Tilskudd – Aktiv i Viken

Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021–2023. Søknadsfristen er 1. februar.

På denne siden finner du informasjon som er viktig å sette seg inn i når du utvikler søknaden din. Les mer om hvordan du lager gode søknader.

 Hvem kan søke?

 • Kommuner og interkommunale samarbeid i Viken
 • Frivillige organisasjoner, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Viken
 • Spillemiddelberettigede i Viken i henhold til Kulturdepartementets krav i spillemiddelbestemmelsene
 • Forskningsmiljøer og kunnskapsformidlere med arbeidsområde og interessefelt i Viken

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. februar.

Ha følgende klart før utfylling av søknadsskjemaet:

 • Hvem som søker og eventuelle samarbeidsaktører
 • Formål og målgruppe for prosjektet
 • Beskrivelse av prosjektet – hva skal gjennomføres, hvor skal det gjennomføres og hvordan prosjektet fører til at tilgjengeligheten øker
 • Les Felles handlingsplan for økt fysisk aktivitet for alle  (PDF, 2 MB) og klargjør hvilke tiltak prosjektet skal bidra til å innfri
 • Plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres, med framdriftsplan
 • Budsjett og finansiering
 • Vedlegg: kart, enkle tegninger og eventuell forankring i kommunale planer

Søkere må være registrert i Enhetsregisteret.

Frivillige organisasjoner kan innenfor rammen av ordningen og satsingsprosjekter for frivilligheten i Viken, også søke om støtte med formål å:

 • Utvikle sin rolle som samfunnsutviklere
 • Involvere og mobilisere frivillige utenfor det etablerte foreningslivet

Tildelingskriterier

Støtte kan gis til prosjekter som bidrar til å oppfylle handlingsprogrammet. I vurderingen av en søknad legges det vekt på følgende kriterier:

Prosjektet skal

 • Bidra til å gjennomføre tiltak innen ett eller flere de fem prioriterte innsatsområdene i handlingsprogrammet
 • Støtte opp om regionale satsinger innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
 • Bidra til å utvikle regionale områder og anlegg
 • Ha en varighet på 1 eller 2 år
 • Ha behov for inntil 50 % støtte i forhold til totale kostnader
 • Ha et totalt søknadsbeløp på mellom 20 000 og 300 000 kroner
 • Følge veiviserne i handlingsprogrammet

I tillegg er det ønskelig med:

 • Samarbeidsprosjekter mellom søknadsberettigende aktører.

Fullstendige retningslinjer for ordningen finner du her

Søknaden sendes inn på dette digitale søknadsskjemaet

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Søknader behandles samlet etter søknadsfristens utløp. Søkerne vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet. Utbetaling av tilskudd gjøres etter mottak av kvittering fra tilskuddsmottaker. Utbetaling av tilskudd over kr 100 000 blir delt opp i en førstegangsutbetaling på 75 prosent og 25 prosent etter rapportering.

Vedtak om tildeling eller avslag er enkeltvedtak du kan klage på. Det er tre ukers klagefrist etter at du har mottatt svarbrevet. Klageorgan for ordningen er klagenemnda i Viken fylkeskommune. Klagen sendes til post@viken.no.

Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Rapportering

Rapporteringsfrist er 1. desember 2023.  Grunnet Viken fylkeskommunes oppdeling er det tidligere rapporteringsfrist enn tidligere år. Krav til rapportering fremgår i retningslinjene. 

Ha følgende klart før utfylling:

 • Referansenummer fra tildelingsbrevet
 • En kort beskrivende del
 • Beskrivelse av måloppnåelse
 • Effekt av prosjektet på organisasjonen og brukerne
 • Bilder – gjerne før og etter, når det er relevant
 • Medieoppslag – hvis det foreligger

Rapportering gjøres digitalt her

Synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Viken fylkeskommunes logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant. Logoer og annet grafisk materiale finnes på viken.no

Tildelinger