Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder

Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene. Søknadsfristen er 1. februar.

Kort om ordningen:

Tilskuddsordningen skal stimulere til at flere kan drive med friluftsliv og ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne.

De tilgjengelige friluftslivsområdene skal være sosialt inkluderende møteplasser for alle, og bidra til trivsel og bedret fysisk og psykisk helse.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, som er registrert i enhetsregisteret, interkommunale friluftsråd og kommuner kan søke om tilskudd.

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. februar.

Du søker via dette søknadsskjemaet

Søknaden må inneholde følgende:

 • hvem som søker og eventuelle samarbeidsaktører
 • formål og målgruppe for tiltaket
 • beskrivelse av tiltaket – hva skal gjennomføres, hvor skal det gjennomføres og hvordan tiltaket fører til at tilgjengeligheten øker
 • plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres med framdriftsplan
 • budsjett og finansiering
 • Vedlegg: kart, enkle tegninger og eventuell forankring i kommunale planer

Tildelingskriterier

Tilskudd skal gå til fysiske tiltak som gir økt tilgjengelighet til friluftslivsområder. Følgende vil bli prioritert:

 • Mindre tiltak med kostnadsramme inntil 150 000 kroner med lokal medfinansiering eller egeninnsats.
 • Tiltak i regionale friluftsområder og i nærhet til byer og tettsteder, og områder med godt kollektivtilbud.
 • Større tilretteleggingstiltak dersom det innebærer en stor andel annen finansiering eller egeninnsats.

Retningslinjer for tilskuddsordningen finner du her (PDF, 755 kB)

Når kommer pengene?

Viken fylkeskommune kan ikke betale ut tilskudd før du har fått nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.

Bekreftelse må legges ved når du ber om utbetalingen.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Du som søker får skriftlig svar på søknaden innen fire uker.

Vedtak om tildeling eller avslag er enkeltvedtak du kan klage på. Det er tre ukers klagefrist etter at du har mottatt svarbrevet. Klageorgan for ordningen er klagenemnda i Viken fylkeskommune. Klagen sendes til post@viken.no.

Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Rapportering

Benytt dette rapporteringsskjemaet for sluttrapport. Rapporteringsfrist får du vite i tildelingsbrevet. Rapporten må inneholde følgende:

 • beskrivelse av gjennomført tiltak og måloppnåelse
 • regnskap som er underskrevet av virksomhetens styre/ledelse og regnskapsfører
 • bilder av tiltaket

Det forventes at tiltaket ferdigstilles innen ett år, men ved større tiltak, kan du søke om inntil ett års utsettelse på rapportering.

Tildelinger

Til toppen