Publikumsutvikling

Publikumstiltak er et av de viktigste verktøy for å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv, som er et av satsingsområdene i Viken fylkeskommune.

Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum.

Viken fylkeskommunes satsing er rettet inn mot prosjekter/tiltak for målgruppen unge mellom 16 og 30 år.

Så hvordan når vi nye målgrupper? Og hvordan når vi andre målgrupper enn dem som får tilbud via Den kulturelle skolesekken?

Ønsker du å komme i gang med publikumsutvikling for din organisasjon? Ta kontakt med oss for å få inspirasjon, verktøy og støtte i prosessen.

Tidligere har Viken fylkeskommune driftet et ungdomspanel kalt Yoice. Dette panelet kan fortsatt kobles inn ved behov.

Tilskuddsordning som styrker ung deltakelse og medvirkning i kulturlivet

Som en del av ung kultur-satsingen i Temastrategi for kunst og kultur er det nå lansert en tilskuddspakke som styrker ung deltakelse og medvirkning. Medvirkning er nøkkelen til å utvikle et godt og relevant tilbud for unge i Viken.

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge skal skape, oppleve og utøve kultur der de bor.

Ordningen er en videreutvikling av arbeidet med event-appen Bizzy og publikumsutvikling, og har unge mellom 13 og 25 år som målgruppe.

Ung kultur-satsingen har til hensikt å styrke og samordne innsatsen for unge i Viken både som utøvere, deltakere, arrangører og publikum. Unges medvirkning og deltakelse er overordnede mål for satsingen.  

Ordningen skal bidra til aktørene får et mer bevisst forhold til hvordan de jobber med unge – fra deltakelse, via medvirkning, til ungdomsinitiert aktivitet.