Tilskudd til festivaler i Viken

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak. Søknadsfristen var 1. november for festivaler i 2023.

Formål med tilskuddsordningen til festivaler

Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler. Formålet med ordningen er å støtte og stimulere til festivalutvikling i Viken ved å legge til rette for et mangfold av gode festivaler med et høyt kunstnerisk nivå. Tematikk, arbeidsmetode, programmering og innhold skal invitere til deltagelse i og utvikling av festivalfeltet.

Det legges vekt på strategier for publikumsutvikling og inkludering av nye publikumsgrupper.
Videre legges det også vekt på internasjonalt kultursamarbeid og utvikling av kulturnæringer knyttet til festivalene.

Festivaltiltakene skal bidra til at Viken når målene med særlig vekt på satsingsområdene knyttet til et inkluderende kulturliv, grønne festivaler og utvikling av kulturnæringer. Det er avsatt 3,5 mill. kroner til ordningen.

Tilskuddsmuligheter til festivaler i Viken

Det legges vekt på en tredeling av festivalstøtte i Viken. 

 • Mangeårig støtte gis til store og viktige festivaler. Tilskudd til disse festivalene baserer seg på en fordelingsmodell mellom staten, fylkeskommunen og kommunen slik det praktiseres i Kulturrådet.
 • Det gis støtte til festivaler med inntil treårig støtte under forutsetning av at det foreligger en intensjonsavtale om langsiktig tilskudd fra egen kommune.
 • For festivaler som søker ettårige tilskudd vil det bli gjort vurderinger der kriterier som kvalitet, nytenking, utvikling, stabilitet, profesjonalitet, formidling, publikumsutvikling, mangfold og kulturnæringsperspektiv vektlegges.

Hvem kan få tilskudd

Arrangører av festivaler kan søke om tilskudd, og festivalen må vare i minst to dager. 

Det forutsettes at festivalen også har tilskudd fra enten Kulturrådet, egen kommune eller andre private aktører. Som en andel av kommunal finansiering kan det legges inn kostnadskrevende oppgaver som tilrettelegging av arena, teknisk bistand, infrastruktur og assistanse i gjennomføring av festivalen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 1. november 2022.
 

Slik søker du

Søk om tilskudd til festivaler og festivaltiltak 

Følgende informasjon skal lastes opp som vedlegg i søknaden:

 • Utfyllende budsjett 
 • Utfyllende prosjektbeskrivelse

I søknaden skal festivalen beskrive egne formål og egen rolle i kunst- og kulturlivet. Søker må beskrive hvordan festivalen arbeider med inkludering og kulturelt mangfold, publikumsutviklingsstrategier, festivalens grønne profil og festivalen som kulturnæring.  

Alle som får tilskudd må levere årlige rapporter med revidert regnskap og beskrivelse av aktivitet.

Tildelingskriterier

 • Det kan søkes om både generelle festivaltilskudd og om støtte til spesifikke tiltak innenfor en etablert eller planlagt festival. Det vil legges vekt på festivalens kunstneriske kvalitet, og Viken fylkeskommune imøteser gjerne tverrestetiske satsinger. Videre er fylkeskommunen opptatt av å stimulere til innovative tiltak og regionale samarbeid. 
 • Det gis ettårig, treårig eller flerårig støtte. Det gis ikke tilskudd til festivaltiltak som er gjennomført på søknadstidspunktet. Festivalen bør ha egenart enten i form av kunstnerisk profil eller formidlingsmetoder.
 • Viken fylkeskommune vil prioritere festivaler som gjennom sin tematikk eller arbeidsmetode utforsker og har fokus på involvering, deltakelse og medvirkning. Det legges særlig vekt på kulturelt mangfold og inkludering, festivalens grønne profil og arbeid med strategier for publikumsutvikling.

Øvrige kriterier

 1. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelige for alle.
 2. Alle søknader må inneholde en beskrivelse av festivalen og/eller det spesifikke tiltaket det søkes om støtte til, samt et budsjett og en finansieringsplan.
 3. Det kan til Viken fylkeskommune søkes om inntil 50 prosent av de totale kostnadene.
 4. Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte.
 5. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte må ha en tydelig regional profil, og må kunne sies å ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde.  

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet og vurdert samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel IV. 

Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jamfør forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap.

Frist for rapportering er 1. juni året etter tildelingen. 

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Rapport sendes til Viken fylkeskommune på e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 702 Sarpsborg.

Merk forsendelsen med «Saksnummer fra vedtaket – Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Viken».

Synliggjøring

Mottakere av stimuleringsmidler skal i alt relevant kommunikasjonsmateriell synliggjøre å ha mottatt midler fra Viken fylkeskommune. Fylkeskommunens logo kan benyttes til dette formålet.

Erstatter tidligere ordninger i Akershus, Buskerud og Østfold

Tilskudd til festivaler og festivaltiltak erstatter de tre tidligere ordningene om tilskudd til festivaler i Akershus, Buskerud og Østfold. De festivalene som har fått tilskudd før 2021 vil beholde sitt tildelte beløp, og blir utbetalt etter de rutinene som er gitt i tildelingsbrevet. 

For oppfølging av tilskudd gitt før 2021, ta kontakt med saksbehandler som har undertegnet tilskuddsbrevet.

Tildelinger

Kontakt

Øivind Nordal, seniorrådgiver i avdeling kunst og kultur, seksjon kulturutvikling
E-post: oivindno@viken.no
Telefon: 97 17 99 29

Ingvild Amdal Myklebust, seniorrådgiver i avdeling kunst og kultur, seksjon kulturutvikling
E-post ingvildmy@viken.no
Telefon: 92 44 18 98

Til toppen