postadresse: PPT, region Indre Østfold, Viken fylkeskommune, Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: mariannh@viken.no
 • Digital postkasse: Organisasjonsnummer 980 880 168

Les hva PPT, region indre Østfold kan hjelpe deg med

PP-tjenesten, region Moss
 • Område: Moss, Rygge, Råde, Våler
 • Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
 • Postadresse: PPT, region Moss, Viken fylkeskommune, Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
 • Telefon: 69 11 78 00
 • E-post: elsab@viken.no
 • Digital postkasse: Organisasjonsnummer 980 880 168

Les hva PPT, region Moss kan hjelpe deg med

PP-tjenesten, region Nedre Glomma

Les hva PPT, region Nedre Glomma kan hjelpe deg med

Velg et av alternativene ovenfor

Spesialundervisning

Se også informasjon om spesialundervisning

Om pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • De ansatte er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt
 • Alle ansatte har taushetsplikt
 • Alle tjenester er gratis
Til toppen