Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring. Frist for å søke er 1. november. 

Eier du en fredet bygning som er eldre enn 1537 kan du søke midler om istandsetting og vedlikehold. Frist for å søke er 1. november. 

Eier eller forvalter du et fredet eller vernet fartøy kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold. Frist for å søke er 1. november. 

Eiere av fredete kulturminner og kulturmiljøer kan søke støtte til å ivareta og istandsette slike etter antikvariske retningslinjer.  Søknadsfrist er 1. november. 

Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak. Frist for å søke er 1. november. 

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom rådsområde for kultur og mangfold, og rådsområde for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Søknadsfrist er 6. mai 2022.

I ordningen kan det søkes om støtte til å utvikle eller videreutvikle kulturhistoriske vandreruter eller ferdselsårer.  

Viken fylkeskommune utlyser nå tilskuddsmidler til kompetansearbeid på kulturmiljøfeltet i kommunene. Søknadsfristen er 1. mars. 

Eier du et teknisk og industrielt kulturminne kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting, vedlikehold, tilstandsregistrering og annet. Søknadsfrist er 1. november.

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum. Søknadsfristen er løpende. 

Til toppen