Tilskudd til kulturhistoriske veifar, ferdselsårer og pilegrimsleder i Viken

I ordningen kan det søkes om støtte til å utvikle eller videreutvikle kulturhistoriske vandreruter eller ferdselsårer.  

Den mest kjente kulturhistoriske vandreruta er Pilegrimsleden, men ordningen omfatter også andre vandreruter og ferdselsårer.

For mer informasjon, se ordningens retningslinjer (DOCX, 167 kB)

Du kan søke om tilskudd til følgende tiltak

Infrastruktur

Du kan søke om tilskudd til bruer, klopper, kavler, trapper og annen utbedring av leden eller vandreruta. Du kan også søke om tilskudd til rasteplasser, benker, «melkeramper», vanntilgang, gapahuker og utedo/enkle toalettfasiliteter.

Overnatting

Tilskudd til herberger og vertshus knyttet til pilegrimsleden eller andre historiske vandreruter. Vi kan gi tilskudd til istandsetting, oppgradering og innkjøp av materiell. Tilskudd skal dekke utgifter som ikke dekkes av kulturminnefondet.

Åpne kirker

Menigheter og andre frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til å organisere tilbud om åpne kirker langs pilegrimsleden. Tilskuddet gis ikke til løpende drift.

Formidling, produkter og arrangementer

Det kan søkes om penger til arrangementer, produkter, merking, brosjyrer og lignende. For skilting av kulturminner langs rutene ta kontakt med fylkeskommunen.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner aktive i Viken kan søke.

Slik søker du

Bruk digitalt søknadsskjema

Løpende frist. 

Tildelingskriterier

 • Ordningen gjelder for tiltak i Viken fylke. 
 • Det forutsettes at alle tiltak som krever det, skal godkjennes av grunneier, kommunen og kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen, samt andre relevante parter.
 • Ved tiltak som omfatter oppsetting av fysisk infrastruktur som skilt, gapahuker, toaletter m.m. forutsettes at det lages skjøtselsplan eller vedlikeholdsplan og at det inngås langsiktig avtale (minimum 10 år). 
 • Vi forutsetter at søker bidrar gjennom egeninnsats, dugnad og/eller egenfinansiering.
 • For kommuner og andre offentlige aktører foreligger krav om 50 prosent egenfinansiering.
 • Arbeidene må gjennomføres innen to år fra tildelingsdato så fremt ikke annet er avtalt. Det gis ikke støtte til prosjekter som er ferdigstilt.
 • Arrangementer og aktiviteter skal kommuniseres i egnede kanaler for å stimulere til deltakelse. Det må tilrettelegges for inkludering av alle så langt det lar seg gjøre.
 • Det gis ikke tilskudd til drift.

Prioriteringer

Vi ser at i 2022 vil innsats være spesielt nyttig innen:

 • infrastruktur og overnatting, universell utforming
 • tiltak som fører til økt bruk av leder og historiske ferdselsårer. Dette kan for eksempel være et arrangement, fellesvandringer, åpne kirker, turer til kulturminner, historieformidling eller servicetilbud på ruter.
 • tiltak som forbedrer eller styrker allerede etablerte ruter.
 • tiltak innenfor kulturmiljøer vurdert som verneverdige og tiltak som bidrar til å nå måla i regionale planene i Viken.

Fylkeskommunen prioriterer tiltak som er for alle og universell utforming skal så langt som mulig tas hensyn til.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Søkere som mottar tilskudd vil få tilsendt et akseptskjema. Dette skal returneres ferdig utfylt til Viken fylkeskommune innen 3 uker. 

Søknadsbehandlingen skal følge krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Søknaden skal vurderes i tråd med opplysninger gitt i søknad, annen tilgjengelig og relevant informasjon og i tråd med tildelingskriterier for ordningen. Søker skal få skriftlig svar på sin søknad. Normal behandlingstid for søknader er 3 uker.

Du kan klage på vedtaket til Kulturarv Viken jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageinstans er klagenemnda i Viken fylkeskommune.

Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt: Postboks 220, 1702 Sarpsborg.   Frist for å klage er tre uker fra datoen på vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

Profilering/synliggjøring

Et prosjekt som får tildelt midler skal sørge for omtale av prosjektet ved for eksempel innsalg til medier, og/ eller sak til egne nettsider/sosiale medier. I omtalen skal det komme tydelig fram at prosjektet har mottatt støtte fra Viken fylkeskommune.

Vi ber mottakere av tilskudd om å dele omtalen med fylkeskommunens saksbehandler for videre deling.

Viken fylkeskommunes logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer i regi av prosjektet. 

Rapportering

Viken fylkeskommune forventer at søkeren etterlever krav til god forretningsskikk og relevant regelverket for sin organisasjon/bedrift.

I prosjektets rapport skal det fremgå at tilskuddsmidlene er anvendt til hva det ble søkt om. Vi ber søkere om å bruke digitalt rapporteringsskjema 

Frist for rapportering er to år fra tildelingsdato, så fremt ikke annet er avtalt. For rapporteringen til Viken fylkeskommune, anvend digitalt rapporteringsskjema eller per post til:

Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Dersom tiltaket er tildelt kr 100 000 eller mer, må det leveres et revidert prosjektregnskap.

Viken fylkeskommune vurderer mottatt rapportering, foretar en rimelighetskontroll, og vurderer behovet for om det er behov for ytterligere oppfølging. Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.  

Til toppen