Her finner du rapporteringsskjema for midler til Aktivitetsløftet 2020.

Syklister på BMX-bane

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.

Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021–2022. Søknadsfrist en var 1. februar 2022.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. Søknadsfristen for fylkeskommunale tilskudd for 2020 var 1. juni 2021. Årets søknadsrunde er åpen fra 1. mars til 1. juni 2022.

Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene. Søknadsfrist 1. februar.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftslivets ferdselsårer. Neste søknadsfrist er 1. februar 2022.

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet. Søknadsfristen er 1. februar.

Oppdatering 04.11.2021:
Det er ikke lenger mulig å søke på denne ordningen, da midlene er disponert

Dersom to eller flere kommuner samarbeider om å bygge og drifte et idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra spillemidler. Denne ordningen gjaldt kun for anlegg lokalisert i Østfold.

Kommuner, NAV-kontor og andre kan søke om støtte til rydding av stillehavsøsters og plastsøppel i Oslofjord-området. Midlene for 2021 er nå fordelt, så det er ikke lenger mulig å søke på denne tilskuddsordningen.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.  

Tilskuddsordningen skal stimulere til å få store arrangementer innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet til Viken.

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen hvert år er 31. mars.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m. Søknadsfristen er løpende. 

Til toppen