Publikumstiltak er et av de viktigste verktøy for å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv, som er et av satsingsområdene i Viken fylkeskommune.

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Søknadsfristen var 1. november 2022 for prosjekter i 2023.

Formålet med tilskuddsordningen er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Søknadsfristen er løpende med inntil seks ukers behandlingstid. Arrangementet det søkes tilskudd til må gjennomføres i 2023.

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken.  Årets søknadsrunde er åpen fra 1. mars til 1. juni 2023.

Du kan søke om tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer. Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke aktører og regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Viken. Søknadsfristen var 1. november for prosjekter i 2023.

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak. Søknadsfristen var 1. november for festivaler i 2023.

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Tilskudd gis også til etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus. 
Det lyses ikke ut nye midler til kulturarenaer i Akershus i 2021, 2022 og 2023. 

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Tilskudd gis også til etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud. 
Det lyses ikke ut nye midler til kulturarenaer i Buskerud i 2021, 2022 og 2023. 

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold eller drift. Tilskudd gis også til etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Denne ordningen gjelder kun søkere fra tidligere Østfold fylke. Søknad må sendes innen 15. februar 2023 til den kommunen der kulturarenaen ligger.

 

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Opplevelsene skal være attraktive tilbud for turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Attraksjonsverdien skal forsterkes ved å inkludere lokalmat, natur og aktiviteter. Søknadsfristen var 11. november 2022 kl. 23:59.

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst med mer. Felles søknadsfrist var 1. november for prosjekter i 2023.

Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m. Søknadsfristen er løpende. 

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipender innen kultur. Hver av de på 50 000 kr. Søknadsfristen var 1. mars 2022.

Viken fylkeskommune  deler ut fylkeskulturprisen. Prisen er på 50 000 kroner. Frist for å foreslå kandidater til prisen for 2021 var 23. september.

Årets fylkeskunstner er et arbeidsstipend på 175 000 kroner. Søknadsfristen var 1. mars 2022.

Til toppen