Om tannhelsetjenesten

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Om lag 300 000 pasienter har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 

Prioritere grupper

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger og asylsøkere og innsatte i fengsel. De prioriterte gruppene har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksene betalende pasienter.

Tannhelsen en del av folkehelsen

En viktig oppgave for tannhelsetjenesten er å drive med helsefremmende - og forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Organisering

Tannhelsetjenesten har om lag 600 ansatte og 61 tannklinikker og ledes av direktør for tannhelsetjenesten. Fem seksjonsledere har ansvar for tannhelseområde nord, sør-vest, sør-øst, vest for Oslo og øst for Oslo.  

Finn din klinikk

Kontakt den tannklinikken som er nærmest der du bor.

Våre tannklinikker

Se også

Til toppen