Her finner du rapporteringsskjema for midler til Aktivitetsløftet 2020

Syklister på BMX-bane

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.

Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021-2022. 

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. 

Akershus barne- og ungdomsråd og Østfold barne- og ungdomsråd fusjonerte i 2020, og heter nå Viken barne- og ungdomsråd. 

Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftslivets ferdselsårer. Neste søknadsfrist er 1. februar 2022.

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet. Søknadsfristen er 1. februar.

Oppdatering 04.11.2021:
Det er ikke lenger mulig å søke på denne ordningen, da midlene er disponert

Dersom to eller flere kommuner samarbeider om å bygge og drifte et idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra spillemidler. Denne ordningen gjaldt kun for anlegg lokalisert i Østfold.

Søk om støtte til tiltak knyttet til utvikling av kulturhistoriske vandreruter og tilrettelegging av tilknyttede kulturminner i Buskerudgeografien. Vi prioriterer arbeid med pilegrimsleden og allerede igangsatte prosjekter. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner aktive i Buskerudgeografien kan søke.

Kommuner, NAV-kontor og andre kan søke om støtte til rydding av stillehavsøsters og plastsøppel i Oslofjord-området. Midlene for 2021 er nå fordelt, så det er ikke lenger mulig å søke på denne tilskuddsordningen.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.  

Tilskuddsordningen skal stimulere til å få store arrangementer innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet til Viken.

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen er 31. mars 2022.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

Til toppen