Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

 

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.

Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021–2023. Søknadsfristen er 1. februar.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken.  Årets søknadsrunde er åpen fra 1. mars til 1. juni 2023.

Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene. Søknadsfristen er 1. februar.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftslivets ferdselsårer. 

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet. Søknadsfristen er 1. februar.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.  

Tilskuddsordningen skal stimulere til å få store arrangementer innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet til Viken. Søknadsfrist er 1. februar og 1. september. 

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen hvert år er 31. mars.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m. Søknadsfristen er løpende. 

Du kan søke om tilskudd til praktiske vilttiltak som GPS-merking av dyr, registrere bruk av områder og størrelser på dyrebestander, lage forvaltningsplaner og mye mer. Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Kommuner og idrettslag i Viken som skal bygge eller rehabilitere kunstgressbaner med fyllmateriale som ikke inneholder noen spor av plast, kan søke om tilskudd til å utvikle og etablere slike baner. Søknadsfristen er 1. mai 2023.

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til at organisasjoner og kommuner skal kunne bruke de finansieringsordningene som finnes, til å gi innbyggerne i Viken et best mulig tilbud. Dette gjelder både for tilskudd til anlegg for friluftsliv, utviklingsprosjekter og aktivitet. 

Til toppen