Tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet)

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen er 31. mars 2022.

Om ordningen

Pengene skal gå til fritidstiltak som har som mål å oppnå sosial inkludering av mennesker med utviklingshemming.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er basert på registrert medlemskap.

Det blir ikke gitt penger til drift av organisasjoner. Det kan gis tilskudd til turer/reiser utenfor fylket når det er nødvendig av hensyn til behovet for tilrettelagte steder/anlegg eller lignende. Det vektlegges at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket, og at deler av avkastningen skal komme utviklingshemmede barn til gode.

Tildelingskriterier

Retningslinjer for fordeling av midlene er vedtatt av fylkestinget:

  1. Søkere er kun frivillige organisasjoner som har organisasjonsnummer og som er basert på registrert medlemskap, rapportering, vedtekter og lignende.
  2. Tiltak/prosjekt skal være fritidstiltak rettet mot mennesker med utviklingshemming.
  3. Fondet skal ikke finansiere drift av organisasjon.
  4. Ved vurdering av søknadene skal det vektlegges at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket.
  5. Tiltak/prosjekt for barn og unge skal prioriteres (jamfør testamenterte gaver).
  6. Fondsmidler skal ikke brukes til å dekke kommunens ansvar.

Se utfyllende kriterier for fordeling av midler i retningslinjer for tilskudd til utviklingshemmede (Akershusfondet) (PDF, 232 kB)

Slik søker du

Gå til elektronisk søknadsskjema

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden i pdf:

  1. Utfyllende beskrivelse av tiltaket
  2. Fullstendig budsjett for tiltaket

Årlig søknadsfrist er 31. mars.

Behandling av søknad

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Fondsstyret for Akershusfondet behandler søknadene i tildelingsmøte i mai. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket.

Klagen sendes til Viken fylkeskommune, på e-post: post@viken.no, eller pr. brev til postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med bekreftet regnskap. Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap, bilag, eventuelt foto.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. Frist for rapportering er 31. mars året etter tildelingen.

Fyll ut rapporteringsskjemaet her

Om Akershusfondet

Akershusfondet består av fylkeskommunale midler. Grunnkapitalen er på 3,9 millioner kroner. Det er oppnevnt et styre som forvalter fondet, dette styret har myndighet til å dele ut inntil 1,2 millioner kroner årligFondet forvaltes i samarbeid med Bærum kommune.

Til toppen