Tilskudd til internasjonale forprosjekter

Kommuner, næringsliv, kulturaktører og flere kan søke om tilskudd for å øke kompetansen, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. Eksempler på tiltak som støttes er kompetansehevende tiltak, søknadsskriving og partnersøk. Fristen for å søke er jevnlig.

Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. Eksempler på tiltak som støttes er kompetansehevende tiltak, søknadsskriving og partnersøk. 

Det er ønskelig at søknaden viser til koplinger mellom prosjektets tema og FNs bærekraftsmål. 

Hva kan det søkes støtte til?  

I utviklingen av et EU-prosjekt kan det være mange ulike måter å gå frem på. Det kan være alt fra å reise til en konkret samarbeidspartner for å kvalitetssikre aktøren, prosjektmøte i forkant av innlevering av en EU-/Interreg-/EØS-søknad, eller det kan være innleie av hjelp for å skrive søknaden.   

Hvem kan søke midler?

 • Kommuner
 • Næringsklynger og nettverk (ikke enkeltbedrifter)
 • Forskningsmiljøer
 • Frivillig sektor
 • Ungdomsorganisasjoner
 • Høyskole og universitet
 • Fagskole og folkehøyskole

Næringsaktører som er interessert i markedsutvikling og/eller produktutvikling i et internasjonalt marked anbefales å se til Innovasjon Norges eller Norges Forskningsråds støtteordninger.

Kulturorganisasjoner og aktører henvises til ordningen «Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid»

Slik søker du

Du søker støtte på Regionalforvaltning.no. 

Søk etter «Internasjonal forprosjektordning».  

Se regionalforvaltning.no for å finne neste frist.

Se retningslinjer for å søke på regionalforvaltning.no

Vilkår for støtte 

Krav om egenfinansiering er på minimum 50 %, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon av begge. Det må vises i kostnadsbudsjettet og aktivitetsplanen hvor eventuell egeninnsats settes inn. 

Støtten kan utgjøre maksimalt 50 prosent av forprosjektkostnaden, begrenset oppad til 100 000 kr og gjelder følgende EU-program:   

 • Horisont Europa 
 • Kreativt Europa 
 • Erasmus+ utdanning og Erasmus+ aktiv ungdom 
 • EØS- ordningen 
 • Interreg B og C-programmer (A-programmer har egen forprosjektordning)  
 • Programmer i regi av Nordisk ministerråd 

Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til EØS-avtalens statsstøttereglement.