Tilskudd til kulturmiljøarbeid i kommunen (KIK) - Kulturmiljøplaner

Viken fylkeskommune utlyser nå tilskuddsmidler til å utarbeide kulturmiljøplaner i kommunene. NB! Søknadsfristen var 1. mars. 

Hva er KIK?

Et av kulturminneforvaltningens store satsingsområder siden 2013 har vært prosjektet Kulturminner i kommunen (kalt KIK) som skal sørge for et kunnskapsløft i kommunene.

Fylkeskommunen ønsker at kulturminner og kulturmiljø settes på den lokalpolitiske dagsordenen i kommunene, og at kommunene får tilstrekkelig kunnskap og virkemidler til å ta ansvar på feltet. Ved å arbeide målrettet for å styrke kommunenes kompetanse, vil kommunene få egnede verktøy for å skape gode løsninger, hvor vern og utvikling innlemmes på en god måte. 

Utarbeidelse av kulturmiljøplaner gir et godt kunnskapsgrunnlag for plan- og byggesaksbehandlingen i den enkelte kommune. Det er også viktig å lage kunnskapsgrunnlag for kulturminnetemaer som man har lite kunnskap om, samt å utarbeide mulighetsstudier og kulturhistoriske stedsanalyser som viser hvordan kulturminner kan innlemmes i arealplanleggingen. Slike verktøy vil gjøre det enklere for kommunen å ivareta kulturminnehensyn i arealplanleggingen og samfunnsutviklingen, og gi kommunene kompetanse til å gi gode råd og tilbakemeldinger på dette feltet til lokale politikerne, utbyggere, private eiere og frivillige.

Kulturmiljøplaner prioriteres i 2023

I 2023 blir kulturmiljøplaner prioritert i tildelingen for å få flest mulig kommuner til å ferdigstille sine planer. 

Det forutsettes at kommunene bidrar med tilskudd til minimum 50 prosent av kostnadene. 

Hvordan søke?

Se informasjon om krav til søknad, tildelingskriterier med mer (DOCX, 170 kB)

Søknaden sendes per e-post til post@viken.no. Skriv referansenummer 2022/18691 i søknaden for senere henvendelser i saken.

Søknadsfrist var 1. mars 2023