Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring for 2022.

Eier eller forvalter du et fredet eller vernet fartøy kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold for 2022.

Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddsordningen skal sikre kulturminner og kulturmiljøer sin verdi som kilde, og at forutsetninger for å gi opplevelser ivaretas, og legge til rette for bærekraftig verdiskaping og bruk.

Eier du en fredet bygning som er eldre enn 1537 kan du søke midler om istandsetting og vedlikehold for 2022.

Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak for 2021.

Søk om støtte til tiltak knyttet til utvikling av kulturhistoriske vandreruter og tilrettelegging av tilknyttede kulturminner i Buskerudgeografien. Vi prioriterer arbeid med pilegrimsleden og allerede igangsatte prosjekter. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner aktive i Buskerudgeografien kan søke.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. 

Eier du et teknisk og industrielt kulturminne kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting, vedlikehold, tilstandsregistrering og annet for 2022.

Viken fylkeskommune, ved kulturminneseksjonen, har hvert år cirka kr 430.000 til fordeling på de ubemannede bygdemuseene i tidligere Østfold fylke. Det kan søkes om støtte til prosjekter, og/eller til sikring av museumsbygg med innbo.

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Til toppen