Tilskudd for å øke deltakelse, medvirkning og egenorganisert kulturaktivitet blant unge i Viken

Formålet med tilskuddsordningen er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Arrangementet det søkes tilskudd til må gjennomføres i 2023. 

Denne ordningen er ikke lenger søkbar. Søknadsfristen var 14. juni 2023.

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante kulturarrangementer, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen. 

Vi legger til grunn at ung medvirkning er nøkkelen i å utvikle et godt og relevant tilbud for målgruppen. For å kunne søke må du derfor ha, eller ønske å få, et bevisst forhold til hvordan du arbeider med unge – fra deltakelse, via medvirkning, til ungdomsinitiert aktivitet. Søknader der unge involveres utover å være publikum/deltakere på aktivitet vil bli prioritert.

Alle tilskudd skal resultere i et eller flere kulturarrangementer som publiseres i bizzyappen. Bizzy informerer og formidler relevante kulturtilbud til de mellom 13-21 år.

Har du spørsmål kan du kontakte oss.

Om ditt prosjekt ikke treffer våre tilskuddsordninger, se liste over andre tilskudd for unge her

1. Tilskudd til ung deltakelse

Formål:

Ordningen skal bidra til økt deltakelse på relevante kulturarrangementer for de mellom 13 og 21 år. Med deltagelse mener vi som publikummere på forestillinger, konserter, arrangementer, eller som deltakere på kurs og verksteder.

Hvem kan søke tilskudd?

Alle kulturvirksomheter, institusjoner, organisasjoner eller kommuner kan søke.

Tilskuddsordningen skal senke terskelen for unges deltakelse i kulturlivet, og skal bidra til å realisere små eller store arrangementer for de mellom 13-21 år.

Hva kan du søke tilskudd til?

 • Rabatterte billetter som formidles i bizzyappen
 • Tilskudd til realisering av arrangementer, for eksempel kursholdere, unge arrangører, leie av lokaler, innkjøp av forbruksmateriell eller markedsføring knyttet til arrangementet
 • Brukerundersøkelser og innsiktsarbeid knyttet til arrangementet det søkes om tilskudd til

Tilskuddet kan gå til for eksempel konserter, forestillinger, kurs og verksteder eller enkeltstående arrangementer for unge.

Alle tilskudd skal resultere i et eller flere kulturarrangementer som publiseres i bizzyappen. Bizzy informerer og formidler relevante kulturtilbud til de mellom 13-21 år. Send inn ditt event her!

Hva kan du ikke søke tilskudd til?

Tilskuddet skal gå uavkortet til kulturaktiviteter for unge i Viken, ikke til for eksempel:

 • ren drift (lønn, husleie, strøm og lignende)
 • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter
 • allerede gjennomførte aktiviteter og påløpte kostnader
 • innkjøp av utstyr og instrumenter
 • premier

Vi støtter ikke organiserte fritidsaktiviteter som korpsøving, fotballtrening, eller aktiviteter med karakter av ordinær drift.

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd fra 5000 kroner og inntil 100 000 kroner.

Les retningslinjer for støtteordningen til ung deltakelse.

2. Tilskudd til ung medvirkning

Hvorfor jobbe med ungdomsmedvirkning?

Medvirkning øker unges eierskap til kulturlivet. Medvirkning er å ha med unge i å skape, forme eller være rådgivende i et prosjekt. Når unge selv er med på å forme det de kan delta på øker engasjementet og tilknytningen til kulturlivet. Gjennom å samarbeide med unge forsterker kulturfeltet sin relevans for målgruppen.

Prosjekter kan ha ulik grad av medvirkning og spenner fra å invitere unge til å si sin mening til at unge leder an, les mer om medvirkningstermometeret.

Formål:

Ordningen skal bidra til at kulturaktører starter opp med eller forsterker ung medvirkning i utformingen av virksomhetens tilbud.

Tilskuddet skal gå til å etablere eller videreutvikle medvirkningsprosesser som resulterer i arrangementer for målgruppen.

Hvem kan søke tilskudd?

Alle kulturvirksomheter, institusjoner, organisasjoner eller kommuner kan søke.

Hva kan du søke tilskudd til?

Du kan søke om tilskudd til medvirkningsprosesser som involverer unge i utformingen og gjennomføring av virksomhetens tilbud.

Det kan for eksempel være:

 • Å etablere unge programmerings- eller arrangørgrupper, inklusiv honorarer til gruppene
 • Kostnader til gjennomføring av medvirkningsprosesser
 • Kostnader til å realisere arrangementene som medvirkningsprosessene resulterer i
 • Kompetanseheving for både de som søker og unge som tar del i prosessene og aktivitetene

Alle tilskudd skal resultere i et eller flere kulturarrangementer som publiseres i bizzyappen. Bizzy informerer og formidler relevante kulturtilbud til de mellom 13-21 år. Send inn ditt event her!

Hva kan du ikke søke tilskudd til?

Tilskuddet skal gå uavkortet til kulturaktiviteter for unge i Viken, ikke til for eksempel:

 • ren drift (lønn, husleie, strøm og lignende)
 • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter
 • allerede gjennomførte aktiviteter og påløpte kostnader
 • innkjøp av teknisk utstyr og instrumenter
 • premier

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd fra 25 000 kroner og inntil 150 000 kroner.

Les retningslinjer for støtteordningen til ung medvirkning.

3. Tilskudd til aktiviteter av og for unge

Formål:

Ordningen skal bidra til at unge selv skal kunne produsere, arrangere, utøve og formidle relevante kunst- kulturuttrykk og aktiviteter i Viken.

Hvem kan søke tilskudd?

Er du mellom 15 og 25 år og ønsker å arrangere en offentlig kulturaktivitet i Viken? Her kan du søke om penger til å realisere arrangementet ditt.

Du kan søke som forening, enkeltpersonforetak eller en vennegjeng.

Hva kan du søke tilskudd til?

Du kan søke tilskudd til de fleste utgifter du har for å arrangere en offentlig kulturaktivitet i Viken, for eksempel:

 • leie av lokale
 • Honorarer, for eksempel til innleide artister, kursholdere eller lignende
 • leie av utstyr og teknisk personell
 • catering
 • markedsføring
 • billettrefusjon

Alle tilskudd skal resultere i et eller flere kulturarrangementer som publiseres i bizzyappen. Bizzy informerer og formidler relevante kulturtilbud til de mellom 13-21 år. Send inn ditt event her!

Hva kan du ikke søke tilskudd til?

Tilskuddet skal gå uavkortet til kulturaktiviteter for unge i Viken, ikke til for eksempel:

 • ren drift (lønn, husleie, strøm o.l.)
 • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter
 • allerede gjennomførte prosjekter og påløpte kostnader
 • honorar til søker/arrangør
 • innkjøp av utstyr og instrumenter
 • premier

Tildelingskriter

Det kan søkes om tilskudd fra 1000 kroner og inntil 50 000 kroner.

Les retningslinjer for støtteordningen til aktiviteter initiert og drevet av unge.

4. Tilskudd til pilotprosjekter

Ordningen "tilskudd til pilotprosjekt" er ikke lenger mulig å søke på.