Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring. Frist for å søke er 1. november. 

Eier du en fredet bygning som er eldre enn 1537 kan du søke midler om istandsetting og vedlikehold. Frist for å søke er 1. november. 

Eier eller forvalter du et fredet eller vernet fartøy kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold. Frist for å søke er 1. november. 

Eiere av fredete kulturminner og kulturmiljøer kan søke støtte til å ivareta og istandsette slike etter antikvariske retningslinjer.  Søknadsfrist er 1. november. 

Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak. Frist for å søke er 1. november. 

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Opplevelsene skal være attraktive tilbud for turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Attraksjonsverdien skal forsterkes ved å inkludere lokalmat, natur og aktiviteter. 

I ordningen kan det søkes om støtte til å utvikle eller videreutvikle kulturhistoriske vandreruter eller ferdselsårer.  

Viken fylkeskommune utlyser nå tilskuddsmidler til kompetansearbeid på kulturmiljøfeltet i kommunene. Søknadsfristen er 1. mars. 

Eier du et teknisk og industrielt kulturminne kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting, vedlikehold, tilstandsregistrering og annet. Søknadsfrist er 1. november.

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum. Søknadsfristen er løpende. 

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til at kulturmiljø tas i bruk som en ressurs og bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydeligere rolle i lokal og regional utvikling.

Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m. Søknadsfristen er løpende. 

Viken fylkeskommune har avsatt egne tilskuddsmidler til fartøyvern for 2022 for fartøy som har hjemmeregistreringshavn innenfor Viken fylkeskommune.

To menn på stilajse jobber med fasade på gammel bygg

Viken fylkeskommune har en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Neste søknadsfrist er 1. mars 2023.  

Til toppen