Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken vår 2022

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom rådsområde for kultur og mangfold, og rådsområde for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Søknadsfrist var 6. mai 2022.

Prosjekter som får tilskudd skal utvikle opplevelser basert på kultur- og naturarven, lokale ressurser og råvarer samt bidra til verdiskaping i bred forstand. Det betyr at i tillegg til å styrke økonomisk verdiskaping, skal prosjektet ha positiv effekt på områder som forvaltning av kultur- og naturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, og økt kunnskap eller kompetanse. 

Det er avsatt 3 millioner kroner til prosjektmidler i 2022 fordelt på to utlysninger. Før søknadsfristen går ut kan søkere ta kontakt for å få veiledning i forbindelse med søknaden.

Hvem kan søke om midler?

Kommuner, regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap i Viken kan søke om midler. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar. Samarbeid mellom aktører fra ulike sektorer og/eller geografisk samarbeid utover kommunegrenser er en fordel, men ikke et krav. Søker må være juridisk enhet. 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes støtte til forprosjekt eller hovedprosjekt. Søker må definere hvilken prosjekttype det søkes om. 

Forprosjekt: Et forprosjekt skal ha definerte mål. Dette kan være å sette sammen ressursgrunnlag, sjekke ut markedspotensial, teste opplevelseskonsepter, søke samarbeidspartner og utforske mulige markedskanaler. Et forprosjekt skal berede grunnen for et hovedprosjekt, og anses som en avklarende fase. Det handler i stor grad om å lage skisser til konsepter, verifisere om de kan være salgbare i et marked og søke relevante samarbeidskonstellasjoner. 

Hovedprosjekt: Et hovedprosjekt skal ha konkrete mål, synlig ressursgrunnlag, klare samarbeidspartnere, en tydelig plan på hvordan mål skal nås, og hvilken effekt prosjektet skal ha. Et hovedprosjekt har markedspotensial, samarbeidspartnere, produkt og konsept godt synlig i sin søknad. I en søknad skal aktuelle markedskanaler/salgskanaler synliggjøres. 

Det er en forutsetning at søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål. Vi ønsker også at prosjektet legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav. 

Krav til søknad

  • Prosjektet må være definert som forprosjekt eller hovedprosjekt.
  • Kostnadsplanen skal være aktivitetsbasert – det betyr at det skal være sammenheng mellom budsjettpostene og planlagte hovedaktiviteter i prosjektet.
  • Inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader kan støttes.
  • Søker må beregne og synliggjøre bruk av egeninnsats (tid) i prosjektet. Man må kunne lese hvor mange timer søker beregner inn i prosjektet, og hva de timene skal brukes til.
  • Maksimal timesats for prosjektmedarbeidere er 900 kr/t – timesatsen skal likevel beregnes og være reell ut ifra lønn til de som deltar i prosjektet. Se eksempel i retningslinjene for å beregne dette.
  • Hvis det er samarbeidspartnere med i prosjektet skal de navngis og beskrives. Det skal også gå tydelig frem hva samarbeidspartnerens rolle er, hvordan de skal bidra i prosjektet og hvilke hovedaktiviteter de er involvert i. Intensjons- og/eller samarbeidsavtaler skal legges ved søknaden.
  • ​Søknader som ikke oppfyller formalkrav blir avvist.
  • Vedlegg utover eventuelle intensjons- og/eller samarbeidsavtaler leses ikke under søknadsbehandlingen.

NB! Denne listen er ikke utfyllende og er ment som generell informasjon. Se retningslinjer for komplett liste. (PDF, 292 kB)

Statsstøtteregelverket

Midler som bevilges er tilskudd som i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, gis som bagatellmessig støtte, som vil si at støtten ikke kan overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode.

Retningslinjer og tildelingskriterier 

Les retningslinjene for å sette deg inn i krav til søknaden, samt tildelingskriteriene. (PDF, 292 kB)

Hvordan søke? 

Søknaden sendes via regionalforvaltning.no

Støtteordningen har to årlige utlysninger (vår og høst). Søknadsfrist våren 2022 er 6. mai. 

Søknadsvurdering 

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Søknadene forventes å være sluttbehandlet 5-6 uker etter søknadsfrist.  

Har du spørsmål?

Retningslinjene gir utdypende informasjon om krav til søknaden og hvilke vurderingskriterier som gjelder. Hvis du lurer på noe, oppfordrer vi søkere til å ta kontakt før søknadsfristen utløper.

For spørsmål, kontakt Viken fylkeskommune v/næringsrådgiver Knut Fossgard, tlf. 918 417 99, e-post: knutfo@viken.no.

Til toppen