Tilskudd til kulturarenaer i Østfold

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold eller drift. Tilskudd gis også til etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Denne ordningen gjelder kun søkere fra tidligere Østfold fylke. Søknad må sendes innen 15. februar 2023 til den kommunen der kulturarenaen ligger.

Viken fylkeskommune har hatt to års midlertidig stans i nye søknader for spillemidler til kulturarenaer. Fylkesrådet vedtok at det ikke skulle utlyses nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022 siden det var et svært stort søknadstilfang, samtidig som det var lite midler til fordeling.

Det er ikke lenger så stort etterslep når det gjelder søknader fra tidligere Østfold fylke. Derfor kan det åpnes for nye søknader derfra nå.

Du kan søke tilskudd for prosjekter som er gjennomført i den tiden ordningen har vært stengt.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for det politiske vedtaket om midlertidig stans i nye søknader (PDF, 214 kB)

Her kan du lese mer om bakgrunnen for det politiske vedtaket som åpner for søknader fra Østfold for 2023. (PDF, 40 kB)

Hvem kan søke?

  • Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd
  • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige organisasjoner
  • Institusjoner
  • Aksjeselskap/allmennaksjeselskap

Slik søker du

Du søker via kulturdepartementets elektroniske søknadskjema.
Før du søker må du ta kontakt med din kommune for å sjekke om du kan søke tilskudd til din kulturarena via denne ordningen. 

Kommunene setter egne frister for søknader fra eksterne søkere, men det bør ikke være etter 15. februar 2023.

Kommunenes frist for å oversende søknadene til Viken fylkeskommune er 1. mai 2023.
 
Se retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i Østfold. (PDF, 6 MB)

Overgangsordninger

De gamle retningslinjene for spillemidler til kulturarenaer i Østfold fylkeskommune gjelder nå, og det er sannsynlig at de vil gjelde en tid etter at Nye Østfold fylkeskommune opprettes 1. januar 2024.

Arenaer som har fått tilskudd