Tannhelsetjenesten i Hallingdal og Numedal omorganiseres

Fylkestinget i Viken vedtok 15. februar at tannhelsetjenesten i Hallingdal og Numedal skal organiseres med hver sin hovedtannklinikk som administrerer mindre satellitt-tannklinikker.

Instrumenter tannhelse - Klikk for stort bildeInstrumenter tannhelse Morten Brun

Dette gjøres for å ivareta et tannhelsetilbud til befolkningen i de øvrige kommunene.

Det har over tid vært en utfordring å rekruttere kvalifisert tannhelsepersonell til tannklinikkene i Hallingdal og Numedal. Det er i stor grad nyutdannede som søker og de blir i stillingene i kort tid. Tannhelsetilbudet har blitt for lite forutsigbart, og pasientene møter stadig nytt tannhelsepersonell.

Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse. Johanne Reiersrud

Helhetlig løft

Denne løsningen vil bety et helhetlig løft for hele tannhelsetilbudet i Hallingdal og Numedal. Med én hovedklinikk i hvert dalføre sikrer vi et godt tjenestetilbud med mindre sårbarhet. Det vil gi et bredere og mer helhetlig tilbud, gir rom for kompetansedeling, som igjen bidrar til økt kvalitet på tannhelsetilbudet, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse.

Det er viktig å presisere at det gjennom satellitt-tannklinikkene sikres at
alle har et offentlig tannhelsetilbud i umiddelbar nærhet. I enkelte sammenhenger kan det hende pasienter må reise litt lenger for å få utført visse type behandlinger.

– Dette er et godt vedtak, og det er stor enighet i fylkestinget om at vi skal få til dette. Fylkesrådet og tannhelsetjenesten legger med dette opp til et godt tannhelsetilbud i Hallingdal og Numedal, sa saksordfører Morten Eriksrød (H).

Lokalisering av hovedtannklinikkene

Når det gjelder lokalisering av hovedtannklinikkene legger fylkestinget til grunn at driftssikkerhet, forsvarlig bemanning, økonomi, og reiseavstand må vektlegges, i tillegg til tannhelsefaglige vurderinger.

Tannhelsetjenesten er i gang med å etablere en ny tannklinikk i Gol sentrum med plass til fem behandlingsrom. Den nye klinikken vil ivareta alle krav til en moderne tannklinikk og dekke behovene som hovedtannklinikk.

– En slik organisering vil ivareta driftssikkerhet og vil gi et forutsigbart tannhelsetilbud av god kvalitet, sier Grimstad.

For Numedal er ikke lokalisering av hovedtannklinikk besluttet. I Numedal er det ønskelig med 3 offentlige tannlegestillinger, totalt 1 offentlig tannpleierstilling og 4 offentlige tannhelsesekretærstillinger.

– Med denne bemanningen vil man kunne gi et tilfredsstillende tannhelsetilbud til de pasientgruppene som fylkeskommunens tannhelsetjeneste har ansvaret for i denne regionen, sier Johan Edvard Grimstad.

Større fagmiljø gir et bedre tilbud

Fylkesråden legger til at omorganiseringen vil sikre større fagmiljø med et variert og tilstrekkelig pasientgrunnlag, gir muligheter for fagutvikling, kollegial støtte og godt arbeidsmiljø.

– Dette er faktorer som har avgjørende betydning for å rekruttere og beholde tannhelsepersonell, sier Grimstad.

En litt større hovedtannklinikk vil dessuten gi rom for større investeringer i teknisk avansert utstyr. Dette er i dag en del av det tekniske utstyret tannleger på store klinikker i sentrale områder av Viken har tilgang til, og dermed har fått kompetanse i å bruke for å gi pasientene et mer spesialisert og komplekst behandlingstilbud.

Det er også et mål å få ansatt tannpleiere til store fagmiljøer for å bruke dagens ressurser mer effektivt, og for at samarbeidet med kommunene om systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid kan videreutvikles.

Et tilleggsforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal tilby kontakt og faste møtepunkter med de privatpraktiserende  tannlegene i regionen, ble vedtatt.

Målet med dette er at man skal utveksle kunnskap og kompetanse, og se på samarbeid om pasientgrupper, ledige lokaler og faglige utfordringer, der det er hensiktsmessig.