Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken våren 2023

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Opplevelsene skal være attraktive tilbud for turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Attraksjonsverdien skal forsterkes ved å inkludere lokalmat, natur og aktiviteter. På grunn av overgangen til nye fylker vil det ikke være en utlysning for KulturArvOpplevelser høsten 2023.

Bred verdiskaping er viktig i tilskuddsordningen. Dette betyr at i tillegg til økonomisk gevinst, skal prosjekter som får tilskudd ha positiv effekt på forvaltning av kulturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, økt kunnskap eller kompetanse, mv.

Det kan søkes om prosjektmidler til forprosjekt eller hovedprosjekt.

Det er en forutsetning at søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og relevante bærekraftmål (for eksempel FN 17, bærekraftsmål 11,12,17). Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav.

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. Les mer om ordningen KulturArvOpplevelser og hvilke type prosjekter som har mottatt støtte tidligere.

Slik søker du

Søknadsfristen var 19. mai 2023.

Les retningslinjene for ordningen her.

Hvem kan søke om midler?

Kommuner, regionråd, organisasjoner, institusjoner samt destinasjonsselskap og organisasjoner med destinasjonsfunksjon kan søke om midler. Søker må være en juridisk enhet.

I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Viken eller foregår i Viken.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier/søker om andre partnere deltar.

Samarbeid mellom aktører fra ulike sektorer og/eller geografisk samarbeid over kommuner og regioner er en fordel, men ikke et krav.

Vilkår for støtte

 • Det kan tildeles normalt maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene.
 • Fysiske investeringer støttes ikke.
 • Det gis ikke støtte til drift, nettsteder, salgsportaler, apper, mv.
 • Rådgivning/veiledning til bedrifter (og andre aktører) kan inngå som del av prosjektet og støtteverdige kostnader​.
 • I utgangspunktet tildeles støtte for ett år om gangen, men det kan forekomme individuelle vurderinger.
 • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte (se nedenfor om Statsstøtteregelverket).
 • Prosjektet skal være fullfinansiert.
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres. Arbeidstimer skal dokumenteres i regnskap hos søker og rapporteres ved prosjektavslutning.

Krav til søknaden

 • Søknad må sendes i regionalforvaltning.no
 • Det må være tydelige mål for prosjektet og prosjektets effekter må beskrives tydelig.
 • Eventuell prosjektorganisering angis med prosjekteier og prosjektleder.
 • Dokumentasjon av at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler) må legges ved søknaden, og kan ikke ettersendes.
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter.     
 • Aktiviteter må beskrives og kobles til postene kostnadsplanen (aktivitetsbasert budsjett).
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet. Beregning av egeninnsats må spesifiseres med timesats, timeantall og utførende organisasjon. Timesatsen for prosjektmedarbeideres beregnes med inntil 1 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 900 kr pr. time og maksimalt 1850 timer pr. år.

Statsstøtteregelverket

Midler som bevilges er tilskudd som i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, gis som bagatellmessig støtte, som vil si at støtten ikke kan overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode.