Tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser

Frivillige organisasjon kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Søknadsfrist var 1. juni 2021.

Tilskuddet skal spore til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning.

Tilskuddet skal bidra til å:

 • Skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering
 • Styrke deltakelse, likeverdighet og toleranse i lokalsamfunnet
 • Forebygge mobbing, diskriminering, rasisme og utenforskap
 • At barn og unge i større grad bidrar til inkluderende møteplasser
 • Sette søkelys på holdninger og verdier når det gjelder særlige utsatte grupper 
 • Forebygge negativ sosial kontroll
 • Bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet
 • Øke innvandrerbefolkningens, og særlig jenters, deltakelse i frivillighet og sivilsamfunn
 • Legge til rette for faglig og sosial nettverksbygging
 • Sette søkelys på foreldrerollen som en viktig faktor for barn og unges deltakelse i samfunnet

Les nyhetssak om ordningen

Målgruppe for tilskuddsordningen

Alle innbyggere i Viken med vekt på særlige utsatte grupper, samt barn og unge.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, herunder ideelle organisasjoner som for eksempel foreninger, lag, stiftelser m.m., som er registrert i frivillighetsregisteret. Organisasjonen må ha adresse i Viken.

Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Hva kan man få støtte til?

Det kan gis støtte blant annet til:

 • Aktiviteter og tiltak
 • Markedsføring
 • Rekruttering av målgruppen/deltakere
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Innkjøp av nødvendig materiell
 • Servering

Det gis ikke støtte til ordinær drift, lønn til ansatte eller innkjøp av utstyr som er ment for ordinær drift.

Hva må med i søknaden?

Søknaden må beskrive:

 • Tilskuddets formål: Bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning
 • Hva slags tiltak/aktiviteter som er planlagt
 • Hvordan rekruttere målgruppen til tiltakene/aktivitetene
 • Ca. antall personer som er tenkt omfattet av tiltakene
 • Planlagt omfang og tidsangivelse for tiltakene
 • Hvordan deltakerne skal ha en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av aktivitetene
 • Hvordan det er tenkt at tiltakene skal bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet
 • Hvordan man har tenkt å sette søkelys på mangfold, integrering og inkludering
 • Hvilken forventet effekt tiltakene er tenkt å ha på kort og lengre sikt
 • FNs bærekraftsmål må ligge til grunn ved planlegging og gjennomføring av tiltakene
 • Det kan kun søkes om midler til aktiviteter/tiltak som gjennomføres i 2021

Maksimalt søknadsbeløp per år er 300 000 kroner. Søknadsfristen var 1. juni 2021

Se full oversikt over ordningens retningslinjer og øvrige krav til rapportering, frister m.m.

Fylkeskommunen har som mål at Viken skal bli en bærekraftig region. Et utviklingsmål er at alle innbyggere lever verdige og meningsfylte liv, med levende møteplasser i boområdene. For å oppnå dette, er det viktig å skape et inkluderende og integrert Viken-samfunn, der alle innbyggere føler tilhørighet og er en aktiv og akseptert del av lokalmiljøet. 

Dette er en ny tilskuddsordning. Formålet med tilskuddsordningen vil bli evaluert etter første års gjennomføring og rapportering. En eventuell videreføring forutsetter politisk vedtak og bevilgning.

Til toppen