Tilskudd til kulturmiljøarbeid i kommunen (KIK) - Kulturmiljøplaner, kunnskapsgrunnlag, mulighetsstudier og kulturhistoriske stedsanalyser

Viken fylkeskommune utlyser nå tilskuddsmidler til kompetansearbeid på kulturmiljøfeltet i kommunene. Søknadsfristen er 1. mars. 

Kommuner kan søkes om tilskudd til arbeid med kulturmiljøplaner, kunnskapsgrunnlag, mulighetsstudier og kulturhistoriske stedsanalyser som f.eks. DIVE-analyser.  

Et av kulturminneforvaltningens store satsingsområder siden 2013 har vært prosjektet Kulturminner i kommunen (kalt KIK) som skal sørge for et kunnskapsløft i kommunene.

Fylkeskommunen ønsker at kulturminner og kulturmiljø settes på den lokalpolitiske dagsordenen i kommunene, og at kommunene får tilstrekkelig kunnskap og virkemidler til å ta ansvar på feltet. Ved å arbeide målrettet for å styrke kommunenes kompetanse, vil kommunene få egnede verktøy for å skape gode løsninger, hvor vern og utvikling innlemmes på en god måte.

Utarbeidelse av kulturmiljøplaner gir et godt kunnskapsgrunnlag for plan- og byggesaksbehandlingen i den enkelte kommune. Det er også viktig å lage kunnskapsgrunnlag for kulturminnetemaer som man har lite kunnskap om, samt å utarbeide mulighetsstudier og kulturhistoriske stedsanalyser som viser hvordan kulturminner kan innlemmes i arealplanleggingen. Slike verktøy vil gjøre det enklere for kommunen å ivareta kulturminnehensyn i arealplanleggingen og samfunnsutviklingen, og gi kommunene kompetanse til å gi gode råd og tilbakemeldinger på dette feltet til lokale politikerne, utbyggere, private eiere og frivillige.

Det forutsettes at kommunene bidrar med tilskudd til minimum 50 prosent av kostnadene. 

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Hvordan søke?

Søknaden sendes per e-post til post@viken.no.

Skriv referansenummer 2022/18691 i søknaden for senere henvendelser i saken.

Til toppen